Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody nieniszczące badania materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-109-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Noga Piotr (pionoga@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają terminy oraz definicje badań nieniszczące służących do oceny właściwości materiałów, wykrywania wad i nieciągłości materiałowych w elementach konstrukcyjnych, bez powodowania jakichkolwiek zmian ich własności użytkowych. Omówione zostaną zastosowanie badań w przemyśle, z uwagi na konieczność zapewniania wysokiej jakości produkowanych urządzeń i konstrukcji, jak i w innych dziedzinach – medycynie, transporcie czy telekomunikacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna najważniejsze metody badań nieniszczących, ich wady i zalety. MTN2A_W02 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Student zna zakres informacji związane z metodami badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych oraz połączeń spajanych z uwzględnieniem podstaw fizycznych metod radiograficznych, magnetycznych, oraz ultradźwiękowych. MTN2A_W07 Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Student posiada umiejętność doboru techniki badań nieniszczących. Zna sposób przeprowadzenia badań jak również posiada umiejętność interpretowania ich wyników. MTN2A_W07 Kolokwium,
Egzamin
M_W004 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z zastosowaniem metod wizualnych, penetracyjnych, w badaniach materiałów i połączeń spajanych. MTN2A_W11 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ocena celowości stosowania badań niszczących i ograniczeń ich zastosowania. MTN2A_U02 Kolokwium,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. MTN2A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna najważniejsze metody badań nieniszczących, ich wady i zalety. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zakres informacji związane z metodami badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych oraz połączeń spajanych z uwzględnieniem podstaw fizycznych metod radiograficznych, magnetycznych, oraz ultradźwiękowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada umiejętność doboru techniki badań nieniszczących. Zna sposób przeprowadzenia badań jak również posiada umiejętność interpretowania ich wyników. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z zastosowaniem metod wizualnych, penetracyjnych, w badaniach materiałów i połączeń spajanych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ocena celowości stosowania badań niszczących i ograniczeń ich zastosowania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Wstęp do badań nieniszczących
 2. Badania Wizulane (VT)
 3. Badania Penetracyjne (PT)
 4. Badania szczelności, badania magnetyczno-proszkowe (MT)
 5. Badania prądami wirowymi (ET)
 6. Badania ultradźwiękowe (UT)
 7. Badania radiograficzne (RT)
Ćwiczenia projektowe (30h):

Ćwiczenia projektowe prowadzone są w formie indywidualnych projektów studenckich, konsultowanych z prowadzącym. Tematyka dotyczy zastosowanie badań nieniszczących
w obszarach przemysłu budowlanego, energetycznego, elektronicznego i transportowego itd. Na podstawie zdefiniowanego tematu następuje określenie założeń niezbędnych do rozwiązania postanowionego zagadnienia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie kolokwium zaliczeniowego przeprowadzone na zakończenie semestru i po przekazaniu treści programowych zawartych w programie wykładów. Studentowi przysługują trzy terminy zaliczenia wykładów. Student jest dopuszczany do zaliczenia po uzyskaniu pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ćwiczenia projektowe prowadzone są w formie indywidualnych projektów studenckich, konsultowanych z prowadzącym. Każdy student otrzyma indywidualny temat dotyczy zastosowanie badań nieniszczących
w różnych obszarach przemysłu.
Ocena końcowa z zajęć projektowych wyznaczana jest na podstawie oceny z przygotowanego konspektu oraz wygłoszonej prezentacji.
OZP = 0.5 OK + 0.5 OP
OZP – ocena z zajęć projektowych
OK – ocena z konspektu
OP – ocena z prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady nie są zajęciami obowiązkowymi – student może samodzielnie studiować tematykę w oparciu o dostępną literaturę tematu.

Ćwiczenia projektowe są zajęciami obowiązkowymi na których sprawdzana jest lista obecności. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona tylko w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od studenta. Zaległości powstałe wskutek nieobecności student nadrabia poprzez uczestnictwo w zajęciach innej grupy projektowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom 1 / pod red. Jana Pilarczyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003,
2. Technika spawalnicza w praktyce / pod red. Kazimierza Ferenca, wyd. Verlag Dashofer,
3. Klimpel A.: Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1998,
4. Aktualnie obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i zalecenia
5. Publikacje techniczno-naukowe w czasopismach technicznych krajowych i zagranicznych podejmujących problematykę łaczenia materiałów specjalnych m.in. Przegląd Spawalnictwa, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Welding Journal itp

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak