Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacje, dokumentacja i systemy doskonalenia w procesach produkcyjnych wyrobów dla elektroenergetyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-205-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Korzeń Kinga (kkorzen@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w doskonaleniu procesów produkcyjnych m.in. poprzez dążenie do poprawy jakości, wydajności czy redukcji kosztów produkcji. Ponadto zostaną zapoznani z zbiorem różnego typu dokumentów wchodzących w skład dokumentacji technologicznej zakładów o charakterze produkcyjnym. Poruszane na zajęciach zagadnienia prezentowane będą na przykładach odnoszących się m.in. do produkcji wyrobów dla elektroenergetyki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi wymienić i zdefiniować metody, techniki i narzędzia umożliwiające doskonalenie produkcji MTN2A_W08 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie systemy doskonalenia w procesach produkcyjnych MTN2A_W08 Kolokwium
M_W003 Zna rodzaje dokumentów niezbędnych w zakładzie produkcyjnym i rozumie jak je wykorzystać do opisu przebiegu procesu technologicznego MTN2A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać i wykorzystać odpowiednią metodę do rozwiązania danego problemu produkcyjnego MTN2A_U10 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi reorganizować system produkcyjny w celu jego usprawnienia MTN2A_U10 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi posługiwać się poznanymi na wykładzie metodami, technikami i narzędziami w celu dążenia do poprawy jakości, wydajności oraz redukcji kosztów produkcji MTN2A_U02 Wykonanie projektu
M_U004 Potrafi wymienić dokumenty wchodzące w skład dokumentacji technologicznej oraz zastosować je do opisu przebiegu procesu technologicznego MTN2A_U10 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi wymienić i zdefiniować metody, techniki i narzędzia umożliwiające doskonalenie produkcji + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie systemy doskonalenia w procesach produkcyjnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna rodzaje dokumentów niezbędnych w zakładzie produkcyjnym i rozumie jak je wykorzystać do opisu przebiegu procesu technologicznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać i wykorzystać odpowiednią metodę do rozwiązania danego problemu produkcyjnego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi reorganizować system produkcyjny w celu jego usprawnienia - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi posługiwać się poznanymi na wykładzie metodami, technikami i narzędziami w celu dążenia do poprawy jakości, wydajności oraz redukcji kosztów produkcji - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi wymienić dokumenty wchodzące w skład dokumentacji technologicznej oraz zastosować je do opisu przebiegu procesu technologicznego - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 17 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
- systemy i procesy produkcyjne
- sterowanie produkcją
- metody, techniki i narzędzia umożliwiające doskonalenie/usprawnienie systemu produkcyjnego
- sposoby oraz optymalizacja rozmieszczenia stanowisk/wyposażenia w zakładzie przemysłowym
- dokumentacja technologiczna obowiązująca w zakładach o charakterze produkcyjnym
- organizacje oraz firmy i zakłady produkcyjne z obszaru elektroenergetyki

Ćwiczenia projektowe (15h):

W ramach zajęć realizowane będą w grupach projekty dotyczące doskonalenia i optymalizacji procesów produkcyjnych wyrobów dla elektroenergetyki. Studenci, rezultaty swojej pracy będą prezentować na zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Ćwiczenia projektowe: Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie projektu i jego prezentacja na zajęciach.
Dopuszcza się maksymalnie jedno zaliczenia poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = (0,6 x ocena z wykładu) + (0,4 x ocena z ćwiczeń projektowych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku gdy istnieje taka możliwość preferowane jest odrobienie zajęć z inną grupą. W innym przypadku zaległości należy odrobić indywidualnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

- Podstawowa wiedza z zakresu procesów produkcyjnych w szczególności wyrobów dla elektroenergetyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zarządzanie produkcją : produkt, technologia, organizacja / Edward Pająk / 2013
2. Symulacja wytwarzania : materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych / Edward Pająk, Krzysztof Żywicki, Konrad Leśniak./ Pająk, Edward / 2005
3. Zarządzanie produkcją : zagadnienia wybrane / Zygmunt Mazur [et al.]./ 2001
4. Zarządzanie produkcją : skrypt dla studentów dziennych, wieczorowych i zaocznych z przedmiotu Zarządzanie Produkcją / Jerzy Michna : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
5. Organizacja i zarządzanie produkcją / Vladimir Libal i zespół ; tł. Władysław Jeleń.
6. Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe / redakcja naukowa Kazimierz Szatkowski ; autorzy: Katarzyna Czop, Arkadiusz Gola, Elżbieta Małyszek, Kazimierz Szatkowski.
7. Zarządzanie produkcją : materiały do ćwiczeń / pod red. Zdzisława Jasińskiego ; [poszcz. rozdz. napisali Mirosław Barcewicz et al.].
8. Podstawy zarządzania produkcją : ćwiczenia : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Kosieradzkiej ; autorzy Anna Kosieradzka, Anna Chojnacka, Bartłomiej Gładysz, Siemowit Kalukiewicz, Piotr Kraszewski, Anna Uklańska.
9. Zastosowanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Małgorzata Wiśniewska, Antonia Wojciechowska, Daria Żerek.
10. Lean management po polsku : o dobrych i złych praktykach / Tomasz Król.
11. Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie / Andrzej Rogowski.
12. Podstawy zarządzania produkcją / Ewa Grandys.
13. Sterowanie produkcją : materiały do ćwiczeń i projektowania : opracowanie zbiorowe / pod red. Marka Brzezińskiego ; Politechnika Lubelska.
14. Badania operacyjne / red. nauk. Wojciech Sikora ; aut. Marcin Anholcer [et al.].
15. Badania operacyjne / Marek Siudak.
16. Badania operacyjne / Paweł Filipowicz [et al.] ; pod red. Zbigniewa Łuckiego.
17. Badania operacyjne : ćwiczenia laboratoryjne / Adam Kadziński.
18. Badania operacyjne. Cz. 1, Wybrane metody obliczeniowe i algorytmy / Bogusław Filipowicz.
19. Badania operacyjne : metody i przykłady / pod red. G. H. Mitchella ; z ang. tł. Jacek Kochanowicz.
20. Badania operacyjne : przykłady zastosowań / pod redakcją Jana B. Gajdy i Radosława Jadczaka.
21. Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją. Cz. 1 / Andrzej Woźniak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.
22. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach / Zbigniew Jędrzejczyk, Jerzy Skrzypek, Karol Kukuła, Anna Walkosz ; pod redakcją Karola Kukuły.
23. Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w Excelu / Teresa Pamuła, Aleksander Król.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-