Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nanomateriały w medycynie i ochronie zdrowia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-217-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Wojnicki Marek (marekw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu, student poznaje podstawowe terminy z dziedziny nanomateriałow i nanotechnologii. Ponadto, rozumie potrzeby poszukiwania nowych materiałów mogących poprawić komfort i bezpieczeństwo życia. Dostrzega zagrożenia związane z nieodpowiedzialnym stosowaniem nanomateriałów oraz nanokompozytów. Potrafi przewidzieć niebezpieczeństwo ze strony nanomateriałów jak również dostrzec korzyści płynące z ich stosowania w życiu codziennym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna terminologie z dziedziny nanomateriałów i nanokompozytów MTN2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna pojęcie przerwy energetycznej MTN2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna pojęcie oka terapeutycznego. MTN2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna i umie zastosować podstawowe techniki wytwarzania nanomateriałow i nanokompozytów MTN2A_U05, MTN2A_U07 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zastosować podstawowe techniki pomiarowe do charakterystyki nanomateriałów. MTN2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Świadomie wypowiada się o nanomateriałach. Potrafi krytycznie ocenić prezentowanie doniesienia w prasie i mediach. MTN2A_K01, MTN2A_K02 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna terminologie z dziedziny nanomateriałów i nanokompozytów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna pojęcie przerwy energetycznej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna pojęcie oka terapeutycznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i umie zastosować podstawowe techniki wytwarzania nanomateriałow i nanokompozytów - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować podstawowe techniki pomiarowe do charakterystyki nanomateriałów. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomie wypowiada się o nanomateriałach. Potrafi krytycznie ocenić prezentowanie doniesienia w prasie i mediach. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Wprowadzenie do nanotechnologii i nanomedycyny.
 2. Nanotechnologia w ortopedii: tworzywa metalowe, ceramika i polimery
 3. Nanotechnologia w kosmatologii
 4. Przyszłość nanotechnologii-Grey goo
 5. Nanomateriały i nanokompozyty. Analiza rozmiaru i geometrii (AFM, SEM, TEM).
 6. Właściwości fizykochemiczne nanomateriałów. Analizy FTIR, UV-Vis, NMR.
 7. Nanomateriały V.S. nowotwory (diagnostyka, obrazowanie, leczenie).
 8. Magnetyczne nanocząstki w obrazowaniu i jako nośniki leków.
 9. Nano nośniki leków (smart drug delivery systems).
 10. Toksyczność nanomateriałów i nanokompozytów.
 11. Antybakteryjne i przeciwgrzybiczne działanie nanomateriałów.
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Szkolenie BHP w laboratorium chemicznym i mikrobiologicznym.
 2. Synteza magnetycznych nanoczastek
 3. Synteza i funkcjonalizacja nanocząstek srebra
 4. Właściwości antybakteryjne/przeciwgrzybiczne nanomateriałów
 5. Materiały superhydrofobowe
Ćwiczenia projektowe (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczeń z ćwiczeń laboratoryjnych jest:
1. Pozytywne zdanie testu końcowego z ćwiczeń laboratoryjnych
2. Obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych
3. Pozytywnie zaliczone sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych
Warunkiem uzyskania zaliczeń z ćwiczeń projektowych jest:
1. Przygotowanie i wygłoszenie referatu dotyczacego tematyki przedmotu.
2. Zaprezentowanie swoich wyników badań i wykazanie lub obalenie hipotezy że, nanomateriały mogą znaleść nie wnieodległej przyszłości zastosowanie w medycynie i ochronie zdrowia (forma rozprawy).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń projektowych.
Prowadzący może podwyższyć ocenę końcową studentom, aktywnie uczestniczącym w wykładach, oraz
biorącym udział w dyskusji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przewidziany jest jeden dodatkowy termin zajęć, w ramach których studenci mogą wyrównać zaległości
powstałe w wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach.
Usprawiedliwienie nieobecności odbywa się na zasadach określonych w regulaminie studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przed każdymi zajęciami laboratoryjnymi, studenci sprawdzani są z zakresu wiedzy niezbędnego do prawidłowego i
bezpiecznego przeprowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

NANOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE I KOSMETOLOGII PODRĘCZ, praca zbiorowa pod red. Andrzeja
Zielińskiego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
NANOTECHNOLOGIA CHEMIA I MEDYCYNA, Kamila Żelichowska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
NANOCOMPOSITE MATERIALS Synthesis, Properties and Applications, Jyotishkumar Parameswaranpillai,
Nishar Hameed, Thomas Kurian, Yingfeng Yu, CRC Press, 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wojnicki, M. et al., 2013a. Tissue distribution of gold nanoparticles after single intravenous
administration in mice. Pharmacological Reports, 65(4): 1033-1038.
Bednarski, M. et. al., 2015 The influence of the route of administration of gold nanoparticles on their tissue (distribution and basic biochemical parameters: In vivo studies, Pharmacological Reports, (3)
Wojnicki, M. et al., 2018. Novel and effective synthesis protocol of AgNPs functionalized using L-cysteine as a potential drug carrier, Naunyn-Schmiedeberg’s archives of pharmacology, 391(2), 123-130
Zabielska-Koczywąs K., et al., 2018. Distribution of Glutathione-Stabilized Gold Nanoparticles in Feline Fibrosarcomas and Their Role as a Drug Delivery System for Doxorubicin—Preclinical Studies in a Murine Model, Int. J. Mol. Sci., 19(1021), 1-19

Informacje dodatkowe:

Brak