Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne technologie materiałowe w aplikacjach wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-203-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot poświęcono zagadnieniom projektowania i doboru materiałów na osnowie metali nieżelaznych oraz wytworzonych z nich półproduktów hutniczych w urządzeniach i systemach służących do generowania energii elektrycznej ciepknej bądź chemicznej jak również w różnych rozwiązaniach technicznych magazynów energii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi dobierać materiały i technologie ich przetwarzania do różnych zastosowań w OZE MTN2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę o aplikacjach metali nieżelaznych w rożnych elementach systemów OZE MTN2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna podstawowe metody pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych MTN2A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować uwarunkowania eksploatacyjne wyrobów z metali nieżelaznych dla OZE MTN2A_U02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi dobierać materiały i technologie ich przetwarzania do różnych zastosowań w OZE + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę o aplikacjach metali nieżelaznych w rożnych elementach systemów OZE + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe metody pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować uwarunkowania eksploatacyjne wyrobów z metali nieżelaznych dla OZE - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów:

Podstawowe zagadnienia związane z OZE; silne i słabe strony OZE; podstawowe technologie OZE: energetyka wiatrowa – zasada działania turbin wiatrowych i ich rodzaje – zakres stosowanych materiałów na osnowie metali nieżelaznych – typy podzespołów i technologie ich otrzymywania; fotowoltaika – zasada działania ogniw – rodzaje paneli PV ; materiały i technologie materiałowe, elemetarna budowa instalacji fotowoltaicznej; kolektory słoneczne – konstrukcja kolektorów płaskich i rurowych, stosowane rozwiązania techniczne i materiałowe

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Tematyka laboratoriów

Podstawy syntezy wybranych materiałów stosowanych w OZE, badania parametrów siłowych procesów przeróbki plastycznej wykorzystywanych do wytwarzania podzespołów dla OZE, badania degradacji właściwości mechanicznych materiałów w wyniku ekspozycji na czynniki środowiskowe, badania zmian własności materiałów w wyniku działania podwyższonej temperatury, badania przepływów medium w rurach kolektorów, badania własności mechanicznych i technologicznych rur i połączeń, badania ilości energii elektrycznej wygenerowanej w panelu PV

Ćwiczenia projektowe (15h):
Tematyka ćwiczeń projektowych

Przykład projektowania technologii wybranego podzespołu dla OZE. Obliczenia zapotrzebowania energetycznego w wybranych procesach wytwarzania wyrobów dla OZE; obliczenia ilości energii generowanej w wybranym rozwiązaniu OZE

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje przygotowanie i obronę sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie z ćwiczeń projektu będzie bazowało na wynikach przygotowanych przez Studenta projektów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń projektowych. Istnieje możliwość podwyższenia oceny końcowej o 0,5 stopnia z tytułu wysokiej aktywności Studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

wstępna wiedza z fizyki o zjawiskach wymiany ciepła, wstępna wiedza z mechaniki – kinematyka, wstępna wiedza z inżynierii materiałowej – rodzaje stopów i ich własności

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ryszard Tytko: Odnawialne źródła energii
Witold M. Lewandowski: Proekologiczne odnawialne źródła energii

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. Knych, A. Mamala, P. Kwaśniewski, B. Smyrak, A. Kawecki, G. Kiesiewicz, A. Nowak, W. Ściężor, J. Grzebinoga, S. Kordaszewski, R. Kowal: Nowoczesne aplikacje metali nieżelaznych w systemach OZE do kogeneracji prądu elektrycznego i ciepła, Międzynarodowa Konferencja Przetwórstwo Metali Nieżelaznych, Kraków 2017,

Informacje dodatkowe:

-