Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Normalizacja w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w elektroenergetyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-506-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Korzeń Kinga (kkorzen@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z obecnie obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi dotyczącymi wymagań stawianych materiałom/wyrobom dedykowanym na cele elektryczne. Na podstawie zdobytej wiedzy i analizy literatury, zaprojektują proces produkcji wyrobu z metali nieżelaznych do zastosowań w elektroenergetyce z uwzględnieniem zapewnienia wymagań norm na poszczególnych etapach wytwarzania tego wyrobu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna rodzaje i typy przewodów elektroenergetycznych oraz wymagania normalizacyjne im stawiane. MTN1A_W05, MTN1A_W02 Projekt
M_W002 Zna materiały wykorzystywane na cele elektryczne oraz wymagania norm co do ich własności mechanicznych, elektrycznych i eksploatacyjnych oraz składu chemicznego. MTN1A_W05, MTN1A_W02 Projekt
M_W003 Zna metody kształtowania własności mechanicznych, elektrycznych i eksploatacyjnych wyrobów z metali nieżelaznych. MTN1A_W02 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować proces produkcji wyrobu z metali nieżelaznych przeznaczonego do zastosowań w elektroenergetyce, który będzie spełniać wymagania norm MTN1A_U02, MTN1A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi pozyskiwać istotne informacje z norm krajowych i międzynarodowych oraz innych źródeł bibliograficznych na temat własności oraz wymagań stawianym wyrobom z metali nieżelaznych stosowanych w elektroenergetyce. MTN1A_W05, MTN1A_W02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna rodzaje i typy przewodów elektroenergetycznych oraz wymagania normalizacyjne im stawiane. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna materiały wykorzystywane na cele elektryczne oraz wymagania norm co do ich własności mechanicznych, elektrycznych i eksploatacyjnych oraz składu chemicznego. - - - + - - - - - - -
M_W003 Zna metody kształtowania własności mechanicznych, elektrycznych i eksploatacyjnych wyrobów z metali nieżelaznych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować proces produkcji wyrobu z metali nieżelaznych przeznaczonego do zastosowań w elektroenergetyce, który będzie spełniać wymagania norm - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać istotne informacje z norm krajowych i międzynarodowych oraz innych źródeł bibliograficznych na temat własności oraz wymagań stawianym wyrobom z metali nieżelaznych stosowanych w elektroenergetyce. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

W ramach zajęć realizowane będą w grupach projekty dotyczące normalizacji w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w elektroenergetyce. Studenci, rezultaty swojej pracy będą prezentować na zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie projektu i jego prezentacja na zajęciach.
Dopuszcza się maksymalnie jedno zaliczenie poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu. Wysoka aktywność studenta na zajęciach może wpłynąć na podwyższenie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku gdy istnieje taka możliwość preferowane jest odrobienie zajęć z inną grupą. W innym przypadku zaległości należy odrobić indywidualnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-Normy międzynarodowe i krajowe (IEC, ISO, PKN, CENELEC, CEN, ASTM, IEEE)
- https://www.pkn.pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-