Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nanomateriały i nanotechnologie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-110-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zawiera kompleksową wiedzę o nanomateriałach, metodach ich wytwarzania wraz z podaniem ich zastosowań. Charakteryzuje te materiały pod kątem ich właściwości, w tym nieosiągalną wcześniej wytrzymałością oraz wyjątkowymi właściwościami cieplnymi, elektrycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Zawiera informacje o nanometalach, nanoceramikach, nanokompozytach nanopowłokach i nanowarstwach, nanowłóknach, nanorurkach oraz nanomateriałach inspirowanych obserwacją przyrody.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych właściwości fizykochemicznych nanomateriałów i metod ich wytwarzania MTN2A_W04, MTN2A_W03, MTN2A_W06, MTN2A_W02 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę umozliwiajacą określenie wpływu struktury nanometrycznej na właściwości uzytkowe MTN2A_W07, MTN2A_W08, MTN2A_W05, MTN2A_W06 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejetności doboru technik wytwarzania nanomateriałów do konkretnych zastosowań MTN2A_U05, MTN2A_U02, MTN2A_U03, MTN2A_U10 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie jaka rolę odgrywają we współczesnym świecie nanomateriały i nanotechnologie MTN2A_K03, MTN2A_K01 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych właściwości fizykochemicznych nanomateriałów i metod ich wytwarzania + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę umozliwiajacą określenie wpływu struktury nanometrycznej na właściwości uzytkowe + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejetności doboru technik wytwarzania nanomateriałów do konkretnych zastosowań - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie jaka rolę odgrywają we współczesnym świecie nanomateriały i nanotechnologie - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykład dostarcza wiedzy na temat materiałów nanometrycznych, podaje definicję nanomateriału, opisuje metody otrzymywania nanomateriałow litych, proszkowych, powłok i warstw nanometrycznych, przedstawia urządzenia do otrzymywania nanomateriałów, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów wytwarzania nanomateriałow użytkowych stosowanych w przemyśle, medycynie i życiu codziennym, wskazuje na przyszłościowe trendy w rozwoju tej dziedziny nauki, chrakteryzuje strukturę i właściwości materiałów nanometrycznych.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Ćwiczenia projektowe obejmują prezentację wiedzy studenta dotyczącą wytwarzania i charakteryzacji struktury oraz właściwości materiałów nanometrycznych, są związane z opracowaniami na temat rodzajów nanomateriałow, ich zastosowań, badań struktury i wybranych właściwości opisu wybranych rodzajów nanomateriałow takich jak nanorurki, proszki do szczególnych zastosowań w życiu codziennym, do badań naukowych i zastosowań w przemyśle i gospodarce, opisu litych nanomateriałów wytwarzanych metodami intensywnych odkształceń plastycznych oraz zagrożeń towarzyszących zastosowaniu materiałów nanometrycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= ocena z zaliczenia ćwiczeń projektowych
Premiowana obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Dla jego właściwego zrozumienia wymagane są wiadomości z fizyki, chemii, chemii fizycznej i
podstaw materiałoznawstwa, jak również wysłuchanie wykładu nanomateriały i naotechnologie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.Richert, “Inżynieria nanomateriałow i struktur ultradrobnoziarnistych”, Wyd. Naukowo Dydaktyczne AGH,
2006
2. “Nanomateriały inżynierskie, Konstrukcyjne i Funkcjonalne”, pod redakcją K.Kurzydłowski, M.Lewandowska,
Wyd. Naukowe PWN, 2010
3. Nanonauki i nanotechnologie, stan i perspektywy rozwoju”, pod redakcją A.Mazurkiewicza, Wyd. Instytutu
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, 2007
4. inna dostępna literatura dotycząca przedmiotu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Richert, M. Ksiażek, B. Leszczyńska –Madej, I. Nejman, R. Grzelka, P. Pałka, The Cr3C2 thermal spray
coating on Al-Si substrate, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol.
38 (2010) 95-102
2. M. Ksiazek, I. Nejman, P.Pałka, R. Grzelka, The influence of thermal sprayed coats chemical
composition on the microstructure and properties, Materials Science Forum, Vol. 674 (2011) pp 113-
120. Periodical of JMSF with the title Novel Materials, Coats and Nanoengineering
3. E. M. Godlewska, K. Mars, P. Drozdz, A. Tchorz, M. Ksiazek, Reaction and diffusion phenomena in Ag-
doped Mg2Si, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 657 (2016) pp 755-764

Informacje dodatkowe:

Brak