Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjnych w firmie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-223-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące praktycznego wykorzystania systemowego narzędzia Problem Solving, służącego do rozwiązywania problemów techniczno – technologicznych i organizacyjnych oraz w zarządzania wraz ze standaryzacją działań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna definicję i zastosowanie systemowego narzędzia Problem Solving. MTN2A_W11, MTN2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna problemy stref wykonawczej, prawnej i ekonomicznej dotyczące współczesnego przemysłu. MTN2A_W11, MTN2A_W01 Kolokwium
M_W003 Student potrafi zdefiniować uwarunkowania działalności inżynierskiej, zna poprawne zasady eksploatacji materiałów. MTN2A_W11, MTN2A_W01 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie za pomocą adekwatnych narzędzi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dla danego przypadku. MTN2A_U02, MTN2A_U10 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna definicję i zastosowanie systemowego narzędzia Problem Solving. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna problemy stref wykonawczej, prawnej i ekonomicznej dotyczące współczesnego przemysłu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi zdefiniować uwarunkowania działalności inżynierskiej, zna poprawne zasady eksploatacji materiałów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie za pomocą adekwatnych narzędzi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dla danego przypadku. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące praktycznego wykorzystania systemowego narzędzia Problem Solving, służącego do rozwiązywania problemów techniczno – technologicznych i organizacyjnych oraz w zarządzania wraz ze standaryzacją działań. System ten korzysta z wielu technik i narzędzi, ale jest określony przez precyzyjny przepływ czynności takich jak wyodrębnienie i określenie „PROBLEMU”, analiza danych i poszukiwania przyczyn powstania problemu/problemów lub wady, określenie czynności, które należy wykonać, aby usunąć przyczynę powstania problemu/problemów, planowanie działań korygujących.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Studenci przygotowują opracowanie wybranego tematu zgodnego z tematyką
przedmiotu, dodatkowo prezentują swoją pracę na zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych projektów. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć projektowych oraz wykładów. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć projektowych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczana wg zależności:
A x 0,6 +B x 0,4
A-ocena z kolokwium z wykładów
B-ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach projektowych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. J. P. Womack, D.T. Jones – Lean Thinking; Wyd. Simon&Schuster 2003
 2. M. Rother, J. Shook – Learning to see; Lean Enterprise Institute, Inc. 2012
 3. T. Ohno – Toyota Production System, Bayond Large-Scale Prodution; Productivity Inc. 1988
 4. David Meier, Jeffrey K. Liker. Droga Toyoty Fieldbook Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty
 5. Masaaki Imai. KAIZEN, Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii
Informacje dodatkowe:

brak