Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy elektroenergetyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-503-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Szpyra Waldemar (wszpyra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Absolwent zna organizację i zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i jego elementów. Zna budowę podstawowych elementów tego systemu oraz wpływ wybranych parametrów tych elementów na jakość i efektywność wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Absolwent zna zasady działania systemów elektroenergetycznych oraz procesów przesyłania, rozdziału i dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy MTN1A_W08, MTN1A_U07, MTN1A_W06, MTN1A_W07, MTN1A_U11, MTN1A_U08, MTN1A_K03, MTN1A_U06, MTN1A_K02 Egzamin
M_W002 Zna podstawowe pojęcia, klasyfikację sieci elektroenergetycznych, budowę sieci, układy sieciowe i ich własności MTN1A_W06 Egzamin
M_W003 Potrafi połączyć wiedzę o budowie materiałów z zastosowaniem w konstrukcjach elektrycznych MTN1A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie wykonać podstawowe obliczenia dotyczące sieci elektroenergetycznych. Potrafi przeanalizować i omówić podstawowe zjawiska zachodzące w systemach elektroenergetycznych MTN1A_U11 Egzamin
M_U002 Potrafi połączyć wiedzę o budowie materiałów z zastosowaniem w konstrukcjach elektrycznych MTN1A_U02 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób świadomy w aspekcie potrzeb energetycznych współczesnego świata MTN1A_K03, MTN1A_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Absolwent zna zasady działania systemów elektroenergetycznych oraz procesów przesyłania, rozdziału i dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia, klasyfikację sieci elektroenergetycznych, budowę sieci, układy sieciowe i ich własności - + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi połączyć wiedzę o budowie materiałów z zastosowaniem w konstrukcjach elektrycznych - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykonać podstawowe obliczenia dotyczące sieci elektroenergetycznych. Potrafi przeanalizować i omówić podstawowe zjawiska zachodzące w systemach elektroenergetycznych - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi połączyć wiedzę o budowie materiałów z zastosowaniem w konstrukcjach elektrycznych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób świadomy w aspekcie potrzeb energetycznych współczesnego świata - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1.Struktura i organizacja systemu elektroenergetycznego. (2 h)
2.Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych. (2 h)
3.Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym. (2 h)
4.Niekonwencjonalne źródła energii. Energia odnawialna. (2 h)
5.Linie elektroenergetyczne. (2 h)
6.Transformatory elektroenergetyczne. (2 h)
7.Podstawowe obliczenia układów elektroenergetycznych. (2 h)
8.Układy sieci elektroenergetycznych. (2 h)
9.Stacje elektroenergetyczne. (2 h)
10.Niezawodność układów elektroenergetycznych. (2 h)
11.Zakłócenia w pracy układów elektroenergetycznych. (2 h)
12.Równowaga systemu elektroenergetycznego. (2 h)
13.Jakość energii elektrycznej. (2 h)
14.Aspekty ekonomiczne w elektroenergetyce. (2 h)
15.Aspekty ekologiczne w elektroenergetyce. (2 h)

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

1.Wprowadzenie do ćwiczeń. Rodzaje i cel obliczeń w systemie elektroenergetycznym.
2.Schematy zastępcze elementów systemu.
3.Rozpływ prądów i mocy w sieciach otwartych i dwustronnie zasilanych.
4.Obliczanie spadków napięcia w sieciach otwartych i dwustronnie zasilanych.
5.Wybrane sposoby regulacji napięcia w sieci dystrybucyjnej
6.Straty mocy i energii czynnej w elementach systemu elektroenergetycznego.
7.Ekonomika pracy transformatorów.
8.Kompensacja mocy biernej
9.Podstawy obliczeń zwarciowych. Obliczanie mocy i prądów zwarciowych.
10.Dobór przekroju przewodów według wybranych kryteriów
11.Obliczanie niezawodności prostych układów sieciowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – egzamin,
Ćwiczenia – 2 sprawdziany (rozwiązanie zadań i udzielenie odpowiedzi na pytania)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: egzamin – waga 60%, zaliczenie ćwiczeń – waga 40%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustne zaliczenie opuszczonej treści ćwiczeń w godzinach konsultacji z prowadzącym ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bernas S.: Systemy elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1982
2. Kremens Z., Sobierajski M.: Analiza systemów elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1996
3. Praca zbiorowa (red. Sz. Kujszczyk): Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. Tom 1 i 2. Wyd. Polit.
Warszawskiej, Warszawa 2004
4. Kujszczyk Sz., Brociek S., Flisowski Z. Gryko J., Nazarko J., Zdun Z.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe.
WNT, Warszawa, 1997
5. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Kulczyckiego: Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych.
Wyd. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Advantages, benefits, and effectiveness resulting from the application of the dynamic management of transmission line capacities / Piotr Kacejko, Michał Wydra, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: EEM 18
2. Analiza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych — [Analysis of influence of cable construction on overhead power lines parameters] / Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO // Energia Elektryczna ; ISSN 1897-3833. — 2016 nr 6, s. 20–22. — Bibliogr. s. 22. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
3. Analiza wpływu obciążenia i warunków atmosferycznych na straty energii w elektroenergetycznych liniach napowietrznych — [Analysis of the influence load and atmospheric conditions on energy losses in overhead power lines] / Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : VII konferencja naukowo-techniczna : 8–9 czerwca 2016 r., Kołobrzeg / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań
4. Dynamic management of transmission capacity in power systems — Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach elektroenergetycznych / Waldemar SZPYRA, Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Michał Wydra, Jarosław KMAK, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2017 nr 4, s. 68–85. — Bibliogr. s. 75–76,
5. Efficiency improvement of reactive power compensation in power distribution networks — Poprawa efektywności kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 6, s. 190–195.
6. Nowe rozwiązania niskostratnych przewodów do napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć — New solutions of low-loss conductors for high voltage overhead transmission lines / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Grzegorz KIESIEWICZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO, Jacek SNAMINA, Tadeusz WSZOŁEK, [et al.] // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 11, s. 218–225.

Informacje dodatkowe:

Brak