Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacje, dokumentacja i systemy doskonalenia w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-210-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące zagadnień dotyczących organizacja, dokumentacji i systemów doskonalenia w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Studenci posiadają wiedzę dotyczącą organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w przemyśle lotniczym w oparciu o normę AS 9100:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Lotniczym MTN2A_W12, MTN2A_W03, MTN2A_W02 Projekt,
Kolokwium
M_W002 Studenci posiadają wiedzę dotyczącą organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w przemyśle motoryzacyjnym normę IATF 16949:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym MTN2A_W12, MTN2A_W03, MTN2A_W02 Projekt,
Kolokwium
M_W003 Studenci posiadają wiedzę dotyczącą organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w przemyśle kolejowym w oparciu o normę IRIS – Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością w Przemyśle Kolejowym MTN2A_W12, MTN2A_W03, MTN2A_W02 Projekt,
Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę dotyczącą organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w przemysłach lotniczym, motoryzacyjnym, kolejowym w oparciu o normę ISO 9001:2015 systemy Zarządzania Jakością oraz w oparciu o postanowienia kluczowych organizacji branżowych a także zaawansowanych systemów, metod, narzędzi i technik doskonalenia. MTN2A_W12, MTN2A_W03, MTN2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wdrożyć system kontroli jakości w oparciu o postanowienia kluczowych organizacji branżowych, a także zaawansowanych metod, narzędzi i technik doskonalenia w szczególności w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym oraz kolejowym. MTN2A_U02, MTN2A_U10, MTN2A_U01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Studenci posiadają wiedzę dotyczącą organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w przemyśle lotniczym w oparciu o normę AS 9100:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Lotniczym + - - - - - - - - - -
M_W002 Studenci posiadają wiedzę dotyczącą organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w przemyśle motoryzacyjnym normę IATF 16949:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym + - - - - - - - - - -
M_W003 Studenci posiadają wiedzę dotyczącą organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w przemyśle kolejowym w oparciu o normę IRIS – Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością w Przemyśle Kolejowym + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę dotyczącą organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w przemysłach lotniczym, motoryzacyjnym, kolejowym w oparciu o normę ISO 9001:2015 systemy Zarządzania Jakością oraz w oparciu o postanowienia kluczowych organizacji branżowych a także zaawansowanych systemów, metod, narzędzi i technik doskonalenia. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wdrożyć system kontroli jakości w oparciu o postanowienia kluczowych organizacji branżowych, a także zaawansowanych metod, narzędzi i technik doskonalenia w szczególności w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym oraz kolejowym. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Studenci w ramach przedmiotu otrzymują informacje dotyczące organizacji, dokumentacji i w systemach doskonalenia w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i kolejowym w szczególności w oparciu o:
-normę AS 9100:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Lotniczym
-normę IATF 16949:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym
-normę IRIS – Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością w Przemyśle Kolejowym
-norme ISO 9001:2015 systemy Zarządzania Jakością
oraz w oparciu o postanowienia kluczowych organizacji branżowych a także zaawansowanych systemów, metod, narzędzi i technik doskonalenia

Ćwiczenia projektowe (15h):

W ramach przedmiotu studenci przygotowują opracowanie wybranego tematu zgodnego z tematyką przedmiotu, dodatkowo zaprezentują swoją pracę na zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych projektów. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć projektowych oraz wykładów. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć projektowych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczana wg zależności:
A x 0,6 +B x 0,4
A-ocena z kolokwium z wykładów
B-ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach projektowych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 2. Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles
 3. International Union of Railways
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak