Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Korozja i ochrona metali i stopów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-108-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Rudnik Ewa (erudnik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje podstawowe zagadnienia związane z korozją elektrochemiczną i chemiczną metali i stopów, czynniki wpływające na przebieg procesu oraz mechanizmy korozji. Omawiane są rodzaje zniszczeń korozyjnych w zależności od materiału i środowiska korozyjnego, metody badań korozji oraz metody ochrony materiałów metalicznych przed korozją. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych student wykonuje 5 ćwiczeń z zakresu badania szybkości i produktów korozji, typów korozji oraz metod ochrony metali.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie przyczyny korozji metali i stopów oraz czynniki wpływające na zniszczenia korozyjne w środowisku naturalnym i w warunkach przemysłowych. MTN2A_W01, MTN2A_W04, MTN2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Potrafi dokonać właściwego wyboru metody ochrony przed korozją w aspekcie zagrożeń pewnych technologii dla środowiska. MTN2A_W01, MTN2A_W04, MTN2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić badania szybkości korozji, analizę produktów korozji metali oraz inne badania diagnostyczne MTN2A_U05, MTN2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi dokonać pomiarów i przeprowadzić interpretację wyników w celu wyciągnięcia właściwych wniosków MTN2A_U05, MTN2A_U03, MTN2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie przyczyny korozji metali i stopów oraz czynniki wpływające na zniszczenia korozyjne w środowisku naturalnym i w warunkach przemysłowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Potrafi dokonać właściwego wyboru metody ochrony przed korozją w aspekcie zagrożeń pewnych technologii dla środowiska. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić badania szybkości korozji, analizę produktów korozji metali oraz inne badania diagnostyczne + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać pomiarów i przeprowadzić interpretację wyników w celu wyciągnięcia właściwych wniosków + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Korozja elektrochemiczna

  Rodzaje korozji elektrochemicznej, przyczyny i objawy,metody badawcze. Pasywacja metali i stopów. Zniszczenia korozyjne – mechanizm, podatność materiałów, rola środowiska korozyjnego.

 2. Korozja chemiczna

  Rodzaje korozji chemicznej, przyczyny i objawy, metody badawcze. Zniszczenia korozyjne – mechanizm, podatność materiałów, rola środowiska korozyjnego.

 3. Metody ochrony antykorozyjnej

  Projektowanie konstrukcji pod kątem przeciwdziałania korozji. Nieelektrochemiczne i elektrochemiczne metody ochrony przed korozją.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. Podstawowe aspekty korozji metali

  Kinetyka procesów elektrodowych. Ogniwa galwaniczne. Elektroliza.
  Szybkość korozji metali
  Identyfikacja stałych produktów korozji
  Badanie warstw korozyjnych metodą redukcji katodowej
  Korozja aluminium w środowisku wodnym

 2. Rodzaje korozji

  Korozja selektywna mosiądzów
  Korozyjne pękanie naprężeniowe stopów
  Utlenianie metali w podwyższonych temperaturach
  Korozja kontaktowa – depolaryzacja wodorowa
  Korozja kontaktowa – depolaryzacja tlenowa
  Procesy anodowe. Aktywne roztwarzanie metali. Pasywacja
  Prądy błądzące

 3. Metody ochrony przed korozją

  Ochrona przed działaniem prądów błądzących
  Prądowa ochrona katodowa
  Zasięg działania protektora
  Powłoki galwaniczne
  Oznaczanie składu i grubości powłok metalowych metodą anodowego roztwarzania
  Powłoki konwersyjne
  Powłoki tlenkowe na aluminium
  Wpływ inhibitorów na kinetykę procesów elektrodowych
  Inhibitory kwasowego trawienia żelaza
  Synergizm i antagonizm inhibitorów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich ćwiczeń wskazanych w planie zajęć, zaliczenie sprawozdań pisemnych z wykonanych ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium końcowego z zakresu materiału realizowanego na zajęciach. Zaliczenia poprawkowe odbywają się w II i III terminie.
Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie testu pisemnego z treści wykładowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0.6 * (ocena z testu pisemnego) + 0.4 * (ocena z ćwiczeń laboratoryjnych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Odrabianie ćwiczeń odbywa się za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i we wskazanym przez nią terminie. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 20% zajęć student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie kursu Chemia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podręczniki
1. Bardal E. Corrosion and protection, Springer, 2003
2. Jones. D.A., Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall, 1996
3. Marcus P., Corrosion mechanism in theory and practice, CRC Press, 2012
4. Shreir’s corrosion. Vol.1-4, Elsevier-Academic Press, 2010
5. Sastri V.S., Corrosion inhibitors, principles and applications, Wiley and Sons, 1998
6. Kuznetsov Y. I., Organic inhibitors of corrosion of metals, Springer, 1996
7. Roberge P.R., Handbook of corrosion engineering, MacGraw Hill, 2012
8. Marcus P., Mansfeld F., Analytical methods in corrosion science and engineering, Tylor& Francis, 2006
9. W. Gumowska, E. Rudnik, I. Harańczyk, “Korozja i ochrona metali”, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, (wydanie I – 2007; wydanie II poprawione – 2014)

Czasopisma
1. Corrosion
2. Corrosion Science
3. International Journal of Corrosion
4. Anti-Corrosion Methods and Materials

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

E. Rudnik, M. Kostępski, „Comparative studies on the codeposition of antimony and tin from acidic chloride and sulfate-chloride solutions”, Archives of Metallurgy and Materials, 2(63) (2018), 709-717
E.Rudnik, W. Gumowska, I. Harańczyk, “Corrosion and protection of metals”, AGH University of Technology and Science Press, Kraków, 2018
Walkowicz M., Osuch P., Smyrak B., Knych T., Rudnik E., Cieniek Ł., Rozanska A., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Bulanda M., “Impact of oxidation of copper and its alloys in laboratory-simulated conditions on its antimicrobial efficiency”, Corrosion Science, 140 (2018) 321-332
Rudnik E., Chat K., “A brief review on bio-inspired superhydrophobic electrodeposited nickel coatings”, Transactions of the IMF, 96(4) (2018), 185-192
Rudnik E., “A review on superhydrophobic zinc-based coatings produced by electrochemical methods”, Current Topics in Electrochemistry, 20 (2018), 47-61
Rudnik E., Chat K., Włoch G., Osuch P., “Influence of chloride and sulphate ions on electrodeposition, wettability and corrosion resistance of zinc coatings produced from gluconate solutions”, Journal of the Electrochemical Society, 166(8) (2019)

Informacje dodatkowe:

Prowadzący zajęcia w laboratorium nie dopuszczają do zajęć studentów nieposiadających odpowiedniej odzieży ochronnej (fartuch) i środków ochrony indywidualnej (okulary ochronne).