Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane materiały i technologie w przemyśle AGD
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-213-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kawecki Artur (akawecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studentom przybliżane są zagadnienia recyklingu metali nieżelaznych i ich stopów obecnych w wyrobach branży AGH (np. oświetlenie, ogrzewanie, chłodnictwo i klimatyzacja, maszyny elektryczne, silniki elektryczne, transformatory, druty, kable i przewody, akumulatory i ogniwa, osprzęt instalacyjny, urządzenia audio-video, komputery, telefony) oraz ponownego ich wykorzystania przy zastosowaniu różnych zaawansowanych procesów technologicznych wytwarzania specjalistycznych półwyrobów i wyrobów AGD.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie procesów technologicznych otrzymywania materiałów wsadowych z metali nieżelaznych do wytwarzania wyrobów dla branży AGD. MTN2A_W05, MTN2A_W03, MTN2A_W02 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej oraz innych procesów do wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla branży AGD MTN2A_W04, MTN2A_W03, MTN2A_W02 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie metodologii i zasad wykorzystania nowoczesnych technik badawczych umożliwiających ocenę jakości półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych dla branży AGD MTN2A_W04, MTN2A_W03, MTN2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać praktycznie do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi technikami produkcyjnymi oraz technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, prowadzenia eksperymentów w zakresie procesów wytwarzania materiałów, obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej oraz analizy własności materiałów różnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza branży AGD MTN2A_U02, MTN2A_U03, MTN2A_U09, MTN2A_U10 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie planowania technologii i technik produkcyjnych obejmujących procesy odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych niekonwencjonalnych procesów kształtujących właściwości metali nieżelaznych w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza branży AGD, a także potrafi krytycznie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać logiczne wnioski przy użyciu metod analitycznych i eksperymentalnych. MTN2A_U05, MTN2A_U09, MTN2A_U10 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi dokonać krytycznej samooceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, oraz ocenić znacznie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także inicjować działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego przy poszanowaniu zasad etyki zawodowej oraz dbałości o tradycję Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych MTN2A_K03, MTN2A_K01, MTN2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie procesów technologicznych otrzymywania materiałów wsadowych z metali nieżelaznych do wytwarzania wyrobów dla branży AGD. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej oraz innych procesów do wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla branży AGD + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie metodologii i zasad wykorzystania nowoczesnych technik badawczych umożliwiających ocenę jakości półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych dla branży AGD + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać praktycznie do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi technikami produkcyjnymi oraz technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, prowadzenia eksperymentów w zakresie procesów wytwarzania materiałów, obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej oraz analizy własności materiałów różnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza branży AGD - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie planowania technologii i technik produkcyjnych obejmujących procesy odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych niekonwencjonalnych procesów kształtujących właściwości metali nieżelaznych w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza branży AGD, a także potrafi krytycznie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać logiczne wnioski przy użyciu metod analitycznych i eksperymentalnych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi dokonać krytycznej samooceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, oraz ocenić znacznie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także inicjować działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego przy poszanowaniu zasad etyki zawodowej oraz dbałości o tradycję Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach wykładu studentom przybliżane są zagadnienia recyklingu metali nieżelaznych i ich stopów obecnych w wyrobach branży AGH (np. oświetlenie, ogrzewanie, chłodnictwo i klimatyzacja, maszyny elektryczne, silniki elektryczne, transformatory, druty, kable i przewody, akumulatory i ogniwa, osprzęt instalacyjny, urządzenia audio-video, komputery, telefony) oraz ponownego ich wykorzystania przy zastosowaniu różnych zaawansowanych procesów technologicznych wytwarzania specjalistycznych półwyrobów i wyrobów AGD. Omawiane są nowoczesne procesy technologiczne wytwarzania z metali nieżelaznych i ich stopów zarówno materiałów wsadowych, jak również półproduktów i produktów gotowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zapoznanie się z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi technikami produkcyjnymi, technologiami wytwarzania z metali nieżelaznych i ich stopów wyrobów dla branży AGD oraz technikami pomiarowymi do badania ich różnych własności. Prowadzenie eksperymentów w zakresie recyclingu zużytych materiałów metalicznych branży AGD, eksperymenty w zakresie procesów wytwarzania materiałów, obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej oraz analizy różnych własności materiałów. Badania nad wytwarzaniem w warunkach laboratoryjnych drutów, mikrodrutów, blach, taśm, wiązek, transformatorów, cewek, itp. Badania własności mechanicznych i elektrycznych półwyrobów i wyrobów. Badania wpływu temperatury i czasu na zmianę własności mechanicznych i elektrycznych elementów wybranych systemów AGD.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projektowanie własności mechanicznych, elektrycznych i eksploatacyjnych elementów, urządzeń i systemów AGD oraz technologii i technik produkcyjnych obejmujących procesy odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej, kształtujących właściwości wyrobów z metali nieżelaznych i ich stopów. Zapoznanie z odpowiednimi normami branżowymi oraz wykorzystanie ich podczas zajęć projektowych. Projektowanie procesu ciągłego wytwarzania z materiałów wsadowych (walcówka, prasówka, pręty odlewane) drutów, mikrodrutów, blach, taśm, wiązek, drutów emaliowanych, itp. Dobór materiałów, projektowanie kształtów i geometrii narzędzi. Projektowanie zakresu wykorzystania nowoczesnych technik badawczych do oceny jakości półwyrobów i wyrobów, ich parametrów geometrycznych, własności mechanicznych, elektrycznych i innych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne oraz ćwiczenia projektowe kończą się zaliczeniem. Do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektowych dopuszczone są osoby, które miały co najwyżej 1 nieusprawiedliwioną obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz co najwyżej 1 nieusprawiedliwioną obecność na ćwiczeniach projektowych. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych jest oddanie oraz akceptacja przez prowadzącego zajęcia wszystkich sprawozdań i/lub opracowań projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykłady nie są obowiązkowe, jednakże zalecane i bardzo pomocne do zrozumienia i opanowania wykładanych treści.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia projektowe są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną: 50% ocena z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń laboratoryjnych, 50% ocena z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych i/lub projektowych ustalane będą indywidualnie. Dopuszczalne jest odrabianie zajęć przez studenta z innymi grupami, za zgodą prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z metaloznawstwa, obróbki cieplnej oraz procesów przeróbki plastycznej metali i ich stopów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak