Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane systemy zarządzania i kontroli jakości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-104-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące zaawansowanych systemów zarządzania i kontroli jakości procesów produkcyjnych i organizacyjnych oraz wyrobów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu metod i narzędzi zarządzania jakością. MTN2A_W02, MTN2A_W01, MTN2A_W05, MTN2A_W03 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozpoznać złożone problemy występujące w środowisku produkcyjnym. MTN2A_U05, MTN2A_U02, MTN2A_U10, MTN2A_U03, MTN2A_U04 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi rozwiązać problemy produkcyjne z zastosowaniem zaawansowanych systemów kontroli jakości wyrobów i procesów. MTN2A_U05, MTN2A_U02, MTN2A_U10, MTN2A_U03, MTN2A_U04 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować i rozwiązywać problemy w grupie. MTN2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu metod i narzędzi zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznać złożone problemy występujące w środowisku produkcyjnym. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązać problemy produkcyjne z zastosowaniem zaawansowanych systemów kontroli jakości wyrobów i procesów. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować i rozwiązywać problemy w grupie. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące zaawansowanych systemów zarządzania i kontroli jakości procesów produkcyjnych i organizacyjnych oraz wyrobów. Zarządzanie dokumentami, Planowanie Obsługi Serwisowej, Integracja z systemem CAD Obsługa kooperacji, Obsługa reklamacji, Planowanie i Harmonogramowanie Produkcji Raportowanie produkcji, Zaawansowana kontrola jakości, Zapytania ofertowe do dostawców, Zarządzanie Relacjami z Klientami

Ćwiczenia projektowe (15h):

Studenci przygotowują opracowanie wybranego tematu zgodnego z tematyką
przedmiotu, dodatkowo prezentują swoją pracę na zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych projektów. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć projektowych. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia bez usprawiedliwienia (w przypadku zajęć projektowych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=60% ocena z egzaminu + 40% ocena z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach projektowych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. http://www.icomperp.pl/produkty/infor/infor-cloudsuite-industrial-syteline/zaawansowana-kontrola-jakosci
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak