Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Recykling i substytucja materiałów krytycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-307-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Palimąka Piotr (palimaka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie wykładów studenci zapoznają się materiałami krytycznymi, ich światowymi zasobami, produkcją oraz konsumpcją. Wykłady dotyczą także procesów recyklingu tych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik sortowania, separacji i klasyfikacji. Omawiane są również metalurgiczne procesy stanowiące ostatnie ogniwo w procesach recyklingu materiałowego, prowadzącego do uzyskania materiału pierwotnego. Przedstawiane są także możliwości substytucji materiałów krytycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę i potrafi scharakteryzować materiały krytyczne. MTN2A_W11 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu recyklingu materiałów krytycznych. MTN2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować proces recyklingu wybranych materiałów krytycznych. MTN2A_U05, MTN2A_U02, MTN2A_U06 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość zagrożeń powodowanych deficytem materiałów krytycznych. MTN2A_K02 Kolokwium
M_K002 Ma świadomość z korzyści wynikających z prowadzenia recyklingu materiałów krytycznych MTN2A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę i potrafi scharakteryzować materiały krytyczne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu recyklingu materiałów krytycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować proces recyklingu wybranych materiałów krytycznych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zagrożeń powodowanych deficytem materiałów krytycznych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość z korzyści wynikających z prowadzenia recyklingu materiałów krytycznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Identyfikacja materiałów krytycznych, wskaźniki wykorzystywane w analizie krytyczności
2. Poziomy produkcji, główni producenci i zastosowanie metali krytycznych
3. Znaczenie materiałów krytycznych dla gospodarki Polski i UE.
4. Znaczenie recyklingu materiałów krytycznych dla Polski i UE
5. Recykling materiałów krytycznych z odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych z różnych dziedzin ich zastosowania ( metody przygotowania, technologie piro i hydro, nowoczesne technologie rozdziału – materiały wielomateriałowe )

Ćwiczenia projektowe (15h):

Ćwiczenia projektowe obejmują samodzielne wykonanie projektów tematycznych związanych z materiałami krytycznymi, ich produkcją, konsumpcją, zastosowaniem, zużyciem i recyklingiem. Tematyka obejmuje również projektowanie wyrobów zawierających materiały krytyczne umożliwiające ich recykling oraz materiały substytutowe dla materiałów krytycznych, czyli zastępcze o identycznych własnościach ( fizycznych , chemicznych , mechanicznych).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu jest w formie pisemnego kolokwium, natomiast ocena z projektu jest jednocześnie oceną z ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocen końcowa (OK) jest obliczana według wzoru: OK=0.6*ocena z wykładu+0.4*ocena z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości spowodowane nieobecnością student jest zobowiązany nadrobić w ramach samodzielnego studiowania literatury tematu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zagadnienia z chemii, fizyki i matematyki obejmujące dotychczasowy program studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ, Katarzyna Ciećko, Ilona NEJMAN, Zinc recovery from steelmaking dust by hydrometallurgical methods, Metals, 2018 vol. 8 iss. 7 art. no. 547, S. 1–13.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Katarzyna Ciećko, Pyły stalownicze i ich zagospodarowanie w procesach, Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury, Lublin, 2018. S. 141–153.

Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA, Powstawanie i charakterystyka zgarów pochodzących z topienia złomów aluminiowych, Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach, Lublin, 2017 S. 107–127.

Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA , Charakterystyka ilościowa złomu elektrycznych i elektronicznych urządzeń laboratoryjnych, Rudy i Metale Nieżelazne, 2013 R. 58 nr 6, s. 301–306.

Informacje dodatkowe:

Brak