Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania i monitorowanie elementów systemu elektroenergetycznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-204-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Nowak Andrzej (annowak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu na wykładzie student przyswaja podstawowe terminy i definicje oraz rozwija wiedzę z zakresu badań i monitorowania systemów elektroenergetycznych, na ćwiczeniach osiąga biegłość formalną jej wykorzystania, natomiast na ćwiczeniach projektowych stosuje w praktyce uzyskaną wiedzę. Przedmiot obejmuje: wykład-30 godzin, laboratoria-15 godzin, projekt-15 godzin. Łączna suma punktów: ECTS – 4. Nakład pracy własnej studenta w semestrze: 60 godzin (4 godz./tydzień).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna definicję pojęć związanych z budową i funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego MTN2A_W05 Kolokwium
M_W002 Potrafi określić obszary kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucji energii elektrycznej MTN2A_W06 Kolokwium
M_W003 Zna i potrafi zidentyfikować czynniki zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego MTN2A_W06, MTN2A_W07, MTN2A_W05 Kolokwium
M_W004 Zna metody monitorowania wpływu zjawisk atmosferycznych na eksploatację linii elektroenergetycznych i potrafi określić obszar ich stosowalności MTN2A_W06, MTN2A_W05 Kolokwium
M_W005 Zna zakres funkcjonowania zintegrowanych systemów monitorujących systemy elektroenergetyczne MTN2A_W06 Kolokwium
M_W006 Zna i potrafi określić kluczowe czynniki materiałowe wpływające na niezawodność linii przesyłowych MTN2A_W03, MTN2A_W02, MTN2A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna metody monitorowania parametrów temperaturowych i potrafi określić obszar ich stosowalności MTN2A_U05, MTN2A_U03 Kolokwium
M_U002 Zna metody monitorowania parametrów prądowych systemu i potrafi określić obszar ich stosowalności MTN2A_U05, MTN2A_U03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna definicję pojęć związanych z budową i funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego + - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi określić obszary kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucji energii elektrycznej + - + + - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi zidentyfikować czynniki zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna metody monitorowania wpływu zjawisk atmosferycznych na eksploatację linii elektroenergetycznych i potrafi określić obszar ich stosowalności + - - + - - - - - - -
M_W005 Zna zakres funkcjonowania zintegrowanych systemów monitorujących systemy elektroenergetyczne + - - + - - - - - - -
M_W006 Zna i potrafi określić kluczowe czynniki materiałowe wpływające na niezawodność linii przesyłowych + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna metody monitorowania parametrów temperaturowych i potrafi określić obszar ich stosowalności + - + + - - - - - - -
M_U002 Zna metody monitorowania parametrów prądowych systemu i potrafi określić obszar ich stosowalności - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
-
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
-
Ćwiczenia projektowe (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład, prezentacja, dyskusja, pytania kontrolne, kolokwia.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Eksperyment, dyskusja, opracowanie wyników, pytania kontrolne, kolokwium, sprawozdania
 • Ćwiczenia projektowe: Dyskusja, projekt, prezentacja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – zaliczenie (100%)
Ćwiczenia laboratoryjne – obecność (40%)+ kolokwium zaliczeniowe (60%) + sprawozdania
Ćwiczenia projektowe – obecność (30%) + projekt (70%)

Warunkiem zaliczenia poszczególnych zajęć (z wyłączeniem wykładów) jest:
- obecność na zajęciach- dopuszcza się jedną nieobecność (Ćwiczenia laboratoryjne i Ćwiczenia projektowe)
- oddanie i obrona (prezentacja) poprawnego projektu (Ćwiczenia projektowe)
- oddanie i obrona poprawnych sprawozdań (Ćwiczenia laboratoryjne)
- zaliczenie kolokwium zaliczeniowego – po uprzednim oddaniu i obronie sprawozdań (Ćwiczenia laboratoryjne)
Zaliczenia odbywają się na ostatnich zajęciach semestru.
Zaliczenie poprawkowe może mieć formę odpowiedzi ustnej (Ćwiczenia laboratoryjne i Ćwiczenia projektowe) lub kolokwium poprawkowego Ćwiczenia laboratoryjne).
Termon zaliczenia poprawkowego ustalany jest indywidualnie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wykład – zaliczenie (100%)
Ćwiczenia laboratoryjne – obecność (40%)+ sprawozdania(zal.) + kolokwium zaliczeniowe (60%)
Ćwiczenia projektowe – obecność (30%) + projekt (70%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta na zajęciach ma on obowiązek odrobić powstałą zaległość na zajęciach kolejnej grupy jeżeli istnieje taka możliwość. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć student otrzyma dodatkowe pytanie dotyczące zaległego tematu na kolokwium zaliczeniowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zna definicje podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego
Potrafi określić obszary kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucji energii elektrycznej, potrafi zidentyfikować czynniki zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego.
Zna metody monitorowania: parametrów prądowych systemu, parametrów temperaturowych , wpływu zjawisk atmosferycznych na eksploatację linii elektroenergetycznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Elektroenergetyczne przewody napowietrzne : teoria – materiały – aplikacje / Tadeusz Knych/ Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.

Model wielodrutowych monomateriałowych elektroenergetycznych przewodów napowietrznych / Andrzej Mamala/ Kraków : Wydawnictwo Naukowe “Akapit”, 2012.

Procesy reologiczne przewodowych stopów Al-Mg-Si w ujęciu fenomenologicznym / Beata Smyrak/ Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2013.

Wysokowytrzymałe stopy Cu-Ag o wysokiej przewodności elektrycznej : [monografia] / Artur Kawecki/ Kraków : Wydawnictwo Wzorek, 2013.

Nośno-przewodzący osprzęt górnej kolejowej sieci trakcyjnej : materiały – konstrukcje – technologie wytwarzania / Paweł Kwaśniewski/ Kraków : Wydawnictwo Wzorek, 2016.

Nowoczesny system podwieszenia kolejowej górnej sieci trakcyjnej : monografia habilitacyjna / Grzegorz Kiesiewicz/ Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/nowak-andrzej-piotr-06410

Informacje dodatkowe:

Brak