Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ryzyko i zagrożenia przy stosowaniu wszczepów z biomateriałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-216-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Bulanda Małgorzata (malgorzata.bulanda@uj.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Omówienie zagadnień związanych z własną florą człowieka (mikrobiom) oraz wpływem biomateriału (wszczepu) na jej proces regeneracji oraz możliwość wystąpienia powikłań w postaci zakażeń okołowszczepowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe pojęcia związane z mikrobiomem człowieka (skład, oddziaływanie na układ immunologiczny i stan zdrowia). MTN2A_W09 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna etapy powstawania reakcji zapalnej na ciało obce MTN2A_W09 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna czynniki wirulencji i lekooporności drobnoustrojów powodujących zakażenia związane z biomateriałami MTN2A_W09 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna problem wpływu biomateriału na regenerację tkanek ludzkich MTN2A_W09 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi omówić rolę i funkcję mikrobiomu człowieka oraz mechanizmy odporności człowieka na antygen (ciało obce) MTN2A_U07 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie wymienić czynniki wirulencji drobnoustrojów powodujących zakażenie i mechanizmy oporności bakterii (w tym w formie biofilmowej) na leki przeciwdrobnoustrojowe MTN2A_U07 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia związane z mikrobiomem człowieka (skład, oddziaływanie na układ immunologiczny i stan zdrowia). + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna etapy powstawania reakcji zapalnej na ciało obce + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna czynniki wirulencji i lekooporności drobnoustrojów powodujących zakażenia związane z biomateriałami + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna problem wpływu biomateriału na regenerację tkanek ludzkich + - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi omówić rolę i funkcję mikrobiomu człowieka oraz mechanizmy odporności człowieka na antygen (ciało obce) + - - - + - - - - - -
M_U002 Umie wymienić czynniki wirulencji drobnoustrojów powodujących zakażenie i mechanizmy oporności bakterii (w tym w formie biofilmowej) na leki przeciwdrobnoustrojowe + - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Mikrobiom człowieka- jego skład, funkcje, wpływ na stan zdrowia człowieka.
2. Funkcjonowanie układu immunologicznego człowieka.
3. Odpowiedź układu immunologicznego człowieka na ciało obce, powstawanie i przebieg reakcji zapalnej.
4. Wpływ biomateriałów na regenerację tkanek.
5. Zakażenia układu naczyniowego- postacie zakażenia, najczęstsze czynniki etiologiczne zakażeń.
6. Cewniki naczyniowe i cewniki moczowe- udział w zakażeniach.
7. Zakażenia na oddziałach ortopedycznych – postacie zakażenia, najczęstsze czynniki etiologiczne tych zakażeń.
8. Zakażenia na oddziałach stomatologicznych.
9. Konsekwencje ekonomiczne zakażeń okołowszczepowych

Konwersatorium (15h):

1. Rola mikrobiomu w kształtowaniu odporności człowieka.
2. Regeneracja tkanek po urazach i po zastosowaniu wszczepów w zależności od rodzaju układu/ rodzaju narządów.
3. Czynniki ryzyka sprzyjające zakażeniom okołowszczepowym.
4. Mechanizmy oporności bakterii- problem współczesnej medycyny.
5. Czynniki wirulencji bakterii mające wpływ na zakażenia okołowszczepowe.
6. Profilaktyka zakażeń związanych z opieką medyczną.
7. Zasady aseptyki w procedurach wprowadzania wszczepów do ustroju ludzkiego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i aktywnym udziale w konwersatoriach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie aktywności studentów na zajęciach oraz prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mikrobiologia lekarska, Wydanie: PZWL, Warszawa, 1, 2014; Redakcja naukowa: Agata Pietrzyk, Marta Wróblewska, Piotr B. Heczko p-ISBN: 978-83-200-4308-2

Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. pod red. Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, p-ISBN: 978-83-200-5039

Publikacje

Joanna Nowicka, Marzenna Bartoszewicz, ZAKAŻENIA W ORTOPEDII ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM BIOMATERIAŁÓW POST. MIKROBIOL.,2015, 54, 4, 320–330
Anna Laska, Biomateriały stosowane w inżynierii tkankowej do regeneracji tkanek ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UJ NAUKI ŚCISŁE, NR 14 (1/2017), S. 187–196 E-ISSN 2082-3827 | P-ISSN 2084-977X

Marek Andryszczyk BIOMATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI
STENTÓW − NADZIEJE I OGRANICZENIA POSTĘPY W INŻYNIERII MECHANICZNEJ DEVELOPMENTS IN MECHANICAL ENGINEERING
5(3)/2015, 5-11

Paulina Dederko, Mateusz Woźniak, Edyta Malinowska-Pańczyk, Hanna Staroszczyk, Ilona Kołodziejska PODATNOŚĆ IMPLANTÓW KARDIOLOGICZNYCH NA BIODEGRADACJĘ – PRZEGLĄD LITERATURY SUSCEPTIBILITY OF CARDIAC IMPLANTS TO BIODEGRADATION – A REVIEW Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 23, nr 3, 2017 153

Anna Ścisłowska-Czarnecka, ElżbietaKołaczkowska JAK CHRONIĆ BIOMATERIAŁY PRZED UKŁADEM ODPORNOŚCIOWYM? Kosmos. Problemy nauk biologicznych. Tom 66 2017 Numer 4 (317) Strony 677–689

Benita Wiatrak, Ewa Karuga-Kuźniewska, Arleta Staszuk, Justyna Gabryś, Ryszard Tadeusiewicz, Zakażenia układu naczyniowego – charakterystyka, czynniki ryzyka, metody zapobiegania i konsekwencje ekonomiczne Polim. Med. 2016, 46, 1, 59–69 Wrocław Medical University DOI: 10.17219/pim/64696 ISSN 0370-0747

Belibasakis GN, Charalampakis G, Bostanci N, Stadlinger B. Peri-implant infections of oral biofilm etiology. Adv Exp Med Biol. 2015;830:69-84. doi: 10.1007/978-3-319-11038-7_4. Review.

Zimmerli W, Sendi P. Orthopaedic biofilm infections. APMIS. 2017 Apr;125(4):353-364. doi: 10.1111/apm.12687. Review.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak