Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rysunek techniczny
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-105-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Zimowski Sławomir (zimowski@imir.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści programowe modułu obejmują sposoby graficznego zapisu konstrukcji głównie z wykorzystaniem rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego oraz zasady tworzenia dokumentacji rysunkowej również w oparciu o systemy projektowania wspomaganego komputerowo (CAD ang. computer aided design).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą normalizacji i zasad stosowanych w rysunku technicznym. MTN1A_W07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna zasady tworzenia rysunków w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych prostych elementów z uwzględnieniem przekrojów i wymiarowania (w tym rysunków wykonawczych, zestawieniowych i złożeniowych). MTN1A_W07 Kolokwium
M_W003 Posiada podstawową wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i zna najpowszechniej stosowane programy komputerowe wykorzystywane w rysunku technicznym. MTN1A_W07 Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie programem do komputerowego wspomagania projektowania np. AutoCAD w obszarze grafiki 2D i 3D. MTN1A_W07 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przedstawić w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych proste elementy techniczne. MTN1A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi sporządzić rysunki wykonawcze stosując technikę przekrojów i wymiarowanie oraz tworzyć i czytać rysunki zestawieniowe i złożeniowe. MTN1A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu rysunku technicznego wynikającą ze zmian normalizacyjnych i rozwoju programów komputerowych. MTN1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą normalizacji i zasad stosowanych w rysunku technicznym. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady tworzenia rysunków w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych prostych elementów z uwzględnieniem przekrojów i wymiarowania (w tym rysunków wykonawczych, zestawieniowych i złożeniowych). - - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i zna najpowszechniej stosowane programy komputerowe wykorzystywane w rysunku technicznym. - - - + - - - - - - -
M_W004 Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie programem do komputerowego wspomagania projektowania np. AutoCAD w obszarze grafiki 2D i 3D. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przedstawić w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych proste elementy techniczne. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzić rysunki wykonawcze stosując technikę przekrojów i wymiarowanie oraz tworzyć i czytać rysunki zestawieniowe i złożeniowe. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu rysunku technicznego wynikającą ze zmian normalizacyjnych i rozwoju programów komputerowych. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

Przedmiot Rysunek techniczny realizowany jest w oparciu o znormalizowane zasady zawarte w normach PN i ISO. Kurs stanowi zamkniętą całość, która umożliwia posługiwanie się rysunkiem technicznym jako językiem inżynierów. Zakres tematyczny obejmuje: metodę rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego, wymiarowanie, oznaczanie tolerancji, pasowań i struktury geometrycznej powierzchni, naukę rysowania połączeń gwintowych, śrubowych oraz spawanych. Studenci nabywają umiejętności schematyzacji mechanizmów i/lub układów hydraulicznych. Zajęcia komputerowe (program AutoCAD lub SolidWorks) obejmują naukę wykonywania rysunków płaskich (2D) oraz modelowania bryłowego (3D).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą uzyskania pozytywnej oceny z Rysunku technicznego jest wykonanie, oddanie i zaliczenie wszystkich prac rysunkowych, które określi prowadzący zajęcia oraz uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów.
Każda wykonana praca rysunkowa zostanie zweryfikowana pod względem merytorycznym i oceniona przez prowadzącego zajęcia. Praca rysunkowa może zostać:
1) zaliczona jeżeli ilość błędów nie dyskwalifikuje jej poprawności,
2) niezaliczona i przekazana do poprawy, a następnie powtórnie oceniana,
3) niezaliczona i przekazana do całkowitego przerysowania, a następnie powtórnie oceniana.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona
OK = średnia ocen z prac rysunkowych z wagą 0,4 i ocen z kolokwiów z wagą 0,6.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na obowiązkowych zajęciach należy usprawiedliwić. Ćwiczenia projektowe na których studenci byli nieobecni należy odpracować z własnym lub innym kierunkiem w trakcie semestru w terminie zgodnym z tygodniowym harmonogramem zajęć publikowanym w systemie Wirtualna Uczelnia i za zgodą prowadzącego dane ćwiczenie.
Szczegóły sposobu i trybu odpracowania zajęć obowiązkowych ustala prowadzący daną grupę projektową.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z geometrii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tadeusz Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2017
2. Jan Burcan: Podstawy rysunku technicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016
3. Kazimierz Sujecki, Jadwiga Burkiewicz: Zapis konstrukcji i grafika inżynierska. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
4. Paweł Romanowicz: Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn. PWN, Warszawa, 2018
5. PN-ISO – zbiór norm dotyczących rysunku technicznego
6. Frederick E. Giesecke [et al.]: Technical drawing, Peachpit Press, 2008
7. Andrzej Pikoń: AutoCAD 2018 PL, Helion, Gliwice 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. ZIMOWSKI S., Rakowski W.: Analiza deformacji falowych cienkich powłok w ślizgowym styku skoncentrowanym. Tribologia 5 (2012) 243–250
2. Rakowski W., Adamczyk P., Sławomir ZIMOWSKI: Mikroudarowe pękanie zmęczeniowe powłok tribologicznych. Tribologia 4 (2015) 145–157
3. Ochoński W., ZIMOWSKI S., Kot M.: Próżniowy przepust wału z zastosowaniem uszczelnień z cieczą magnetyczną. Opis patentowy PL 229193 B1; Opubl. 2018-06-29
4. Ochoński W., ZIMOWSKI S., Salwiński J.: Ślizgowe łożysko wzdłużno-poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną. Opis patentowy PL 226020 B1; Opubl. 2017-06-30
5. Habdank-Wojewódzki T., ZIMOWSKI S.,Habdank-Wojewódzki S., Habdank-Wojewódzki M.: Urządzenie do badania tribologicznych właściwości tworzyw konstrukcyjnych, elektrycznie półprzewodzących. Opis patentowy PL 207494 B1; Udziel. 2010-12-31

Informacje dodatkowe:

Brak