Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy projektowania kabli i przewodów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-505-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem kabli i przewodów: klasyfikacja kabli i przewodów, normalizacja parametrów technicznych kabli i przewodów, podstawy projektowania parametrów fizyko-mechanicznych przewodów napowietrznych, projektowanie parametrów elektrycznych kabli, bilans cieplny kabli i przewodów – szacowanie obciążalności prądowej, projektowanie parametrów eksploatacyjnych przewodów i kabli, podstawowe metody badań parametrów kabli i przewodów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna normalizacje dotycząca przewodów i kabli elektroenergetycznych MTN1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna metody badań i kontroli jakości przewodów i kabli MTN1A_W03, MTN1A_W02 Egzamin
M_W003 Student potrafi wykorzystywać bilans cieplny do szacowania obciążalności prądowej kabli i przewodów MTN1A_U11 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować przewody napowietrzne o założonym komplecie parametrów mechanicznych i elektrycznych MTN1A_U01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna normalizacje dotycząca przewodów i kabli elektroenergetycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody badań i kontroli jakości przewodów i kabli + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wykorzystywać bilans cieplny do szacowania obciążalności prądowej kabli i przewodów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować przewody napowietrzne o założonym komplecie parametrów mechanicznych i elektrycznych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
tematyka wykładów:

klasyfikacja kabli i przewodów, znamionowe parametry materiałowe składników kabli i przewodów, normalizacja parametrów technicznych kabli i przewodów, podstawy projektowania parametrów fizyko-mechanicznych przewodów napowietrznych, projektowanie parametrów elektrycznych kabli, bilans cieplny kabli i przewodów – szacowanie obciążalności prądowej, projektowanie parametrów eksploatacyjnych przewodów i kabli, podstawowe metody badań parametrów kabli i przewodów.

Ćwiczenia projektowe (30h):
tematyka ćwiczeń projektowych

projekt nr 1: projekt techniczno-konstrukcyjny elektroenergetycznego przewodu napowietrznego wysokiego napięcia
projekt nr 2: projekt zawieszenia przewodu elektroenergetycznego w przęśle linii napowietrznej – obliczenia napreżeń i zwisów w funkcji temperatury, oddziaływania wiatru i oblodzenia
projekt nr 3: projekt techniczno-konstrukcyjny jednożyłowego kabla średniego napięcia
projekt nr 4: projekt bilans cieplny przewodu lub kabla
projekt nr 5: projekt górnej sieci trakcyjnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych. Podstawą zaliczenia tych ćwiczeń będzie przygotowanie i dyskusja nad projektami wykonanymi samodzielnie przez Studenta.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczona jako ocena z ćwiczeń projektowych, przy czym w przypadku ponadstandardowej aktywności Studenta na zajedziach możliwe jest jej podwyższenie o pół stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawy elektrotechniki, podstawy materiałoznawstwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

T. Knych: Elektroenergetyczne przewody napowietrzne – teoria, materiały aplikacje
J. Grobicki Jan, M. Germata:Przewody i kable elektroenergetyczne
US Army: Engineering Design Handbook: Electrical Wire and Cable

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. Mamala: Model wielodrutowych monomateriałowych elektroenergetycznych przewodów napowietrznych

Informacje dodatkowe:

-