Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-101-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Rudnik Ewa (erudnik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej. Tematyka zajęć obejmuje systematykę substancji nieorganicznych, relacje pomiędzy budową atomów a właściwościami pierwiastków i ich położeniem w układzie okresowym, związki między budową wewnętrzną związków chemicznych a ich właściwościami, reakcje chemiczne, kinetykę i stan równowagi reakcji. Na ćwiczeniach audytoryjnych wykonywane są obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, równowag jonowych, elektrochemii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu chemii nieorganicznej MTN1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna i umie określić relacje pomiędzy budową atomów a właściwościami pierwiastków i ich położeniem w układzie okresowym oraz związki między budową wewnętrzną związków chemicznych a ich właściwościami. MTN1A_W01 Egzamin
M_W003 Zna różnorodne reakcje chemiczne, rozumie pojęcia i znaczenie kinetyki i stanu równowagi reakcji. MTN1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna nazewnictwo i oznaczenia pierwiastków i związków chemicznych, potrafi zapisać równania reakcji, wykonywać obliczenia stechiometryczne. MTN1A_U07, MTN1A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi obliczać stężenie molowe i procentowe roztworów, przeliczać stężenia oraz wykorzystać te umiejętności do wykonywania obliczeń stechiometrycznych MTN1A_U07 Kolokwium
M_U003 Potrafi wykonywać obliczenia z zakresu ogniw galwanicznych oraz elektrolizy MTN1A_U07 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu chemii nieorganicznej + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i umie określić relacje pomiędzy budową atomów a właściwościami pierwiastków i ich położeniem w układzie okresowym oraz związki między budową wewnętrzną związków chemicznych a ich właściwościami. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna różnorodne reakcje chemiczne, rozumie pojęcia i znaczenie kinetyki i stanu równowagi reakcji. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna nazewnictwo i oznaczenia pierwiastków i związków chemicznych, potrafi zapisać równania reakcji, wykonywać obliczenia stechiometryczne. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczać stężenie molowe i procentowe roztworów, przeliczać stężenia oraz wykorzystać te umiejętności do wykonywania obliczeń stechiometrycznych - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonywać obliczenia z zakresu ogniw galwanicznych oraz elektrolizy - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Systematyka substancji nieorganicznych

  Student zapoznaje się z systematyką, nazewnictwem, symbolami i wzorami chemicznymi oraz podstawowymi właściwościami pierwiastków i związków chemicznych.

 2. Mieszaniny

  Student zapoznaje się z mieszaninami, właściwościami oraz sposobami ich rozdziału.

 3. Przemiany fizyczne i chemiczne

  Student zapoznaje się z różnymi przemianami fizycznymi i chemicznymi oraz ich cechami charakterystycznymi.

 4. Kinetyka reakcji

  Student zapoznaje się z pojęciem szybkości reakcji, równania kinetycznego oraz poznaje czynniki determinujące szybkość reakcji.

 5. Stan równowagi reakcji

  Student zapoznaje się z pojęciami reakcji odwracalnej i stanu równowagi, nabywa wiedzę dotyczącą zapisu stałej równowagi dla różnych reakcji chemicznych oraz poznaje czynniki wpływające na stan równowagi reakcji

 6. Budowa atomu

  Student zapoznaje się z budową jądra atomowego oraz strukturą elektronową atomów

 7. Wiązania chemiczne

  Student zapoznaje się z rodzajami i mechanizmem tworzenia wiązań chemicznych wewnątrzcząsteczkowych i międzycząsteczkowych oraz ich wpływem na właściwości substancji chemicznych

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Systematyka pierwiastków i związków chemicznych

  Student ćwiczy nazewnictwo substancji nieorganicznych oraz wykonuje obliczenia składu związków chemicznych

 2. Reakcje chemiczne

  Student zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz wykonuje obliczenia stechiometryczne w oparciu o równania reakcji

 3. Stężenia roztworów

  Student wykonuje obliczenia stężeń procentowych i molowych roztworów oraz przeliczenia stężeń.

 4. Reakcje w roztworach wodnych

  Student wykonuje obliczenia w oparciu o równania reakcji z udziałem roztworów reagentów o określonych stężeniach.

 5. Równowagi jonowe

  Student wykonuje obliczenia związane z dysocjacją elektrolityczną oraz iloczynem rozpuszczalności związków nieorganicznych.

 6. Podstawy elektrochemii

  Student wykonuje obliczenia związane z elektrochemią ogniw galwanicznych oraz procesami elektrolizy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie kolokwiów pisemnych z zakresu materiału realizowanego na zajęciach. Zaliczenia poprawkowe odbywają się w II i III terminie.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych (wpis w WU).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0.6 * (ocena z egzaminu) + 0.4 * (ocena z ćwiczeń audytoryjnych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność studenta na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 20% zajęć student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Podstawy chemii nieorganicznej”, Adam Bielański, Wydawnictwo PWN
“Chemia ogólna” Loretta Jones, Peter Atkins
„Chemia ogólna”, Bogusława Jasińska, Wydawnictwo AGH
„Obliczenia chemiczne” , praca zbiorowa pod redakcją Alfreda Śliwy, wydawnictwo PWN
„Chemia dla inżynierów” Jacek Banaś, Wojciech Solarski, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rudnik E., Bayaraa E., “Electrochemical dissolution of smelted low-grade electronic scraps in acid sulfate-chloride solutions”, Hydrometallurgy, 159 (2016), 110-119
Rudnik E., “Zastosowanie redukcji elektrochemicznej jako metody utylizacji ditlenku węgla”, Przemysł Chemiczny, 95(11) (2016), 1000-1002
Rudnik E., Dashbold N., “Studies on copper recovery from smelted low-grade e-scrap using hydrometallurgical methods”, Minerals & Metallurgical Processing, 34(1) (2017), 20-29
Rudnik E., Tarnawski A., “Influence of SO32- ions and current density on silver electrowinning from spent photographic solution”, Hydrometallurgy, 171 (2017), 267-274
E. Rudnik, M. Kostępski, „Comparative studies on the codeposition of antimony and tin from acidic chloride and sulfate-chloride solutions”, Archives of Metallurgy and Materials, 2(63) (2018), 709-717
W. Gumowska, E. Rudnik, I. Harańczyk, Korozja i ochrona metali, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, (wydanie I – 2007; wydanie II poprawione – 2014)

Informacje dodatkowe:

Brak