Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały na instalacje sanitarne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-512-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Walkowicz Monika (monika.walkowicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają rodzaje i właściwości materiałów wchodzących w skład instalacji budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku w zakresie takich mediów jak woda, powietrze i gaz

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna rodzaje materiałów inżynierskich przeznaczonych do instalacji sanitarnych wewnątrz i na zewnątrz budynków dla mediów wody, powietrza i gazu MTN1A_W08, MTN1A_W10, MTN1A_W09, MTN1A_W02, MTN1A_W01, MTN1A_W11, MTN1A_W03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Zna rodzaje półwyrobów hutniczych i wyrobów finalnych na bazie materiałów inżynierskich przeznaczonych do instalacji sanitarnych MTN1A_W08, MTN1A_W10, MTN1A_W09, MTN1A_W02, MTN1A_W01, MTN1A_W11, MTN1A_W03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Zna gatunki metali nieżelaznych, stali oraz tworzyw sztucznych i pozostałych materiałów technicznych przeznaczonych do instalacji sanitarnych MTN1A_W08, MTN1A_W10, MTN1A_W09, MTN1A_W02, MTN1A_W01, MTN1A_W11, MTN1A_W03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W004 Zna własności fizyczne, mechaniczne, techniczne i technologiczne materiałów inżynierskich przeznaczonych do instalacji sanitarnych MTN1A_W08, MTN1A_W10, MTN1A_W09, MTN1A_W02, MTN1A_W01, MTN1A_W11, MTN1A_W04, MTN1A_W03, MTN1A_W05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W005 Zna rynek krajowy i zagraniczny producentów materiałów stosowanych w instalacjach sanitarnych MTN1A_W08, MTN1A_W10, MTN1A_W09, MTN1A_W02, MTN1A_W01, MTN1A_W11, MTN1A_W04, MTN1A_W03 Egzamin,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie scharakteryzować własności użytkowe materiałów stosowanych do budowy instalacji sanitarnych MTN1A_U02, MTN1A_U01, MTN1A_U03, MTN1A_U04, MTN1A_U05 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie omówić sposoby połączeń wyrobów miedzianych w instalacjach sanitarnych MTN1A_U02, MTN1A_U01, MTN1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Umie sklasyfikować pod kątem zalet i wad inne niż metaliczne materiały stosowane w instalacjach sanitarnych MTN1A_U02, MTN1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Umie omówić zagadnienie ochrony przed korozją materiałów stosowanych w urządzeniach sanitarnych MTN1A_W02, MTN1A_W01, MTN1A_W03 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U005 Umie scharakteryzować krajowy rynek producentów materiałów przeznaczonych do instalacji sanitarnych MTN1A_U02, MTN1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna rodzaje materiałów inżynierskich przeznaczonych do instalacji sanitarnych wewnątrz i na zewnątrz budynków dla mediów wody, powietrza i gazu + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna rodzaje półwyrobów hutniczych i wyrobów finalnych na bazie materiałów inżynierskich przeznaczonych do instalacji sanitarnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna gatunki metali nieżelaznych, stali oraz tworzyw sztucznych i pozostałych materiałów technicznych przeznaczonych do instalacji sanitarnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna własności fizyczne, mechaniczne, techniczne i technologiczne materiałów inżynierskich przeznaczonych do instalacji sanitarnych + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna rynek krajowy i zagraniczny producentów materiałów stosowanych w instalacjach sanitarnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie scharakteryzować własności użytkowe materiałów stosowanych do budowy instalacji sanitarnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie omówić sposoby połączeń wyrobów miedzianych w instalacjach sanitarnych - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie sklasyfikować pod kątem zalet i wad inne niż metaliczne materiały stosowane w instalacjach sanitarnych - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie omówić zagadnienie ochrony przed korozją materiałów stosowanych w urządzeniach sanitarnych - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie scharakteryzować krajowy rynek producentów materiałów przeznaczonych do instalacji sanitarnych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Charakterystyka materiałów inżynierskich stosowanych w instalacjach sanitarnych: wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych pod kątem właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych, technologicznych i użytkowych. Omówione zostaną gatunki miedzi i jej stopów, aluminium oraz tworzyw sztucznych, na tle innych materiałów stosowanych w instalacjach sanitarnych (m.in. stal, żeliwo) wraz z rodzajami półwyrobów hutniczych i wyrobów finalnych przeznaczonych do wszelkich podłączeń budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków w zakresie takich mediów jak woda, powietrze i gaz. Rozważania wsparte zostaną analizą zasad projektowania, konstruowania i działania instalacji sanitarnych. W tym celu wykorzystana zostanie wiedza zawarta w normach polskich i europejskich, obowiązujących ustawach i rozporządzeniach oraz najnowszych publikacjach naukowych – krajowych i zagranicznych. Tematyka wykładów uwzględnia najnowsze zagadnienia z dziedziny instalacji sanitarnych, takie jak zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem mediów płynnych i gazowych, techniczne rozwiązania umożliwiające ich oszczędzanie, nowe technologie oraz materiały instalacyjne. W ramach zajęć zawarte zostaną także informacje o materiałach i instalacjach stosowanych do tej pory pośród zarówno krajowych, jak i zagranicznych producentów, które są niezbędne pod kątem eksploatacji istniejących lub modernizowanych obiektów. Przedstawione zostaną przykłady rozwiązań instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych wraz ze szczegółowymi obliczeniami. Omówione zostaną nomogramy i tablice niezbędne w fazach projektowania i eksploatacji instalacji.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Podstawowe badania właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych, technologicznych i użytkowych materiałów inżynierskich (miedź, stopy miedzi, aluminium, stopy aluminium – na tle stali i tworzyw sztucznych) stosowanych na półwyroby i wyroby finalne do instalacji sanitarnych budownictwa ogólnego. Oznaczanie konwencjonalnych właściwości materiałowych w próbie rozciągania, próbie zginania, próbie udarności, próbie twardości, próbie wytrzymałości cieplnej, próbie palności, badaniach właściwości dynamicznych, wyznaczaniu dopuszczalnych naprężeń i odkształceń dla celów konstrukcyjnych. Przetwórstwo materiałów metalicznych i tworzyw sztucznych na wyroby i półfabrykaty w procesie wytłaczania, wtryskiwania, kalandrowania, prasowania, formowania laminowaniem, powlekania. Obróbka wyrobów i półwyrobów na drodze kształtowania cieplnego, obróbki mechanicznej, zgrzewania, klejenia, metalizacji i lakierowania. Połączenia instalacji sanitarnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne – ocena ze sprawozdania z laboratoriów, ocena za aktywność na zajęciach, obecności
Wykłady – ocena z egzaminu, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ćwiczenia laboratoryjne – średnia arytmetyczna z oceny z sprawozdania z laboratoriów, oceny za aktywność na zajęciach, obecności
Wykłady – ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia Laboratoryjne – obecność obowiązkowa; nie przewiduje się możliwości wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach; każda nieobecność skutkuje obniżeniem oceny z ćwiczeń projektowych o 0,5 oceny w dół;
Wykłady – obecność nieobowiązkowa

