Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-306-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Nosek Konrad (konosek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe metody numeryczne z zakresu układów równań liniowych, równań nieliniowych, interpolacji i aproksymacji funkcji, całkowania oraz równań różniczkowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych metod obliczeniowych MTN1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność różnych metod obliczeniowych do rozwiązania konkretnego zadania. MTN1A_U01, MTN1A_U11 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe MTN1A_U01, MTN1A_U11 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu metod obliczeniowych. MTN1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych metod obliczeniowych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność różnych metod obliczeniowych do rozwiązania konkretnego zadania. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu metod obliczeniowych. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wybrane metody obliczeniowe mające zastosowanie w problemach technicznych i menedżerskich – rozwiązywanie równań nieliniowych, rachunek macierzowy i układy równań liniowych, różniczkowanie numeryczne, całkowanie numeryczne, interpolacja i aproksymacja funkcji.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Zajęcia mają na celu głębsze zrozumienie przedstawionych na wykładzie treści.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 • Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: ustalone na podstawie kolokwium i aktywności. Studentowi przysługują dwa poprawkowe zaliczenia w formie kolokwium.
 • Aby przystąpić do egzaminu wymagane jest zaliczenie ćwiczeń.
 • W przypadku braku zaliczenia z ćwiczeń nieobecność na egzaminie uznawana jest jako nieusprawiedliwiona.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu jest dozwolona na własny użytek (tj. nie wolno upubliczniać zarejestrowanych materiałów bez zgody prowadzącego).
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (tj. treści zaprezentowanych na wykładach). W ramach ćwiczeń przewidziane jest kolokwium, które jest podstawą oceny pracy studenta. Ponadto na ocenę będzie mieć wpływ aktywność na zajęciach.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej OK jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń i z egzaminu. Przy czym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.
 2. Ocenę końcową wyznacza się na podstawie średniej ważonej SW obliczonej według wzoru
  SW = 3/5 OC + 2/5 OE,
  gdzie OC jest (średnią) oceną uzyskaną z ćwiczeń (tj. średnią z wszystkich terminów) , a OE jest (średnią) oceną uzyskaną z wszystkich terminów egzaminu.
 3. Ocena końcowa OK jest obliczana według algorytmu:
  Jeżeli SW > 4.75, to OK:=5.0 (bdb),
  jeżeli 4.75 > SW > 4.25, to OK:=4.5 (pdb),
  jeżeli 4.25 > SW > 3.75, to OK:=4.0 (db),
  jeżeli 3.75 > SW > 3.25, to OK:=3.5 (dst),
  jeżeli 3.25 > SW, to OK:=3.0 (dst).
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy matematycznej, macierzy, równań różniczkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Białas S.: Macierze Wybrane problemy, UWND AGH, Kraków, 2006
 • Kosma Z.: Metody numeryczne dla zastosowań inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2004
 • Baron B., Piątek Ł.: Metody numeryczne w C++ Builder, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2004
 • B. Pańczyk i inni Metody numeryczne w przykładach, Politechnika Lubelska, Lublin 2012.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak