Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja pracy i ergonomia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-108-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jabłoński Michał (jablonsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z interdyscyplinarną nauką, jaką jest ergonomia. Poznają cele i zadania, modele itp.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawy projektowania stanowisk ergonomicznych. MTN1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z ergonomiczną budową stanowisk pracy. MTN1A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać ergonomiczne rozwiązania techniki inżynierskiej do projektowania stanowisk pracy. MTN1A_U11 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykorzystuje ergonomie do oceny warunków pracy w przedsiębiorstwie. MTN1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy projektowania stanowisk ergonomicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z ergonomiczną budową stanowisk pracy. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać ergonomiczne rozwiązania techniki inżynierskiej do projektowania stanowisk pracy. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykorzystuje ergonomie do oceny warunków pracy w przedsiębiorstwie. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka: cele i zadania, model, historia rozwoju i
perspektywy. Praca w życiu człowieka. Omówienie podstawowych zagadnień ergonomii. Materialne warunki pracy. Fizjologia organizmu człowieka, a praca fizyczna. Wybrane czynniki ergonomiczne w kształtowaniu środowiska pracy. Stanowisko komputerowe. System nerwowy człowieka, a praca umysłowa. Człowiek – maszyna – środowisko: rola zmysłów ludzkich, praca fizyczna i koszty fizjologiczne. Antropometria: projektowanie stanowisk pracy, obciążenie psychonerwowe. Czynniki społeczne i psychologiczne w środowisku pracy: motywacja, stres, rutyna, wypalenie zawodowe, szkolenia i dobór pracowników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen z ćwiczeń oraz zaliczenia pisemnego treści wykładów w formie
kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne opracowanie tematu projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Koradecka, “Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” – CIOP, Warszawa 1997
2. M. Wykowska, “Ergonamia”, Wyd. AGH, Kraków 1996
3. M. Wróblewska, “Ergonomia – skrypt dla studentów”, Opole, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak