Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-313-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Włoch Grzegorz (gwloch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają zagadnienia związane z wybranymi metodami badań strukturalnych, mechanicznych i fizycznych materiałów. Tematyka ćw. lab. obejmie: badania metalograficzne, badania twardości, jednoosiową próbę rozciągania, wyznaczanie modułu sprężystości wzdłużnej oraz liczby Poissona metodą ultradźwiękową, współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej, ciepła właściwego, ciepła topnienia i temperatur charakterystycznych przy pomocy różnicowego kalorymetru skaningowego, wyznaczanie gęstości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasadę działania urządzeń pomiarowych. Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania pomiarów właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów i opracowania wyników. MTN1A_W06, MTN1A_W04, MTN1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaplanować i zrealizować proste badania laboratoryjne właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów. MTN1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację wyników eksperymentów oraz potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników. MTN1A_U06, MTN1A_U03, MTN1A_U04 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. MTN1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasadę działania urządzeń pomiarowych. Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania pomiarów właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów i opracowania wyników. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować i zrealizować proste badania laboratoryjne właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować dokumentację wyników eksperymentów oraz potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

W ramach przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z wybranymi metodami badań strukturalnych, mechanicznych i fizycznych materiałów. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmie:

 • Badania metalograficzne
 • Badania twardości
 • Jednoosiową próbę rozciągania
 • Wyznaczanie modułu sprężystości wzdłużnej oraz liczby Poissona metodą ultradźwiękową.
 • Wyznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej.
 • Wyznaczanie ciepła właściwego, ciepła topnienia i temperatur charakterystycznych przy pomocy różnicowego kalorymetru skaningowego.
 • Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczenia laboratoryjnego jest obecność oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz sprawozdania. Dopuszcza się dwukrotne zaliczenie poprawkowe kolokwium oraz sprawozdania.
Ocena każdego ćwiczenia laboratoryjnego stanowi średnią z oceny uzyskanej z kolokwium oraz z oceny uzyskanej ze sprawozdania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne są zajęciami obowiązkowymi, na których sprawdzana jest lista obecności.
W sytuacjach wyjątkowych, usprawiedliwiona może być nieobecność wynikająca z przyczyn niezależnych od studenta.
Usprawiedliwioną nieobecność student może nadrobić poprzez zaliczenie zagadnień teoretycznych dotyczących danego ćwiczenia laboratoryjnego oraz wykonanie i omówienie sprawozdania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Leszek A. Dobrzański, Ryszard Nowosielski “Metody badań metali i stopów. Badania własności fizycznych” WNT Warszawa 1987

Anna Lewińska-Romicka “Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii” WNT Warszawa
2001

Antoni Wala “Metody badania materiałów: materiały do ćwiczeń z badań właściwości mechanicznych metali”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kalorymetryczne badania skonsolidowanych plastycznie proszków aluminium przewodowego — Calorimetric study of plastic consolidated aluminium powders for power lines / Grzegorz WŁOCH, Henryk DYBIEC // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”.

Struktura i własności stopu AA7075 starzonego nieizotermicznie i w warunkach wydzielania dynamicznego — Structure and properties of AA7075 alloy aged at continuous temperature increase and at dynamic precipitation conditions / Ludwik BŁAŻ, Marcin Prochownik, Natalia Daszkiewicz, Grzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 5, s. 289–297.

Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) w badaniach metali i stopów — [Application of Differential Scanning Calorymetry (DSC) to metals and alloys examination] / Grzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA // LAB – Laboratoria Aparatura Badania ; ISSN 1427-5619. — 2007 R. 12 nr 1, s. 19–23.

Informacje dodatkowe:

Brak