Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały w elektroenergetyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-504-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
W ramach przedmiotu studenci poznają terminy, pojęcia i zagadnienia związane z materiałami wykorzystywanymi w elektroenergetyce. Treści wykładu dotyczyć będą systematyki oraz charakterystyki własności materiałów metalicznych, ceramicznych oraz tworzyw sztucznych pod kątem wykorzystania ich w elementach przewodzących, nośnych oraz izolacyjnych urządzeń przeznaczonych do przesyłu energii elektrycznej
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, definicje oraz rolę inżynierii materiałowej w elektroenergetyce MTN1A_W03, MTN1A_W02 Egzamin
M_W002 Student zna i rozumie własności i wymagania materiałów stosowanych na elementy przewodzące MTN1A_W03 Egzamin
M_W003 Student zna i rozumie własności i wymagania materiałów stosowanych na elementy nośne i izolacyjne MTN1A_W03, MTN1A_W02 Egzamin
M_W004 Student zna i rozumie zasady i prawa związane z procesami kształtowania własności materiałów stosowanych w wyrobach dla elektroenergetyki MTN1A_W03, MTN1A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Egzamin
M_W005 Student zna trendy i kierunki rozwoju materiałów dla elektroenergetyki MTN1A_W03, MTN1A_K01, MTN1A_K02 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi projektować własności materiałów stosowanych w wyrobach dla elektroenergetyki MTN1A_U02, MTN1A_U03, MTN1A_U04 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi określić wymagania dotyczące własności materiałów stosowanych w wyrobach dla elektroenergetyki MTN1A_U05, MTN1A_U06, MTN1A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi przeprowadzić pomiary własności materiałów przewodzących oraz dokonać ich interpretacji i krytycznej analizy MTN1A_U10, MTN1A_U06, MTN1A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi przeprowadzić badania własności elementów urządzeń elektrycznych (kabli, przewodów, osprzętu kablowego it.) oraz dokonać ich interpretacji i krytycznej analizy MTN1A_U08, MTN1A_U03, MTN1A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować z zespołem podczas realizacji pomiarów eksperymentalnych, realizacji wspólnych działań oraz dyskusji w zakresie aktualnej sytuacji materiałów dedykowanych dla elektroenergetyki oraz trendów ich rozwoju MTN1A_K01, MTN1A_K03, MTN1A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, definicje oraz rolę inżynierii materiałowej w elektroenergetyce + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie własności i wymagania materiałów stosowanych na elementy przewodzące + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie własności i wymagania materiałów stosowanych na elementy nośne i izolacyjne + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie zasady i prawa związane z procesami kształtowania własności materiałów stosowanych w wyrobach dla elektroenergetyki + - + - - - - - - - -
M_W005 Student zna trendy i kierunki rozwoju materiałów dla elektroenergetyki + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi projektować własności materiałów stosowanych w wyrobach dla elektroenergetyki - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić wymagania dotyczące własności materiałów stosowanych w wyrobach dla elektroenergetyki - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić pomiary własności materiałów przewodzących oraz dokonać ich interpretacji i krytycznej analizy - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi przeprowadzić badania własności elementów urządzeń elektrycznych (kabli, przewodów, osprzętu kablowego it.) oraz dokonać ich interpretacji i krytycznej analizy - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować z zespołem podczas realizacji pomiarów eksperymentalnych, realizacji wspólnych działań oraz dyskusji w zakresie aktualnej sytuacji materiałów dedykowanych dla elektroenergetyki oraz trendów ich rozwoju + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1.Wprowadzenie:
Ogólna charakterystyka systemów elektroenergetycznych, budowa elementów systemu, omówienie warunków pracy wybranych elementów systemów elektroenergetycznych, szczegółowa charakterystyka elementów sytemu (kabli, przewodów, elementów połączeń, izolatorów, osłon itp.).
2. Charakterystyka własności materiałów wykorzystywanych w elektroenergetyce:
Klasyfikacja materiałów przewodzących, nośnych i izolacyjnych. Identyfikacja własności materiałów stosowanych w elektroenergetyce. Analiza wymagań własności fizycznych, elektrycznych, mechanicznych oraz eksploatacyjnych (odporność cieplna, odporność reologiczna, odporność zmęczeniowa) materiałów. Analiza wymagań własności materiałów wykorzystywanych w elektroenergetyce z punktu widzenia normalizacji krajowej i światowej. Omówienie metodyki badań własności materiałów.
3. Materiały stosowane na elementy przewodzące w elektroenergetyce:
Charakterystyka własności miedzi i stopów miedzi stosowanych na kable i przewody (Cu-OF, Cu-ETP, CuAg, CuMg, CuSn, CuFe, CuCd). Charakterystyka miedzi i jej stopów stosowanych na elementy osprzętu sieciowego (CuNiSi, CuNiSiCr, CuBe). Charakterystyka własności aluminium i stopów aluminium wykorzystywanych w kablach i przewodach wysokich, średnich i niskich napięć (Al, AlMgSi, AlFe, AlFeCu, AlFeMg, AlZr, AlSc). Charakterystyka aluminium i stopów aluminium wykorzystywanych w osprzęcie napowietrznych linii przewodach elektroenergetycznych. Analiza normalizacji krajowej i światowej pod kątem materiałów przewodzących wykorzystywanych w elektroenergetyce. Trendy w rozwoju materiałów przewodzących (nowoczesne materiały wysokoprzewodzące na bazie grafenu).
4. Materiały stosowane na elementy nośne w elektroenergetyce:
Charakterystyka materiałów stosowanych na rdzenie nośne w elektroenergetycznych przewodach bimateriałowych (stal, inwar, kompozyty). Omówienie własności materiałów wykorzystywanych na elementy nośne w systemach elektroenergetycznych z punktu widzenia wymagań norm krajowych i światowych.
5. Materiały stosowane na elementy izolacyjne w systemach elektroenergetycznych:
Charakterystyka materiałów izolacyjnych wykorzystywanych na powłoki izolacyjne w kablach i przewodach elektroenergetycznych (polwinit, polietylen, polietylen usieciowany, papier kablowy, gumy izolacyjne, syciwa, oleje, tworzywa termoplastyczne). Charakterystyka własności materiałów stosowanych na izolatory w systemach elektroenergetycznych (porcelana elektrotechniczna, szkła krzemowo-wapniowe, szkła krzemowo-borowe, szkła kwarcowe). Charakterystyka wymagań materiałów stosowanych w osprzęcie kablowym (mufy, głowice połączeniowe). Materiały stosowane na izolacje transformatorów energetycznych (oleje, mineralne, oleje syntetyczne). Analiza wymagań własności tworzyw izolacyjnych wg normalizacji krajowej i światowej. Trendy w rozwoju materiałów izolacyjnych.
6. Analiza ekonomiczna wykorzystania materiałów w elektroenergetyce vs gospodarka światowa. Analiza czynnikowa kosztów materiałów stosowanych na elementy systemów elektroenergetycznych. Analiza historyczna cen materiałów. Omówienie rynku producentów materiałów przewodzących , nośnych i izolacyjnych wykorzystywanych w elektroenergetyce.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Identyfikacja zespołu własności elektryczno-mechanicznych aluminium i stopów aluminium w różnym stanie umocnienia stosowanych do budowy przewodów elektroenergetycznych wg wymagań norm.
2. Identyfikacja zespołu własności elektryczno-mechanicznych miedzi i stopów miedzi w różnym stanie umocnienia stosowanych do budowy przewodów elektroenergetycznych wg wymagań norm.
3. Badania zespołu własności elektrycznych i mechanicznych materiałów stosowanych na elementy przewodzące osprzętu systemów elektroenergetycznych wg norm.
4. Badania własności mechanicznych materiałów stosowanych na rdzenie nośne w napowietrznych przewodach elektroenergetycznych wg wymagań norm.
5. Badania własności mechanicznych i cieplnych materiałów stosowanych na izolacje, powłoki i osłony

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: egzamin pisemny pod warunkiem pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych
Ćwiczenia laboratoryjne: pozytywna ocena z każdego ćwiczenia laboratoryjnego oraz z kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa-ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidulane ustalenia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Znajomość matematyki, fizyki i chemii na poziomie I roku technicznych studiów I stopnia
2. Znajomość podstaw inżynierii materiałowej materiałów metalicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T. Knych: Energetyczne przewody napowietrzne. Teoria, materiały, aplikacje, Wydawnictwo AGH, 2010
2. B.Florkowska, J.Furgał, M.Szczerbiński, R.Włodek, Materiały elektrotechniczne. Podstawy teoretyczne i zastosowania, Wydawnictwo AGH, 2011
3. K. Żmuda: Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami, Wyd. Politechniki Śląskiej, 2011
4. A. Mamala: Model wielodrutowych monomateriałowych elektroenergetycznych przewodów napowietrznych, Wyd. Nauk. AKAPIT, 2012
5. T.Skarżyński, H.Kończykowski, Z.Koteras, Przewody elektryczne, WNT 1973
6. H.Mościcka-Madej, Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1996
7. S.Stryszowski, Materiałoznawstwo elektryczne, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999.
8. Z.Celiński, Materiałoznawstwo elektrotechniczne, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005
9. Z.Rdzawski, Miedź stopowa, Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2005
10. Przewody elektroenergetyczne, Wydawnictwo przemysłowe WEMA, 1998,
11. L.Mondolfo; Aluminum alloys : structure and properties, London, Boston : Butterworths, 1976
12. J.R.Davis, ASM Speciality Handbook: Aluminium and aluminium alloys, ASM International, 1994
13. J.R.Davis, ASM Speciality Handbook: Copper and copper alloys, ASM International, 1993
14. H.Pops, Nonferrous wire book, The Wire Assocition International, 1995
15. R.Bartnikas, K.D.Srivasteva, Power and communication cables, theory and applications, A John Wiley & Sons, 1999
16. F.Cverna, electrical and magnetic properties of metals,ASM International, 2001
17. M.Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inzynierskie-właściwości i zastosowania, WNT1980
18. M.F.Ashby, Dobór Materiałów w projektowaniu inzynierskim,WNT,1992
19. Dybiec H. , Submikrostrukturalne stopy aluminium, Wydawnictwo AGH, 2008
20. PN-EN 50183, Przewody do linii napowietrznych – Przewody gołe ze stopu aluminium zawierającego magnez i krzem, grudzień 2002
21. PN EN 50189:2002: Przewody do linii napowietrznych – Przewody stalowe ocynkowane
22. PN-EN 61232:2002(U): Druty stalowe aluminiowane do zastosowań elektrycznych.
23. ASTM 941-05: Heat resistant aluminium-zirconium alloy wire for electrical purposes
24. IEC 62004: Thermal resistant aluminium alloy wire for overhead line conductors
25. PN EN 1715-2: Walcówka okrągła ze stopu aluminium EN AW 6101
26. PN-IEC 1089:1991: Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych
27. PN-74/E-90080: Elektroenergetyczne przewody gołe. Ogólne wymagania i badania
28. PN -74/E–90082: Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe
29. PN-74/E-90083:Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe
30. IEC 104:1987: Aluminium-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductors
31. ASTM B 398: Standard Specification for Aluminum-Alloy 6201-T81 Wire for Electrical Purposes
32. SS 424 08 13: Aluminium alloy wire for stranded conductors for overhead lines – Al59 wire
33. PN-EN 1715-2:2008 (U): Aluminium i stopy aluminium. Materiał wyjściowy do ciągnienia. Część 2: Specyficzne wymagania do zastosowań elektrycznych.
34. ASTM B524 / B524M – 99 (2005): Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded
35. Aluminum Conductors, Aluminum-Alloy Reinforced. ACAR, 1350/6201
36. PN-EN 573-3: Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny. 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. ZASADZIŃSKA, T.KNYCH, P. STRZĘPEK, B. JURKIEWICZ, K. FRANCZAK, Analysis of the strengthening and recrystallization of electrolytic copper (Cu-ETP) and oxygen free copper (Cu-OF), Archives of Civil and Mechanical Engineering , 2019 vol. 19 iss. 1, s. 186–193
2 P.STRZĘPEK, A.MAMALA, M.ZASADZIŃSKA, K.FRANCZAK, B.JURKIEWICZ, Research on the drawing process of Cu and CuZn wires obtained in the cryogenic conditions, Cryogenics, 2019 vol. 100, s. 11-17.
3 T. KNYCH, A.MAMALA, B.SMYRAK, Creep in modern materials, Encyclopedia of Continuum Mechanics Berlin, Heidelberg : Springer, 2018, e-ISBN: 978-3-662-53605-6. — S. 1–12
4 B.SMYRAK, T.KNYCH, A.MAMALA, A.KAWECKI, M.JABŁOŃSKI, K.KORZEŃ, B.JURKIEWICZ, M.GNIEŁCZYK, M.ZASADZIŃSKA, E.SIEJA-SMAGA, Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 73–75
5 B.SMYRAK, T.KNYCH, A.MAMALA, A.KAWECKI, M.JABŁOŃSKI, K.KORZEŃ, B.JURKIEWICZ, M.GNIEŁCZYK, M.ZASADZIŃSKA, E.SIEJA-SMAGA, Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 73–75
6 M.WALKOWICZ, P.OSUCH, A.MAMALA, M.ZASADZIŃSKA, T.KNYCH Wybrane zagadnienia z obszaru przetwórstwa miedzi ETP i OF na druty i mikrodruty, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 79–81
7 M.WALKOWICZ, P.OSUCH, B.SMYRAK, A.MAMALA, M.ZASADZIŃSKA, T.KNYCH, Analiza technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczne, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 82–84
8 P. KWAŚNIEWSKI, G. KIESIEWICZ, T. KNYCH, A. MAMALA, M. GNIEŁCZYK, A. KAWECKI, B. SMYRAK, W. ŚCIĘŻOR, E. SMAGA-SIEJA, Research and characterization of Cu-graphene, Cu-CNT’s composites obtained by mechanical synthesis, Archives of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1929–1933
9 M.WALKOWICZ, P.OSUCH, B.SMYRAK, T.KNYCH, P.Czarnecki, B.Lipińska, Analiza wad powstałych w procesie ciągnienia drutów miedzianych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2015 R. 60 nr 1, s. 30–33
10 T. KNYCH, G. KIESIEWICZ, P. KWAŚNIEWSKI, A. MAMALA, A. KAWECKI, B. SMYRAK, Fabrication and cold drawing of copper covetic nanostructured carbon composites, Archives of Metallurgy and Materials , 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1283–1286
11 T.KNYCH, P.KWAŚNIEWSKI, G.KIESIEWICZ, A.MAMALA, A.KAWECKI, B.SMYRAK Characterization of nanocarbon copper composites manufactured in metallurgical synthesis process, Metallurgical and Materials Transactions. B, Process Metallurgy and Materials Processing Science, 2014 vol. 45 iss. 4, s. 1196–1203.
12 E. SIEJA-SMAGA, K.KORZEŃ, A. KAWECKI, B.SMYRAK, G.KIESIEWICZ, T.KNYCH, A. MAMALA, P. KWAŚNIEWSKI, Rheological resistance of CuAg15 alloy wires, Key Engineering Materials , 2016 vol. 682, s. 393–400
13 Rheological resistance of CuAg15 alloy wires / E.SIEJA-SMAGA, K.KORZEŃ, A.KAWECKI, B. SMYRAK, G.KIESIEWICZ, T.KNYCH, A.MAMALA, P.KWAŚNIEWSKI, Key Engineering Materials, 2016 vol. 682, s. 393–400
14 T. KNYCH, A. MAMALA, B. SMYRAK, Współczesne trendy przetwórstwa aluminium i jego stopów dla sektora elektroenergetyki, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2018 R. 63 nr 9, s. 88–93
15 K.KORZEŃ, A.NOWAK, T.KNYCH, A.MAMALA, B.SMYRAK, Analiza własności reologicznych i zmęczeniowych przewodowych drutów ze stopu AlMgSi, Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa, 2015 t. 82 nr 1, s. 55–58
16 E.SIEJA-SMAGA, A.KAWECKI, T.KNYCH, A.MAMALA, B.SMYRAK, P.KWAŚNIEWSKI, G.KIESIEWICZ, K.KORZEŃ, Badania nad otrzymywaniem wysokowytrzymałych i wysokoprzewodzących drutów ze stopu CuAg6 przeznaczonych do budowy generatorów silnych pól magnetycznych, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 70-72
17 K.KORZEŃ, T.KNYCH, A.MAMALA, P.KWAŚNIEWSKI, A.KAWECKI, B.SMYRAK, G.KIESIEWICZ, E.SIEJA-SMAGA, J.Siemiński, M. Tokarski, Badania nad recyklingiem wysokojakościowych złomów pokablowych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling , 2018 R. 63 nr 1, s. 15-18
18 P.KWAŚNIEWSKI, G.KIESIEWICZ, T.KNYCH, A.MAMALA, A.KAWECKI, Beata SMYRAK, W.ŚCIĘŻOR, E. SIEJA-SMAGA, M. GNIEŁCZYK, Badania odkształcalności kompozytów Cu-C oraz Cu-CNT’s — Research of formability of Cu-C and CuCNT’s composites, Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa, 2015 t. 82 nr 1, s. 76–80
19 A.KAWECKI, E.SIEJA-SMAGA, T.KNYCH, A.MAMALA, P.KWAŚNIEWSKI, G.KIESIEWICZ, K. Ichas, Badania wpływu parametrów obróbki cieplnej i przeróbki plastycznej na optymalizację własności elektrycznych drutów ze stopu, , Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa, 2015 t. 82 nr 1, s. 51–54
20 T.KNYCH, A. MAMALA, W.NOWAK, W.SZPYRA, R.TARKO, Ograniczanie strat energii w elektroenergetycznych liniach przesyłowych w wyniku zastosowania nowych niskostratnych przewodów , Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290, 2017 nr 53, s. 91–94.

Informacje dodatkowe:

Brak