Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-311-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają informacje dot. ochrony własności intelektualnej. Zostaną zapoznani z elementami prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Przedstawione będą podst. definicje projektów wynalazczych (wynalazków, wzorów użytkowych, projektów racjonalizatorskich), definicje wzoru przemysłowego oraz znaku towarowego. Omówiony będzie temat etyki zawodowej w kontekście korzystania z własności intelektualnej (plagiat, naruszenie własności intelektualnej).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony własności intelektualnej MTN1A_W10 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie główne formy własności przemysłowej MTN1A_W10 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie podstawowe definicje projektów wynalazczych MTN1A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Sprawnie porusza się w zagadnieniach praktycznych związanych z rejestracją dóbr intelektualnych MTN1A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z etyką zawodową i odróżnia postępowanie niezgodne z przyjętymi zasadami, naruszającymi własność intelektualną MTN1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie główne formy własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe definicje projektów wynalazczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Sprawnie porusza się w zagadnieniach praktycznych związanych z rejestracją dóbr intelektualnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z etyką zawodową i odróżnia postępowanie niezgodne z przyjętymi zasadami, naruszającymi własność intelektualną + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Podstawowe zagadnienia dot. własności intelektualnej i etyki

1) Podstawowe prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej
2) Własność przemysłowa – formy własności przemysłowej
3) Podstawowe definicje projektów wynalazczych (wynalazków, wzorów użytkowych, projektów racjonalizatorskich)
4) Polityka patentowa; zasady konwencji paryskiej
5) Polityka licencyjna
6) Informacja patentowa, międzynarodowa klasyfikacja patentowa (MKP).
7) Rodzaje licencji
8) Podstawowe pojęcia z zakresu etyki

Ćwiczenia projektowe (10h):
Praktyczne aspekty dot. prawa autorskiego i ryzyka jego naruszania

1) Autorskie prawa osobiste.
2) Autorskie prawa majątkowe (rodzaje praw majątkowych, czas trwania praw majątkowych)
3) Naruszenie prawa autorskiego – studium przypadków
4) Podstawowe problemy etyczne występujące we współczesnej nauce
5) Etyka zawodowa – praktyczne zagadnienia

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe ćwiczenia, 50 proc. wykładów), kolokwium zaliczeniowe

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% kolokwium zaliczeniowego z wykładów
50% kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń i aktywności na ćwiczeniach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ustawa z 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Dz.U. nr 49 z 2001 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1410
Ustawa z 2000 r. – Prawo autorskie i prawa pokrewne. Dz.U. nr 80 z 2000 r. poz. 904, Dz.U. nr 197 z 2002 r. poz. 1662
Konwencja paryska ochrony własności przemysłowej. Dz.U. nr 9 z 1975 r. poz. 51
Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim). Dz.U. nr 236 z 2007 r. poz. 1736
Zagadnienie etyki zawodowej, red. A. Andrzejuk, Oficyna Wydawnicza NAVO, Warszawa 1998.
Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wydawnictwo „LexisNexis Polska Sp. z o.o.”, Warszawa 2009.
Michał du Vall, Prawo patentowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, 2008
Anzenbacher A., „Wprowadzenie do etyki”, WAM 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak