Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane materiały i technologie w instalacjach sanitarnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-212-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Walkowicz Monika (monika.walkowicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci nabywają wiedzę na temat zaawansowanych materiałów z metali nieżelaznych dla instalacji sanitarnych, a także technik i technologii produkcji wyrobów gotowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zaawansowanych materiałów oraz technologii wytwarzania metali nieżelaznych przeznaczonych do budowy instalacji sanitarnych MTN2A_W12, MTN2A_W09, MTN2A_W11, MTN2A_W08, MTN2A_W03, MTN2A_W02, MTN2A_W01, MTN2A_W10 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat klasyfikacji materiałowej i technologicznej wyrobów z metali nieżelaznych dla instalacji sanitarnych MTN2A_W09, MTN2A_W11, MTN2A_W08, MTN2A_W03, MTN2A_W02, MTN2A_W01, MTN2A_W10 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzą na temat zastosowania metali nieżelaznych w produkcji zaawansowanych technologicznie wyrobach gotowych dla instalacji sanitarnych MTN2A_W09, MTN2A_W11, MTN2A_W08, MTN2A_W03, MTN2A_W02, MTN2A_W01, MTN2A_W10 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stosować w praktyce zaawansowane techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych przeznaczonych dla instalacji sanitarnych MTN2A_U02, MTN2A_U03, MTN2A_U09, MTN2A_U08, MTN2A_U01, MTN2A_U10 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi dobrać zaawansowane materiały, techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych przeznaczonych dla instalacji sanitarnych MTN2A_U02, MTN2A_U03, MTN2A_U09, MTN2A_U08, MTN2A_U01, MTN2A_U10 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zaawansowanych materiałów oraz technologii wytwarzania metali nieżelaznych przeznaczonych do budowy instalacji sanitarnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat klasyfikacji materiałowej i technologicznej wyrobów z metali nieżelaznych dla instalacji sanitarnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzą na temat zastosowania metali nieżelaznych w produkcji zaawansowanych technologicznie wyrobach gotowych dla instalacji sanitarnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stosować w praktyce zaawansowane techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych przeznaczonych dla instalacji sanitarnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać zaawansowane materiały, techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych przeznaczonych dla instalacji sanitarnych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Wprowadzenie do zagadnienia materiałoznawstwa instalacyjnego. Klasyfikacja, charakterystyka właściwości i potencjału aplikacyjnego zaawansowanych materiałów instalacyjnych. Omówienie technik i technologii stosowanych przy budowie instalacji sanitarnych budownictwa ogólnego, zwłaszcza przy produkcji przewodów instalacyjnych i sieciowych stosowanych w wodociągach, kanalizacji, ogrzewnictwie, gazownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Analiza rodzajów połączeń rozłącznych i nierozłącznych przewodów instalacyjnych pod kątem materiałów i technologii. Charakterystyka rodzajowa armatury instalacyjnej i sieciowej wraz z przedstawieniem prób technologicznych (m.in. testy szczelności układów).

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Badania właściwości materiałowych miedzi i jej stopów oraz aluminium i jego stopów, a także innych materiałów (stal, tworzywa sztuczne) stosowanych w projektowaniu technologii dla potrzeb instalacji sanitarnych budownictwa ogólnego, zwłaszcza przy produkcji przewodów instalacyjnych i sieciowych stosowanych w wodociągach, kanalizacji, ogrzewnictwie, gazownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Wyznaczanie gęstości ww. materiałów inżynierskich oraz analiza właściwości mechanicznych i technologicznych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Indywidualne wykonanie projektu dotyczącego zaawansowanych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych z uwzględnieniem pozycji bibliograficznych obejmujących zarówno krajowe i zagraniczne pozycje książkowe, aktualnie obowiązujące dokumenty normalizacyjne oraz publikacje naukowe, w tym z listy JCR.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia projektowe – ocena z projektu, ocena za aktywność na zajęciach, obecności

Ćwiczenia laboratoryjne – ocena sprawozdania z laboratoriów, ocena za aktywność na zajęciach, obecności

Wykłady – ocena z egzaminu, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ćwiczenia projektowe – średnia arytmetyczna z oceny z projektu, oceny za aktywność na zajęciach, obecności
Ćwiczenia laboratoryjne – średnia arytmetyczna z oceny sprawozdania z laboratoriów, oceny za aktywność na zajęciach, obecności
Wykłady – ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia Projektowe – obecność obowiązkowa; nie przewiduje się możliwości wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach; każda nieobecność skutkuje obniżeniem oceny z ćwiczeń projektowych o 0,5 oceny w dół;
Ćwiczenia Laboratoryjne – obecność obowiązkowa; nie przewiduje się możliwości wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach; każda nieobecność skutkuje obniżeniem oceny z ćwiczeń projektowych o 0,5 oceny w dół;
Wykłady – obecność nieobowiązkowa

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Basiewicz J., Eksploatacja, konserwacja i naprawy instalacji sanitarnych: poradnik, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1975.
Celiński J., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1972.
Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe: projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2011.
Czerniakowski Z., Prefabrykacja instalacji sanitarnych, Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, Warszawa 1957.
Herre E., tł. Ostaszewicz J., Ochrona przed korozją instalacji sanitarnych, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1972.
Michalski K., Instalacje sanitarne z tworzyw sztucznych, Arkady, Warszawa 1979.
Pieskow I., Instalacje przemysłowe, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1975.
Plaskura W., Wein S., Instalacje wodociągowe i gazowe. Cz. 3, Urządzenia gazowe, Ognisko Spółdzielnia Księgarska, 1948.
Plaskura W., Wein S., Instalacje wodociągowe i gazowe. Cz. 2, Urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i sanitarne, Ognisko Spółdzielnia Księgarska, 1948.
Wasilewski Z., Materiałoznawstwo dla monterów instalacji przemysłowych i sanitarnych, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1975.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Walkowicz M., Miedź przeciwdrobnoustrojowa. Materiały – Powierzchnie dotykowe – Aplikacje, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018.
Walkowicz M., Osuch P., Smyrak B., Knych T., Rudnik E., Cieniek Ł., Różańska A., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Bulanda M., 2018, Impact of oxidation of copper and its alloys in laboratory-simulated conditions on their antimicrobial efficiency, Corrosion Science, ISSN 0010-938X, vol. 140, s. 321-332.
Walkowicz M., Smyrak B., Knych T., Mamala A., Osuch P., Ramczykowski M., 2014, Problematyka właściwości materiałowych i technologicznych przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, ISSN 0035-9696, R. 59, nr 4, s. 182-191.
Walkowicz M., Osuch P., Knych T., Mamala A., Smyrak B., 2016, Badania właściwości materiałowych przeciwdrobnoustrojowych stopów o różnych zawartościach miedzi i w różnych stanach umocnienia, Czasopismo elektroniczne pt. “Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców”, Creativetime, Kraków, ISBN: 978-83-63058-57-9, cz. 5, T. 2, s. 564-569.

Informacje dodatkowe:

Brak