Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały w motoryzacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-508-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kuczek Łukasz (lukasz.kuczek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Materiały metaliczne w przemyśle samochodowym, obróbka cieplna i badanie własności materiałów stosowanych w motoryzacji

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym MTN1A_W03 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe metody określania własności materiałów przeznaczonych na komponenty pojazdów MTN1A_W05 Kolokwium,
Egzamin,
Sprawozdanie
M_W003 Student zna podstawowe metody sterowania własnościami materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym MTN1A_W03 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić badanie własności mechanicznych materiałów stosowanych w motoryzacji, dokonać analizy na podstawie otrzymanych wyników oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski MTN1A_U02, MTN1A_U03, MTN1A_U04 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi dokonać podstawowego badania oraz analizy struktury materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym MTN1A_U03 Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę na temat obróbki cieplnej do przeprowadzenia analizy wpływu podstawowych parametrów na strukturę i własności materiałów stosowanych w motoryzacji MTN1A_U03, MTN1A_U10 Kolokwium,
Egzamin,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność współpracy ze specjalistami oraz z innymi osobami w celu przeprowadzenia zadań badawczych oraz analizy otrzymanych wyników MTN1A_K01 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody określania własności materiałów przeznaczonych na komponenty pojazdów + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe metody sterowania własnościami materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić badanie własności mechanicznych materiałów stosowanych w motoryzacji, dokonać analizy na podstawie otrzymanych wyników oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać podstawowego badania oraz analizy struktury materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę na temat obróbki cieplnej do przeprowadzenia analizy wpływu podstawowych parametrów na strukturę i własności materiałów stosowanych w motoryzacji + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność współpracy ze specjalistami oraz z innymi osobami w celu przeprowadzenia zadań badawczych oraz analizy otrzymanych wyników - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 38 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Materiały metaliczne w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu motoryzacyjnego
Budowa pojazdu samochodowego
Rozwój motoryzacji pod względem stosowanych materiałów
Wymogi stawiane materiałom przeznaczonym dla motoryzacji
Metody sterowania własnościami materiałów dla motoryzacji
Dobór materiałów na poszczególne elementy pojazdów
Podstawowe metody określania przydatności materiałów na poszczególne komponenty pojazdów

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Badania strukturalne materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
Pomiar własności mechanicznych materiałów przeznaczonych na pojazdy
Podstawowe obróbki cieplne materiałów metalicznych stosowanych w motoryzacji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie i zaliczenie sprawozdań z zajęć oraz otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach samodzielnie rozwiązując zadane problemy praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. W trackie zajęć notują potrzebne dane oraz wykonują na ich podstawie sprawozdania. Ocenie podlega jakość wykonania sprawozdań oraz wiadomości związane z danym tematem ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu (waga 0,5) i oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,5). Ocena może zostać podniesiona lub obniżona o pół stopnia w zależności od aktywności studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samokształcenie w zakresie omawianego tematu, na którym student był nieobecny oraz czynny udział w zajęciach wyrównawczych pod koniec semestru w terminie podanym przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych tworzyw metalicznych stosowanych w przemyśle, metod określania własności mechanicznych materiałów metalicznych oraz obserwacji ich struktury

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT
K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, WNT
L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów i metali nieżelaznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Obróbki cieplne i powierzchniowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
K. Przybyłowicz, Stopy metali i ich obróbka cieplna, Wydawnictwo AGH
J. Gryziecki, Obróbka cieplna materiałów metalicznych: laboratoria, Wydawnictwo AGH
T. Rychter, Budowa pojazdów samochodowych, WSiP
J.R. Hirsch, Aluminium alloys for automotive application, Materials Science Forum 242 (1997), 33-50
J.R. Hirsch, Recent development in aluminium for automotive applications, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 24 (2014), 1995–2002
B. Cantor, P. Grant, C. Johnston, Automotive engineering: lightweight, functional and novel materials, CRC Press

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak