Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Termodynamika techniczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-217-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Onderka Bogusław (onderka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowa wiedza z zakresu termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej do opisu zjawisk fizykochemicznych w procesach wytwarzania nowoczesnych materiałów i w technologiach metali nieżelaznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie sposoby opisu właściwości termodynamicznych faz skondensowanych oraz zna sposoby ich wyznaczania na drodze eksperymentu. MTN1A_W02, MTN1A_W01 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Stosuje podstawowe prawa i zależności funkcyjne z zakresu termodynamiki fazy skondensowanej MTN1A_W10, MTN1A_W04, MTN1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Umie opisać układy jednoskładnikowe, zna graficzną reprezentacja równowagi faz w układzie jedno- i dwuskładnikowym. Potrafi zinterpretować układ fazowy jako mapę drogową samorzutnej ewolucji układów fazowych. MTN1A_U02, MTN1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna i rozumie metody obliczania układu dwuskładnikowego i diagramów stabilności faz MTN1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stosować zasady termodynamiki faz skondensowanych do rozwiązywania zadań rachunkowych MTN1A_U07, MTN1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie zdefiniować stan układu termodynamicznego i jego stany odniesienia. Potrafi wyznaczyć energię swobodną Gibbsa faz i ich równowagę w układzie termodynamicznym MTN1A_U01, MTN1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Zna i wie jak wyznaczyć podstawowe empiryczne dane termodynamiczne, pojemność cieplna faz skondensowanych i jej modele, entalpia tworzenia/mieszania MTN1A_U01, MTN1A_U10 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Zna i rozumie pojęcia równowagi faz: reguły faz Gibbsa i jej modyfikacje. Potrafi podać przykłady zastosowań. Równowaga w układach z fazą gazową; Wykona obliczenia przedziałów stabilności faz w układach heterogenicznych; MTN1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U005 Zna i rozumie topologię wykresów fazowych i równanie Gibbsa-Konowałowa. Zana i rozumie równanie Gibbsa-Thomsona oraz zależność właściwości termodynamicznych od wielkości powierzchni. MTN1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi dokonywać wyboru kolejności zadań prowadzących do rozwiązania określonego problemu MTN1A_K03, MTN1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie sposoby opisu właściwości termodynamicznych faz skondensowanych oraz zna sposoby ich wyznaczania na drodze eksperymentu. + + - - - - - - - - -
M_W002 Stosuje podstawowe prawa i zależności funkcyjne z zakresu termodynamiki fazy skondensowanej + + - - - - - - - - -
M_W003 Umie opisać układy jednoskładnikowe, zna graficzną reprezentacja równowagi faz w układzie jedno- i dwuskładnikowym. Potrafi zinterpretować układ fazowy jako mapę drogową samorzutnej ewolucji układów fazowych. + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie metody obliczania układu dwuskładnikowego i diagramów stabilności faz + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stosować zasady termodynamiki faz skondensowanych do rozwiązywania zadań rachunkowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie zdefiniować stan układu termodynamicznego i jego stany odniesienia. Potrafi wyznaczyć energię swobodną Gibbsa faz i ich równowagę w układzie termodynamicznym + + - - - - - - - - -
M_U003 Zna i wie jak wyznaczyć podstawowe empiryczne dane termodynamiczne, pojemność cieplna faz skondensowanych i jej modele, entalpia tworzenia/mieszania + + - - - - - - - - -
M_U004 Zna i rozumie pojęcia równowagi faz: reguły faz Gibbsa i jej modyfikacje. Potrafi podać przykłady zastosowań. Równowaga w układach z fazą gazową; Wykona obliczenia przedziałów stabilności faz w układach heterogenicznych; - + - - - - - - - - -
M_U005 Zna i rozumie topologię wykresów fazowych i równanie Gibbsa-Konowałowa. Zana i rozumie równanie Gibbsa-Thomsona oraz zależność właściwości termodynamicznych od wielkości powierzchni. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dokonywać wyboru kolejności zadań prowadzących do rozwiązania określonego problemu + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 37 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 46 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

@ Układ termodynamiczny i jego stany odniesienia. Energia swobodna Gibbsa a równowaga w układzie termodynamicznym; Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa dla faz układu;
@ Podstawowe empiryczne dane termodynamiczne, pojemność cieplna faz skondensowanych i jej modele, entalpia tworzenia/mieszania; Roztwory i ich modele. Aktywność składników w roztworach. Roztwory rozcieńczone.
@ Równowaga faz: reguła faz Gibbsa, zmodyfikowana postać reguły faz, przykłady zastosowań;
@ Układy jednoskładnikowe: graficzna reprezentacja równowagi faz, diagram fazowy, układy dwuskładnikowe, reakcje niezmiennicze;
@ Interpretacja geometryczna równowagi faz w układzie heterogenicznym: Metody obliczania układu dwuskładnikowego; i diagramów stabilności faz (trójskładnikowe, potencjałowe); Metoda Calphad;
@ Roztwory trójskładnikowe: Równowaga faz w heterogenicznym układzie trójskładnikowym, przypadki inwariantów, metody opisu faz stałych, model podsieci;
@ Topologia wykresów fazowych jedno-, dwu- i trójskładnikowych. Równanie Gibbsa-Konowałowa, Równowaga w układach z fazą gazową;
@ Termodynamika powierzchni, granice fazowe i defekty, równanie Gibbsa-Thomsona, zależność właściwości termodynamicznych od wielkości powierzchni.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Analiza rachunkowa problemów z zakresu termodynamiki faz skondensowanych i równowag z fazą gazową. Obliczenia przedziałów stabilności faz w układach heterogenicznych; Obliczenia parametrów równowagi w układach reagujących. Obliczanie wykresów fazowych układów heterogenicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i zaliczenie kolokwium końcowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana wg wzoru:
ocena końcowa = 70%(kolokwium zaliczeniowe) + 30%(ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych)
Przy zaliczeniach poszczególnych zajęć stosuje się następujące oceny:
91 – 100%: bardzo dobry (5.0)
81 – 90%: plus dobry (4.5)
71 – 80%: dobry (4.0)
61 – 70%: plus dostateczny (3.5)
50 – 60%: dostateczny (3.0)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje i samodzielne studiowanie tematyki zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane znajomość podstaw fizykochemii. Wymagana bierna znajomość j. angielskiego w celu czytania literatury.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Gaskell, Introduction to the Thermodynamics of Materials, Wyd. 5, Taylor&Francis,
2008 | ISBN-10: 1591690439
2. Y.A. Chang, W.A. Oates, Materials Thermodynamics, Wyd. Wiley 2010
3. P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Literatura uzupełniająca:
1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
2. A. Pelton, Rozdział 1. Thermodynamics and Phase Diagrams of Materials, w podręczniku
“Phase Transformations in Materials”, Edyt. G.Kostorz, Wiley 2005
3. W. Callister, Materials Science and Engineering, Wyd. VIII, Wiley 2010
(dostępny w wersji e-book’a)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak