Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane materiały i technologie w motoryzacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-207-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kuczek Łukasz (lukasz.kuczek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Materiały metaliczne i niemetaliczne w motoryzacji, zaawansowane technologie kształtowania półwyrobów, obróbka cieplna, techniki spajania, odkształcalność materiałów, badania materiałów wsadowych oraz gotowych komponentów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat materiałów, zarówno metalicznych i niemetalicznych, stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz metod sterowania ich własnościami MTN2A_W03 Projekt,
Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych MTN2A_W07, MTN2A_W11, MTN2A_W03, MTN2A_W02 Sprawozdanie,
Projekt,
Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę na temat nowoczesnych i zaawansowanych metod pomiaru własności oraz oceny jakości półwyrobów i wyrobów stosowanych w motoryzacji MTN2A_W04, MTN2A_W05 Kolokwium,
Egzamin,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie materiały na poszczególne komponenty pojazdów oraz zaplanować ich obróbkę cieplną i cieplno-mechaniczną w celu uzyskania żądanych własności MTN2A_U04, MTN2A_U10 Projekt,
Egzamin
M_U002 Student potrafi dobrać i zaplanować proces kształtowania tworzyw stosowanych w motoryzacji w celu uzyskania żądanego kształtu poszczególnych elementów pojazdów MTN2A_U02, MTN2A_U10 Sprawozdanie,
Projekt,
Egzamin
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie związane z analizą warunków kształtowania plastycznego materiałów stosowanych w motoryzacji MTN2A_U09 Sprawozdanie
M_U004 Student potrafi poszukiwać i korzystać ze źródeł specjalistycznych i naukowych w celu wykonania zadania projektowego MTN2A_U04 Projekt
M_U005 Student potrafi pracować w ramach zespołu projektowego i/lub nim zarządzać w celu wykonania zadania projektowego MTN2A_U08 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę współpracy w zespołach wielozadaniowych i eksperckich, poszukiwania wiedzy oraz potrzebnych informacji w celu wykonania zadania MTN2A_K01 Sprawozdanie,
Projekt
M_K002 Student rozumie wpływ stosowania metali lekkich w przemyśle motoryzacyjnym na środowisko naturalne, potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w celu zmniejszenia ujemnego efektu produkcji pojazdów MTN2A_K02 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Projekt,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat materiałów, zarówno metalicznych i niemetalicznych, stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz metod sterowania ich własnościami + - + + - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych + - + + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat nowoczesnych i zaawansowanych metod pomiaru własności oraz oceny jakości półwyrobów i wyrobów stosowanych w motoryzacji + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie materiały na poszczególne komponenty pojazdów oraz zaplanować ich obróbkę cieplną i cieplno-mechaniczną w celu uzyskania żądanych własności + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać i zaplanować proces kształtowania tworzyw stosowanych w motoryzacji w celu uzyskania żądanego kształtu poszczególnych elementów pojazdów + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie związane z analizą warunków kształtowania plastycznego materiałów stosowanych w motoryzacji - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi poszukiwać i korzystać ze źródeł specjalistycznych i naukowych w celu wykonania zadania projektowego - - - + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi pracować w ramach zespołu projektowego i/lub nim zarządzać w celu wykonania zadania projektowego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę współpracy w zespołach wielozadaniowych i eksperckich, poszukiwania wiedzy oraz potrzebnych informacji w celu wykonania zadania + - + + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie wpływ stosowania metali lekkich w przemyśle motoryzacyjnym na środowisko naturalne, potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w celu zmniejszenia ujemnego efektu produkcji pojazdów + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Przypomnienie podstawowych materiałów metalicznych wraz z opisem ich własności i zastosowania
Przypomnienie podstawowych procesów przeróbki plastycznej
Przypomnienie budowy pojazdów
Rozwój motoryzacji na przestrzeni lat pod względem stosowanych materiałów i technologi otrzymywania wyrobów na komponenty pojazdów
Szczegółowe wymagania stawiane materiałom stosowanym w motoryzacji
Tradycyjne i nowoczesne materiały stosowane we współczesnej motoryzacji, hybrydowe korpusy pojazdów
Przyszłość motoryzacji pod względem materiałowym, pojazdy zbudowane w pełni ze stopów metali lekkich i tworzyw niemetalicznych
Zaawansowane technologie kształtowania plastycznego w motoryzacji oraz otrzymywania gotowych wyrobów przeznaczonych na komponenty pojazdów, druk 3D
Zaawansowane technologie obróbki cieplnej tworzyw stosowanych w motoryzacji, umacnianie miejscowe, sterowanie własnościami wyrobów ze względu na zastosowanie
Technologie łączenia poszczególnych elementów w motoryzacji, Body-In-White
Kierunki rozwoju motoryzacji pod względem stosowanych technologii otrzymywania komponentów pojazdów
Metody określania odkształcalności półwyrobów przeznaczonych na poszczególne elementy pojazdów
Badania niszczące i nieniszczące elementów pojazdu, określanie jakości półwyrobów i wyrobów, skany 3D
Systemy CAD/CAM w motoryzacji
IT w przemyśle motoryzacyjnym

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Technologie kształtowania wyrobów metalicznych przeznaczonych na elementy pojazdów
Technologie kształtowania własności materiałów metalicznych przeznaczonych na elementy pojazdów
Technologie łączenia poszczególnych elementów komponentów pojazdów
Metody pomiaru odkształcalności półwyrobów stosowane w motoryzacji
Badania niszczące i nieniszczące własności i struktury materiałów przeznaczonych na elementy pojazdów

Ćwiczenia projektowe (15h):

Przedstawienie niezbędnych informacji potrzebnych do wykonania projektu
Sprawdzanie prawidłowości wykonywania projektu
Konsultacje związane z napotkanymi trudnościami podczas wykonywania projektu
Opracowanie gotowego projektu i prezentacja wyników w formie ustalonej na początku zajęć

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie i zaliczenie sprawozdań z zajęć oraz otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych jest wykonanie projektu na przedstawiony na początku zajęć temat, prezentacja wyników (w formie ustalonej na początku zajęć) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach samodzielnie rozwiązując zadane problemy praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. W trackie zajęć notują potrzebne dane oraz wykonują na ich podstawie sprawozdania. Ocenie podlega jakość wykonania sprawozdań oraz wiadomości związane z danym tematem ćwiczeń laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu (waga 0,5), oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,25) oraz oceny z ćwiczeń projektowych (waga 0,25). Ocena może zostać podniesiona lub obniżona o pół stopnia w zależności od aktywności studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samokształcenie w zakresie omawianego tematu, na którym student był nieobecny oraz czynny udział w zajęciach wyrównawczych pod koniec semestru w terminie podanym przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych tworzyw metalicznych stosowanych w przemyśle. Znajomość podstawowych procesów przeróbki plastycznej. Znajomość podstawowych technik łączenia materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT
K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, WNT
L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów i metali nieżelaznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
J. Sińczak, Procesy przeróbki plastycznej, Wydawnictwo Naukowe “AKAPIT”
K. Żaba, A. Mamala, Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, Wydawnictwo AGH
S. Dymek, Nowoczesne stopy aluminium do przeróbki plastycznej, Wydawnictwo AGH
S. Erbel, K. Kuczyński, Z. Marciniak, Obróbka plastyczna, PWN
M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek, Przeróbka plastyczna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo “Śląsk”
K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Obróbki cieplne i powierzchniowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
K. Przybyłowicz, Stopy metali i ich obróbka cieplna, Wydawnictwo AGH
J. Gryziecki, Obróbka cieplna materiałów metalicznych: laboratoria, Wydawnictwo AGH
T. Rychter, Budowa pojazdów samochodowych, WSiP
J. Rowe, Advanced materials in automotive engineering, Woodhead Publishing Limited
B. Cantor, P. Grant, C. Johnston, Automotive engineering: lightweight, functional and novel materials, CRC Press
K.U. Kainer, Metal Matrix Composites: Custom-made materials for automotive and aerospace engineering, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
M. Chiaberge, New trends and developments in automotive industry, IntechOpen, DOI: 10.5772/1821
T. Sakurai, The latest trends in aluminium alloy sheets for automotive body panels, KOBELCO Technology Review 28 (2008), 22-28
J.R. Hirsch, Aluminium alloys for automotive application, Materials Science Forum 242 (1997), 33-50
J.R. Hirsch, Recent development in aluminium for automotive applications, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 24 (2014), 1995–2002
D. Loverbon, J.K. Larsson, K-A. Persson, Weldability of aluminium alloys for automotive applications, Physics Procedia 89 (2017), 89-99

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak