Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki pomiarowe w procesach wytwarzania wyrobów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-408-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Program przedmiotu opracowano w sposób umożliwiający skuteczne zapoznanie Studentów z szeregiem zagadnień teoretycznych (takich jak systematyka, przyczyny i sposoby szacowania błędów) oraz praktycznych związanych z prowadzeniem pomiarów podstawowych parametrów technologicznych występujących w przetwórstwie metali i ich stopów (np. pomiar składu chemicznego, masy, siły, ciśnienia, temperatury, wielkości geometrycznych itp.).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą rodzajów błędów pomiarowych, ich klasyfikacji i obliczania MTN1A_W04, MTN1A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych charakteryzujących parametry technologiczne procesów przetwórstwa metali nieżelaznych. MTN1A_W06 Kolokwium
M_W003 Student potrafi opracować wyniki pomiarów i oszacować błędy pomiarowe MTN1A_U10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobierać podstawowe rozwiązania pomiarowe do różnych aplikacji MTN1A_U03 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą rodzajów błędów pomiarowych, ich klasyfikacji i obliczania + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych charakteryzujących parametry technologiczne procesów przetwórstwa metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi opracować wyniki pomiarów i oszacować błędy pomiarowe + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobierać podstawowe rozwiązania pomiarowe do różnych aplikacji - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Zakres merytoryczny wykładów:

1. Metrologia – definicje podstawowe.
2. Układy jednostek miar, układ SI jednostki podstawowe i pochodne, definicje jednostek układu SI.
3. Rodzaje i charakterystyka błędów pomiarowych: błędy względne, bezwzględne, zera czułości, systematyczne, przypadkowe, grube, statyczne, dynamiczne i.in.
4. Prawo przenoszenia błędów.
5. Zasady zapisu wyników pomiarów, cyfry znaczące, zasady zaokrąglania wyników
6. Podstawy metodyki dopasowywania zależności funkcyjnych do zbioru wyników badań, korelacja, interpolacja, ekstrapolacja.
7. Klasyfikacja czujników pomiarowych, charakterystyki dynamiczne czujników, metody przetwarzania sygnałów pomiarowych, nowoczesne komputerowe systemy pomiarowe.
8. Przykłady procesów technologicznych i urządzeń w przemyśle metali nieżelaznych – identyfikacja i analiza wybranych wielkości mierzonych.
9. Metodyka pomiarów wybranych wielkości fizycznych. Pomiary wielkości geometrycznych, pomiary temperatury, pomiary masy i siły (ze szczególnym uwzględnieniem technik tensometrycznych), pomiary składu chemicznego, pomiary wybranych własności mechanicznych i fizycznych metali i stopów i in.
10.Procedury monitorowania i zapewnienia jakości w procesów wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

Pomiary wielkości geometrycznych; pomiary temperatury w punkcie i pomiar rozkładu temperatury w przestrzeni metodami stykowymi i bezstykowymi; tensometria oporowa – podstawy – zastosowania – pomiary parametrów siłowych i masy; określanie charakterystyk statycznych i dynamicznych czujników i torów pomiarowych; elastooptyka; wizjoplastyczność; pomiary własności fizycznych i mechanicznych metali i stopów; przykłady testów technologicznych; analiza błędów pomiarowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych będzie przygotowanie i dyskusja sprawozdań z ćwiczeń oraz kolokwium zaliczeniowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna oceny z ćwiczeń i z wykładów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z. Kotulski, W. Szczepiński: Rachunek błędów dla inżynierów, Wyd. WNT
T. Telejko: Wstęp do metod opracowania wyników pomiarów z przykładami – skrypt AGH, Wyd. AGH
W. Jakubiec, J. Malinowski: Metrologia wielkości geometrycznych, Wyd. WNT
J. Kostro: Pomiary wielkości nieelektrycznych, Wyd. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
L. Michalski: Pomiary temperatury, Wyd. WNT
W. Styburski: Przetworniki tensometryczne, Wyd. WNT

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A.Tarasek, T. Knych, A. Mamala: Badania zmian elektro-mechanicznych własności przewodowych drutów ze stopu AlMgSi jako efektu długotrwałego działania podwyższonych temperatur, Rudy i Metale Nieżelazne, 2005, R. 50 nr. 5, s. 268-278,
2. T. Knych, P. Kwaśniewski, A. Mamala: Symulacja i badania sił docisku w układach połączeń elementów z miedzi i jej stopów, Rudy i Metale Nieżelazne, 2007, R. 52, nr 11, s. 776–782
3. T. Knych, A. Kawecki, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Ksiesiewicz: Badania wpływu zawartości magnezu w miedzi na parametry siłowe procesu ciągnienia drutów oraz ich własności mechaniczne i elektryczne, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2011, R. 78, nr 1, s. 46–48,

Informacje dodatkowe:

-