Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przeróbka plastyczna metali
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-502-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu poruszane będą zagadnienia związane z teorią i technologią przeróbki plastycznej (walcownictwo, ciągarstwo, tłocznictwo, kuźnictwo, wyciskanie). Na bazie zdobytej wcześniej wiedzy Studenci pogłębiają swoje kompetencje w zakresie teorii procesów przeróbki plastycznej (ze szczególnym uwzględnieniem szacowania parametrów siłowych procesów) oraz technologii procesów przeróbki plastycznej (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki metali nieżelaznych i ich stopów).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna procesy przeróbki plastycznej metali nieżelaznych MTN1A_W03 Egzamin
M_W002 Student potrafi zaproponować adekwatne do materiału technologiczne warunki realizacji podstawowych procesów przeróbki plastycznej. MTN1A_W03 Kolokwium
M_W003 Student potrafi obliczać parametry siłowe podstawowych procesów przeróbki plastycznej. MTN1A_U01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować podstawowe wady występujące w procesach przeróbki plastycznej MTN1A_U04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 30 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna procesy przeróbki plastycznej metali nieżelaznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zaproponować adekwatne do materiału technologiczne warunki realizacji podstawowych procesów przeróbki plastycznej. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi obliczać parametry siłowe podstawowych procesów przeróbki plastycznej. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować podstawowe wady występujące w procesach przeróbki plastycznej - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

metody wyznaczania kluczowych dla przeróbki plastycznej charakterystyk materiałowych, laboratoryjne sposoby szacowania współczynnika tarcia, wpływ stanu naprężenia na plastyczność metali, izotropia i i anizotropia, podstawy procesów przeróbki plastycznej (walcownictwo, ciągarstwo, tłocznictwo, kuźnictwo, wyciskanie). Aspekty technologiczne procesów przeróbki plastycznej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki metali nieżelaznych i ich stopów. Wady występujące podczas kształtowania plastycznego wyrobów z metali nieżelznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

eksperymentalna weryfikacja prawa stałości objętości, praktyczne przykłady zastosowania inżynierskich wskaźników odkształcenia, pomiary krzywych umocnienia, pomiary współczynnika tarcia, pomiary parametrów siłowych procesów, identyfikacja ograniczeń procesowych, wpływ narzędzi i środków smarnych na przebieg procesów przeróbki plastycznej

Ćwiczenia projektowe (30h):
tematyka ćwiczeń projektowych

projekt wybranego procesu technologicznego z obszaru przeróbki plastycznej z obliczeniem parametrów siłowo-energetycznych procesu na bazie teoretycznych modeli materiałów i tarcia

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych będzie przygotowanie sprawozdań oraz zaliczenie kolokwium. Podstawą zaliczenia ćwiczeń projektowych będzie przygotowanie i obrona projektu procesu.
Do egzaminu dopuszczeni będą Studenci posiadający pozytywne oceny zaliczeniowe z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu stanowić będzie średnią arytmetyczną ocen z egzaminu, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawowa wiedza z fizyki i mechaniki oraz materiałoznawstwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Śińczak: Procesy przeróbki plastycznej
M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek: Teoria procesów przeróbki plastycznej
W.Szczepiński, Wstęp do analizy procesów obróbki plastycznej
W.F.Hosford, R.M.Caddel, Metal forming-mechanics and metallurgy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Żaba, A. Mamala: Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, Walcownictwo i ciągarstwo, Wyd. AGH

Informacje dodatkowe:

-