Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Normalizacja w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-510-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące zagadnień dotyczących normalizacji w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i kolejowym

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą normalizacji w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w przemyśle lotniczym. MTN1A_W10, MTN1A_W02, MTN1A_W03 Projekt
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą normalizacji w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym. MTN1A_W10, MTN1A_W02, MTN1A_W03 Projekt
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą normalizacji w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w przemyśle kolejowym. MTN1A_W10, MTN1A_W02, MTN1A_W03 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować w praktyce normy: podstawowe, terminologiczne, badań, wyrobu, procesu, interfejsu, danych, zarówno dla przemysłu lotniczego, jak i motoryzacyjnego i kolejowego. MTN1A_U01, MTN1A_U10 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą normalizacji w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w przemyśle lotniczym. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą normalizacji w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym. - - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą normalizacji w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w przemyśle kolejowym. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować w praktyce normy: podstawowe, terminologiczne, badań, wyrobu, procesu, interfejsu, danych, zarówno dla przemysłu lotniczego, jak i motoryzacyjnego i kolejowego. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

W ramach przedmiotu studenci w oparciu o wybrane rodzaje norm
-normy podstawowe, które obejmują ogólne postanowienia dotyczące określonej dziedziny,
-normy terminologiczne obejmujące definicje terminów wraz z objaśnieniami,
-normy badań, w których zawarte są metody prowadzenia określonych badań,
-normy wyrobu lub usługi określające wymagania odnośnie konkretnego rodzaju wyrobu,
-normy procesu opisujące wymagania, które zapewnić mają funkcjonalność procesu,
-normy interfejsu, które określają wymagania odnośnie kompatybilności wyrobów w miejscach ich łączenia,
-normy danych, które zawierają wykazy cech, właściwości, które powinny zostać sparametryzowane w celu określenia wyrobu lub usług
przygotowują opracowanie wybranego tematu zgodnego z tematyką przedmiotu, dodatkowo zaprezentują swoją pracę na zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nie określono

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=Ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach laboratoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. https://www.pkn.pl/normalizacja
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak