Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium specjalistyczne: Zaawansowane materiały i technologie budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-304-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Muzykiewicz Wacław (muzywac@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci pogłębiają i systematyzują wiedzę z zakresu zaawansowanych wyrobów metalicznych i procesów ich wytwarzania. Tematyka seminaryjnych referatów, prezentacji i dyskusji obejmuje przetwórstwo aluminium, miedzi, cynku i ich stopów, a także innych tworzyw metalicznych, mających zastosowanie w budownictwie. Studenci doskonalą umiejętności doboru metod badawczych oraz rozwiązywania problemów technologicznych i jakościowych, z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i informacji naukowej. Nabierają gotowości podejmowania istotnych społecznie i gospodarczo zadań inżynierskich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych dla budownictwa oraz zaawansowanych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych MTN2A_W09, MTN2A_W11, MTN2A_W02 Referat
M_W002 Zna metody i techniki badawcze, wykorzystywane w badaniach materiałów i wyrobów MTN2A_W04, MTN2A_W06, MTN2A_W05 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stosować zaawansowane metody badawcze do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych MTN2A_U05, MTN2A_U02, MTN2A_U03, MTN2A_U09, MTN2A_U01, MTN2A_U10 Prezentacja
M_U002 Potrafi korzystać ze specjalistycznych źródeł informacji naukowej, posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do krytycznej oceny i rozwiązywania problemów technologicznych i jakościowych wyrobów metalicznych, stosowanych w branży metali nieżelaznych i pokrewnych, w szczególności w budownictwie MTN2A_U02, MTN2A_U03, MTN2A_U10, MTN2A_U04 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do podejmowania istotnych społecznie i gospodarczo zadań inżynierskich, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej MTN2A_K02, MTN2A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych dla budownictwa oraz zaawansowanych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna metody i techniki badawcze, wykorzystywane w badaniach materiałów i wyrobów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować zaawansowane metody badawcze do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać ze specjalistycznych źródeł informacji naukowej, posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do krytycznej oceny i rozwiązywania problemów technologicznych i jakościowych wyrobów metalicznych, stosowanych w branży metali nieżelaznych i pokrewnych, w szczególności w budownictwie - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do podejmowania istotnych społecznie i gospodarczo zadań inżynierskich, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zaliczenia zajęć seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak