Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-206-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają zaawansowane materiały i technologie wykorzystywane w lotnictwie

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i potrafi scharakteryzować zaawansowane materiały, technologie. MTN2A_W11, MTN2A_W05, MTN2A_W03, MTN2A_W02, MTN2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna sposoby kontroli jakości procesów i produktów dla przemysłu lotniczego. MTN2A_W11, MTN2A_W05, MTN2A_W03, MTN2A_W02, MTN2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wytypować oraz zaprojektować zaawansowany proces produkcyjny dla przemysłu lotniczego. MTN2A_U05, MTN2A_U02, MTN2A_U03, MTN2A_U04, MTN2A_U01, MTN2A_U10 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi dokonać doboru materiałów oraz wyznaczyć adekwatne metody kontroli jakości i badań materiałowych. MTN2A_U05, MTN2A_U02, MTN2A_U03, MTN2A_U04, MTN2A_U01, MTN2A_U10 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i potrafi scharakteryzować zaawansowane materiały, technologie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna sposoby kontroli jakości procesów i produktów dla przemysłu lotniczego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wytypować oraz zaprojektować zaawansowany proces produkcyjny dla przemysłu lotniczego. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać doboru materiałów oraz wyznaczyć adekwatne metody kontroli jakości i badań materiałowych. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach przedmiotu studenci poznają zaawansowane materiały i technologie wykorzystywane w lotnictwie . Wśród materiałów omówione będą stopy żelaza, stopy metali nieżelaznych, materiały niemetaliczne, kompozyty, materiały hybrydowe, funkcjonalne, gradientowe i powłokowe. Wśród technologii omówione zostaną metody niekonwencjonalnego kształtowania plastycznego, odlewania, wytwarzania powłok,metody przyrostowe, ubytkowe, łączenia, zintergrowanych procesów oraz wielofunkcyjne centra obróbczo-kształtujące Przedstawione zostaną również zaawansowane metody oceny jakości procesów i wyrobów

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W ramach przedmiotu studenci poznają zaawansowane metody kształtowania struktury, geometrii i właściwości oraz badań materiałów i technologii w przemyśle lotniczym

Ćwiczenia projektowe (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych projektów. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć laboratoryjnych, projektowych oraz wykładów. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (zarówno w przypadku zajęć laboratoryjnych, jak i projektowych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=50% ocena z wykładu+35% ocena z ćwiczeń laboratoryjnych+15% ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach laboratoryjnych i dwóch
ćwiczeniach projektowych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w
inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. http://www.procax.org.pl/pliki/Adamski_PW_2011.pdf
 2. https://ilot.edu.pl/eng_prace_ilot/public/PDF/list_of_transactions/213_2011/03.%20Godzimirski%20J..pdf
 3. http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/22/01_001_005_ed01.pdf
 4. Chodorowski J., Ciszewski A., Radomski T., Materiałoznawstwo lotnicze, Oficyna Wydawnicza
  Politechniki Warszawskiej 1996,
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. K. Żaba: Doskonalenie jakości procesów technologicznych, ISBN 978-83-60958-95-7, Wyd. Nauk.
  AKAPIT, 2012, Kraków, redaktor monografii
 2. Żaba K., Nowak S., Kwiatkowski M., Nowosielski M., Kita P., Sioma A.: Application of non-destructive
  methods to quality assessment of pattern assembly and ceramic mould in the investment casting
  elements of aircraft engines, Archive of Metallurgy and Materials, 2014 vol. 59, iss. 4,
 3. Kwiatkowski M., Żaba. K., Nowosielski M., Pociecha D., Tokarski T., Kita P.: Temperature measurement
  in the rotary forming process of a nickel superalloys (INCONEL) sheet during laser heating, Key
  Engineering Material, 2014, vols. 622-623, pp. 823-830
Informacje dodatkowe:

brak