Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały w lotnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-507-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają standardowe i zaawansowane materiały wykorzystywane w przemyśle lotniczym oraz obszary ich zastosowania w wybranych elementach statków powietrznych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe i zaawansowane materiały wykorzystywane w przemyśle lotniczym. MTN1A_W03, MTN1A_W02 Egzamin
M_W002 Student zna obszary zastosowania podstawowych i zaawansowanych materiałów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym. MTN1A_W03, MTN1A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student na podstawie norm i wytycznych potrafi zaproponować adekwatny do zastosowania materiał lotniczy. MTN1A_U01, MTN1A_U11 Egzamin
M_U002 Student potrafi zastosować odpowiednie operacje, aby kształtować strukturę oraz właściwości materiałów lotniczych. MTN1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe i zaawansowane materiały wykorzystywane w przemyśle lotniczym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna obszary zastosowania podstawowych i zaawansowanych materiałów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student na podstawie norm i wytycznych potrafi zaproponować adekwatny do zastosowania materiał lotniczy. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować odpowiednie operacje, aby kształtować strukturę oraz właściwości materiałów lotniczych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach przedmiotu studenci poznają standardowe i zaawansowane materiały wykorzystywane w przemyśle lotniczym oraz obszary ich zastosowania. Stopy żelaza. Stopy aluminium. Stopy miedzi. Inne stopy metali nieżelaznych (Ti, Ni, Zn, Sn, Pb, Mg). Materiały niemetaliczne. Kompozyty. Nowoczesne materiały inżynierskie: materiały i hybrydowe, gradientowe, konstrukcje inteligentne. Nanomateriały. Normy i wytyczne dla przemysłu lotniczego.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

W ramach przedmiotu studenci poznają standardowe i zaawansowane metody kształtowania struktury, właściwości oraz badań materiałów przeznaczonych dla przemysłu lotniczego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nie określono

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=50% ocena z egzaminu + 50% z zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach laboratoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Chodorowski J., Ciszewski A., Radomski T., Materiałoznawstwo lotnicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1996,
 2. ASM Metals Handbook, ASM International 2002,
 3. Dobrzański L. A., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2003,
 4. Blicharski M., Wstęp do inżynierii materiałowej, 2012.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. K. Żaba: Doskonalenie jakości procesów technologicznych, ISBN 978-83-60958-95-7, Wyd. Nauk. AKAPIT, 2012, Kraków, redaktor monografii
 2. Żaba K., Nowak S., Kwiatkowski M., Nowosielski M., Kita P., Sioma A.: Application of non-destructive methods to quality assessment of pattern assembly and ceramic mould in the investment casting elements of aircraft engines, Archive of Metallurgy and Materials, 2014 vol. 59, iss. 4,
 3. Kwiatkowski M., Żaba. K., Nowosielski M., Pociecha D., Tokarski T., Kita P.: Temperature measurement in the rotary forming process of a nickel superalloys (INCONEL) sheet during laser heating, Key Engineering Material, 2014, vols. 622-623, pp. 823-830
 4. T. Sieńko, S. Nowak, A. Sury, B. Świątek, M. Sibielak, W. Rączka, K. Żaba, A. Lis: Ekspercki system doskonalenia procesów wytwarzania części silników lotniczych
Informacje dodatkowe:

brak