Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium specjalistyczne: Zaawansowane materiały i technologie w elektroenergetyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-302-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu zostaną omówione terminologia oraz metodologia pisania pracy dyplomowej magisterskiej. W szczególności tematyka zajęć będzie koncentrować się na metodach przedstawienia krytycznej analizy stanu zagadnienia oraz prezentacji wyników badań wraz z ich analizą w zakresie materiałów i technologii w przemyśle kablowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie prawidłową terminologię dla pracy magisterskiej stosowaną do tematyki materiałów i technologii metali nieżelaznych MTN2A_W07, MTN2A_W11 Udział w dyskusji
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe prawa ochrony własności intelektualnej MTN2A_W06, MTN2A_W08 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać właściwej analizy krytycznej stanu zagadnienia MTN2A_U10, MTN2A_U03, MTN2A_U06 Referat
M_U002 Student potrafi przeprowadzić właściwą dla tematyk pracy magisterskiej krytyczna analizę wyników badań MTN2A_U10, MTN2A_U03, MTN2A_U06 Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do dyskusji w zakresie analizy wyników badań będących przedmiotem pracy magisterskiej MTN2A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student jest gotów do wymiany poglądów w środowisku ekspertów z branży metali nieżelaznych MTN2A_K01, MTN2A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie prawidłową terminologię dla pracy magisterskiej stosowaną do tematyki materiałów i technologii metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe prawa ochrony własności intelektualnej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać właściwej analizy krytycznej stanu zagadnienia - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić właściwą dla tematyk pracy magisterskiej krytyczna analizę wyników badań - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do dyskusji w zakresie analizy wyników badań będących przedmiotem pracy magisterskiej - - - - - + - - - - -
M_K002 Student jest gotów do wymiany poglądów w środowisku ekspertów z branży metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

W pierwszej części zajęć (2-4 godz.) studenci otrzymają informacje dotyczące
podstawowych zasady przygotowania pracy inżynierskiej i prezentacji do obrony z
obszaru zaawansowanych materiałów i technologii w elektroenergetyce. W pozostałej części zajęć studenci samodzielnie przygotowują prezentację, której celem jest omówienie celu, zakresu i bieżących postępów pracy inżynierskiej. W trakcie seminarium uczestnicy zajęć biorą udział w dyskusjach, które mają pomóc im udoskonalić ich prezentacje co do formy i treści. Doświadczenia zdobyte w trakcie zajęć mają być pomocne w przyszłej pracy zawodowej, gdzie umiejętność prezentacji i dyskusji w zespole wyników własnych prac jest niezwykle ważna.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się dwie nieobecności usprawiedliwione na zajęciach seminaryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-