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Basiewicz J., Eksploatacja, konserwacja i naprawy instalacji sanitarnych: poradnik, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1975.
Celiński J., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1972.
Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe: projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2011.
Czerniakowski Z., Prefabrykacja instalacji sanitarnych, Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, Warszawa 1957.
Herre E., tł. Ostaszewicz J., Ochrona przed korozją instalacji sanitarnych, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1972.
Michalski K., Instalacje sanitarne z tworzyw sztucznych, Arkady, Warszawa 1979.
Pieskow I., Instalacje przemysłowe, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1975.
Plaskura W., Wein S., Instalacje wodociągowe i gazowe. Cz. 3, Urządzenia gazowe, Ognisko Spółdzielnia Księgarska, 1948.
Plaskura W., Wein S., Instalacje wodociągowe i gazowe. Cz. 2, Urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i sanitarne, Ognisko Spółdzielnia Księgarska, 1948.
Wasilewski Z., Materiałoznawstwo dla monterów instalacji przemysłowych i sanitarnych, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1975.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Walkowicz M., Miedź przeciwdrobnoustrojowa. Materiały – Powierzchnie dotykowe – Aplikacje, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018.
Walkowicz M., Osuch P., Smyrak B., Knych T., Rudnik E., Cieniek Ł., Różańska A., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Bulanda M., 2018, Impact of oxidation of copper and its alloys in laboratory-simulated conditions on their antimicrobial efficiency, Corrosion Science, ISSN 0010-938X, vol. 140, s. 321-332.
Walkowicz M., Smyrak B., Knych T., Mamala A., Osuch P., Ramczykowski M., 2014, Problematyka właściwości materiałowych i technologicznych przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, ISSN 0035-9696, R. 59, nr 4, s. 182-191.
Walkowicz M., Osuch P., Knych T., Mamala A., Smyrak B., 2016, Badania właściwości materiałowych przeciwdrobnoustrojowych stopów o różnych zawartościach miedzi i w różnych stanach umocnienia, Czasopismo elektroniczne pt. “Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców”, Creativetime, Kraków, ISBN: 978-83-63058-57-9, cz. 5, T. 2, s. 564-569.

Informacje dodatkowe:

Brak