Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacje, dokumentacja i systemy doskonalenia w procesach produkcyjnych wyrobów dla medycyny
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-220-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Walkowicz Monika (monika.walkowicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci przygotowują opracowania projektowe dotyczące organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w procesach produkcyjnych wyrobów dla medycyny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma usystematyzowaną wiedzę na temat organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w procesach produkcyjnych wyrobów dla medycyny MTN2A_W09, MTN2A_W08, MTN2A_W03, MTN2A_W02, MTN2A_W01, MTN2A_W12, MTN2A_W11 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma usystematyzowaną wiedzę na temat wyrobów dla medycyny MTN2A_W09, MTN2A_W04, MTN2A_W03, MTN2A_W02, MTN2A_W01, MTN2A_W10, MTN2A_W12, MTN2A_W11 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi sporządzić opracowanie na temat organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w procesach produkcyjnych wyrobów dla medycyny MTN2A_U05, MTN2A_U07, MTN2A_U08, MTN2A_U06, MTN2A_U10, MTN2A_U04, MTN2A_U01, MTN2A_U02, MTN2A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie nad problematyką opracowania dotyczącego organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w procesach produkcyjnych wyrobów dla medycyny MTN2A_K01, MTN2A_K02, MTN2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma usystematyzowaną wiedzę na temat organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w procesach produkcyjnych wyrobów dla medycyny + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma usystematyzowaną wiedzę na temat wyrobów dla medycyny + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sporządzić opracowanie na temat organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w procesach produkcyjnych wyrobów dla medycyny - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie nad problematyką opracowania dotyczącego organizacji, dokumentacji i systemów doskonalenia w procesach produkcyjnych wyrobów dla medycyny - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Organizacja procesów produkcyjnych wyrobów na bazie metali nieżelaznych dla potrzeb współczesnej medycyny. Systematyka i charakteryzacja dokumentów obowiązujących w procesach produkcyjnych wyrobów na bazie metali nieżelaznych dla potrzeb współczesnej medycyny. Analiza systemów doskonalenia wdrażanych w procesach technologicznych przy produkcji wyrobów na bazie metali nieżelaznych dla potrzeb współczesnej medycyny.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Indywidualne wykonanie projektu dotyczącego uwarunkowań organizacyjnych i dokumentacji związanych z procesami produkcji wyrobów na bazie metali nieżelaznych dla potrzeb współczesnej medycyny. Projekt wykonany z uwzględnieniem pozycji bibliograficznych krajowych i zagranicznych, aktualnie obowiązujących dokumentów normalizacyjnych oraz publikacji naukowych, w tym z listy JCR.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie oceny z projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z oceny z projektu, z oceny aktywności na zajęciach oraz nieobecności

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie przewiduje się możliwości odrabiania zaległości. Nieobecność na zajęciach skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 oceny. Obecność na wykładach nieobowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Łunarski J., Normalizacja i standaryzacja, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Ordon J., Podstawy normalizacji, Warszawa: Wydawnictwa Normalizacyjne, 1981.
Kolman R., Poradnik o jakości dla praktyków, Bydgoszcz: TNOiK : OPP, 1995.
Mirowski S., Informacja normalizacyjna, metrologiczna i dotycząca jakości, Warszawa: CINTE, 1981.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Walkowicz M., 2014, Zestawienie norm przedmiotowych i specjalistycznych opracowań z zakresu właściwości antybakteryjnych miedzi i jej stopów, Czasopismo elektroniczne pt. „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, cz. 5: Nauki inżynieryjne”, Wydawnictwo Creativetime, Kraków, ISBN: 978-83-63058-38-8, s. 139-150.
Walkowicz M., 2014, Analiza specjalistycznych opracowań oraz wymagań norm na wyroby z miedzi przeciwdrobnoustrojowej dedykowane do jednostek opieki zdrowotnej, Czasopismo elektroniczne pt. „Dokonania Młodych Naukowców”, Wydawnictwo Creativetime, Kraków, ISSN 2300-4436, nr 3, s. 379-384.
Walkowicz M., 2014, Metodologia badań właściwości przeciwdrobnoustrojowych wyrobów z miedzi oraz opracowanie założeń wyposażenia specjalistycznego laboratorium badawczego półwyrobów i wyrobów antybakteryjnych, rozdział w monografii pt. „Metodologia badań wykorzystywana przez młodych naukowców” pod redakcją B. Bochentyn i M. Walkowicz, Wydawnictwo Creativetime, Kraków, ISBN: 978-83-63058-43-2, e-ISBN: 978-83-63058-41-8, s. 175-182.
Walkowicz M., Smyrak B., Knych T., Mamala A., Osuch P., Ramczykowski M., 2014, Problematyka właściwości materiałowych i technologicznych przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, ISSN 0035-9696, R. 59, nr 4, s. 182-191.
Walkowicz M., Osuch P., Bocheńska S., Smyrak B., Mamala A., Knych T., 2015, Badania uwalniania niklu ze stopów miedzi przeznaczonych na wyroby przeciwdrobnoustrojowe, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, ISSN 0035-9696, R. 60, nr 11, s. 570-576.
Walkowicz M., Osuch P., Rudnik E., Smyrak B., Mamala A., Knych T., 2015, Badania warstw tlenkowych na powierzchni miedzi metodą redukcji katodowej pod kątem antybakteryjnych powierzchni dotykowych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, ISSN 0035-9696, R. 60, nr 12, s. 809-813.
Walkowicz M., Osuch P., Knych T., Mamala A., Smyrak B., Bocheńska S., 2016, Analysis of the antimicrobial copper alloys registered by the Environmental Protection Agency, Key Engineering Materials, ISSN 1013-9826, vol. 682, s. 46-52.
Walkowicz M., Osuch P., Knych T., Mamala A., Smyrak B., 2016, Badania właściwości materiałowych przeciwdrobnoustrojowych stopów o różnych zawartościach miedzi i w różnych stanach umocnienia, Czasopismo elektroniczne pt. „Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców”, Wydawnictwo Creativetime, Kraków, ISBN: 978-83-63058-57-9, cz. 5, T. 2, s. 564-569.
Walkowicz M., 2018, Badania odporności na korozję przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi w atmosferze sztucznego potu, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, ISSN 0035-9696, R. 63, nr 1, s. 7-10.
Walkowicz M., 2018, Wpływ czasu na uwalnianie niklu z wybranych przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, ISSN 0035-9696, R. 63, nr 1, s. 11-14.
Walkowicz M., 2018, Wpływ czasu ekspozycji przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi w roztworze syntetycznego potu na odporność korozyjną, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, ISSN 0035-9696, R. 63, nr 3, s. 10-14.

Informacje dodatkowe:

Brak