Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i technologie obróbki ubytkowej, przyrostowej i powierzchniowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-103-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kwaśniewski Paweł (kwas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Cykl wykładów rozpoczęty zostanie od wprowadzenia w tematykę technologii wytwarzania wyrobów ze szczególnym ukierunkowaniem na obróbkę ubytkową będącą często jedną z technik obróbki wykańczającej wyroby. Omówione zostaną szczegółowo zagadnienia z zakresu technologii przyrostowych m.in. druku 3D oraz spray forming jak i technologie obróbki powierzchniowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe techniki obróbki ubytkowej, przyrostowej i powierzchniowej MTN2A_W03 Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe parametry technologiczne procesu obróbki ubytkowej, przyrostowej oraz powierzchniowej MTN2A_W02 Egzamin
M_W003 Student zna podstawowe wymagania stawiane narzędziom do procesów obróbki ubytkowej, powierzchniowej oraz przyrostowej MTN2A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić badania wyrobów uzyskanych w technologii ubytowej, przyrostowej oraz jakości powierzchni MTN2A_U02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe techniki obróbki ubytkowej, przyrostowej i powierzchniowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe parametry technologiczne procesu obróbki ubytkowej, przyrostowej oraz powierzchniowej + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe wymagania stawiane narzędziom do procesów obróbki ubytkowej, powierzchniowej oraz przyrostowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić badania wyrobów uzyskanych w technologii ubytowej, przyrostowej oraz jakości powierzchni - - + + - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 152 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

-Omówienie technologii wytwarzania wyrobów metalowych ze szczególnym ukierunkowaniem na obróbkę ubytkową będąca często jedną z technik obróbki wykańczającej wyroby po procesach przeróbki plastycznej,
-Omówienie zagadnień obróbki ubytkowej, jako głównego procesu wytwórczego wyrobów metalowych,
-Omówienie i charakteryzacja powszechnych na rynku materiałów pod kątem ich podatności do obróbki ubytkowej i wytyczne do procesów ich obróbki,
-Omówione technologii przyrostowych wytwarzania wyrobów metalowych tj. druk 3D oraz spray forming,
-Omówienie zagadnień z zakresu technologii obróbki powierzchniowej jak i uszlachetniania powierzchni wyrobów i narzędzi,
-Omówienie technik pomiaru geometrii jak i jakości powierzchni wyrobów i półwyrobów uzyskiwanych w technologiach obróbki ubytkowej, przyrostowej i powierzchniowej.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W ramach zajęć przeprowadzone będą ćwiczenia praktyczne obróbki ubytkowej wyrobów metalowych w procesie toczenia, technik przyrostowych 3D oraz uszlachetniania powierzchni wyrobów metalowych. Przeprowadzone zostaną badania zgodności wymiarów geometrycznych z założonymi w technologii wytwarzanych wyrobów jak i ich jakości powierzchni i własności użytkowych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Przygotowanie projektu technologii wytwarzania konkretnego wyrobu lub półwyrobu w procesach obróbki ubytkowej, przyrostowej czy powierzchniowej (dobór narzędzi, metody obróbki, parametrów technologicznych).

Zajęcia seminaryjne (15h):

W ramach zajęć seminaryjnych będą prezentowane przez Studenta projekty, w formie prezentacji multimedialnej, które opracowane zostaną w ramach ćwiczeń projektowych, które będą dyskutowane w grupie zajęciowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z egzaminu.
Kryterium dopuszczenia Studenta do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych oraz seminarium.

Ćwiczenia laboratoryjne: Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział Studenta w zajęciach – dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.
Zaliczenie jest średnia arytmetyczną ocen z poprawności wykonania sprawozdań oraz kolokwium. Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Ćwiczenia projektowe: Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest aktywny udział Studenta w zajęciach – dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.
Zaliczenie jest oceną poprawności wykonania projektu ze wskazaną na początku realizacji zajęć z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych z realizacji poszczególnych etapów projektu.
Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Zajęcia seminaryjne: Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć seminaryjnych jest prezentacja projektu w ramach zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z egzaminu.
Ćwiczenia laboratoryjne: Zaliczenie jest średnia arytmetyczną ocen z poprawności wykonania sprawozdań oraz kolokwium.
Ćwiczenia projektowe: Ocena z ćwiczeń projektowych jest oceną poprawności wykonania projektu ze wskazanymi na początku realizacji zajęć wytycznymi, z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych z realizacji poszczególnych etapów projektu.
Zajęcia seminaryjne: Ocena projektu w formie prezentacji i sposobu jego wygłoszenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności Studenta nadrobienie materiału może odbywać się na innej grupie zajęciowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania wstępne:
-Wiedza z zakresu inżynierii materiałowe metali,
-Wiedza z zakresu własności użytkowych i technologicznych materiałów metalicznych,
-Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki ciała stałego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-E. Tasak, Obróbka ubytkowa i spajanie, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001,
-M. Wysiecki, Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane w obróbce skrawaniem / Mieczysław Wysiecki, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 1997.
-H. Leda Współczesne materiały konstrukcyjne i narzędziowe, Poznań : Wydaw. Politech. Poznańskiej, 1996.
-E. Żmihorski, Stale narzędziowe i obróbka cieplna narzędzi Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970.
-M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek. Przeróbka plastyczna: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo “Śląsk”, 1986.
-J. Richert, Innowacyjne metody przeróbki plastycznej metali, Wydawnictwo AGH, 2010
-J. Sińczak, „Procesy przeróbki plastycznej”, Akapit 2001
-L. Dobrzański, Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1993.
-M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie – właściwości i zastosowania, WNT, 1995.
-L. Dobrzański, R. Nowosielski, Metody badań metali i stopów. Badania własności fizycznych WNT, Warszawa 1987
-P. Kwaśniewski „Nośno-przewodzący osprzęt górnej kolejowej sieci trakcyjnej : materiały –
konstrukcje – technologie wytwarzania” Wydawnictwo Wzorek, Kraków 2016,
-G. Kiesiewicz „Nowoczesny System Podwieszenia Kolejowej Górnej Sieci Trakcyjnej” OficynaWydawnicza „Impuls”, Kraków 2018,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, T. Knych, A. Mamala, M. Gniełczyk, A. Kawecki,
B. Smyrak, W. Ściężor, E. Smaga-Sieja: „Research and characterization of Cu – graphene, Cu-CNT’s composites obtained by mechanical synthesis”, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 60 Issue: 3A/2015, str. 1929 1934, Published: 08. 2015 ,
P. Drzymała, B. Kania, M. Wróbel, P. Darłak, P. Długosz, P. Kwaśniewski, J.T. Bonarski : „Evolution of microstructure in rolled mg-based alloy. Textural aspect”, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 60 Issue: 4/2015, str. 2505-2511, Published: 2015,
-T.Knych, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, A. Mamala, A. Kawecki, B. Smyrak: “Characterization of nano-carbon copper composites manufactured in metallurgical synthesis process” Metallurgical and Materials Transaction B, Manuscript E-TP-13-580-BRR, Process Metallurgy and Materials Processing Science ; ISSN 1073-5615. — 2014 vol. 45 iss. 4, str. 1196–1203,
-T. Knych, G. Kiesiewicz, P. Kwaśniewski, A. Mamala, A. Kawecki, B. Smyrak,”Fabrication and cold drawing of copper covetic nanostructured carbon composites”, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS Volume: 59 Issue: 4 str.: 1283-1286 Published: 2014 ,
-A. Kawecki, T. Knych, E. Sieja-Smaga, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz,
B. Smyrak, A. Pacewicz ”Fabrication, properties and microstructures of high strength and high conductivity copper-silver wires”, Archives of metallurgy and Materials, Volume 57, 2012 issue 4 str. 1262-1270, Doi: 10.2478/v10172-012-0141-1,
-T.Knych, A.Kawecki, G.Kiesiewicz, P.Kwaśniewski, A.Mamala, B.Smyrak, W. Ściężor: “Microstructure, mechanical and electrical properties evolution during cold rolling of different 1xxx series aluminium after continuous casting”, 13th International Conference on Aluminum Alloys ICAA -13, Pittsburgh USA, maj 2012r., str. 1779–1784
-W. Ściężor, A. Mamala, P. Kwaśniewski “Analysis of Properties of Selected Aluminium Alloys, Obtained by Twin Roll Casting Method and Subjected to Cold Rolling Process”, Key Engineering Materials vol. 641 04/2015 pp. 202-209. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.202
-A. Kawecki, T. Knych, E. Sieja-Smaga, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz,
B. Smyrak, K. Korzeń, “Technology production and properties of high-strength and high-conductivity nanostructured copper-silver wires for new type overhead line conductors”, Wire Journal International, Volume 47, Number 7, July 2014, pp 66-73,
-W. Ściężor, A. Mamala. P. Kwaśniewski, “An examination of the heat treatment effect on mechanical properties of twin-roll cast followed by cold rolling sheets made of aluminium and its alloys”, Metallurgy and Foundry Engineering, Volume 40, no.2 2014, str. 83-92, ISSN 1230-2325 (e-ISSN 2300-8377),
-E. Sieja-Smaga, A. Kawecki, T. Knych, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, Kształtowanie własności mechanicznych i elektrycznych oraz analiza mikrostrukturalna przewodowych stopów Cu-Ag uzyskanych z linii ciągłego topienia i odlewania”, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, TOM III, Creative Science Monografia 2012, ISBN 978-83-63058-24-1, str.60-69.

Informacje dodatkowe:

Brak