Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium specjalistyczne: Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-303-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące podstawowych zasad przygotowania
pracy inżynierskiej i prezentacji do obrony z obszaru zaawansowanych materiałów i technologii w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych. MTN2A_W02, MTN2A_W01, MTN2A_W04, MTN2A_W05 Prezentacja
M_W002 Zna wymagania formalne, literaturowe i edycyjne obowiązujące podczas pisania pracy dyplomowej. MTN2A_W06, MTN2A_W07, MTN2A_W01 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować plan badawczy oraz logiczny układ pracy dyplomowej. Potrafi napisać pracę naukową na poziomie akademickim. Potrafi zaprezentować wyniki swoich badań. MTN2A_W06, MTN2A_W07, MTN2A_W02, MTN2A_W01, MTN2A_W04, MTN2A_W08, MTN2A_W03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi publicznie zaprezentować wyniki swoich badań. MTN2A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna wymagania formalne, literaturowe i edycyjne obowiązujące podczas pisania pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować plan badawczy oraz logiczny układ pracy dyplomowej. Potrafi napisać pracę naukową na poziomie akademickim. Potrafi zaprezentować wyniki swoich badań. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi publicznie zaprezentować wyniki swoich badań. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

W pierwszej części zajęć (2-4 godz.) studenci otrzymają informacje dotyczące
podstawowych zasady przygotowania pracy inżynierskiej i prezentacji do obrony z
obszaru zaawansowanych materiałów i technologii w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie. W pozostałej części zajęć studenci samodzielnie przygotowują prezentację, której celem jest omówienie celu, zakresu i bieżących postępów pracy inżynierskiej. W trakcie seminarium uczestnicy zajęć biorą udział w dyskusjach, które mają pomóc im udoskonalić ich prezentacje co do formy i treści. Doświadczenia zdobyte w trakcie zajęć mają być pomocne w przyszłej pracy zawodowej, gdzie umiejętność prezentacji i dyskusji w zespole wyników własnych prac jest niezwykle ważna.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć seminaryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych prezentacji mulimedialnych. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem. Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się dwie nieobecności usprawiedliwione na zajęciach seminaryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak