Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały w przemyśle AGD
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-513-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kawecki Artur (akawecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studentom przybliżane są zagadnienia i kryteria doboru metali nieżelaznych i ich stopów oraz przedstawiane są podstawowe procesy technologiczne wytwarzania z metali nieżelaznych i ich stopów niektórych półwyrobów i wyrobów szeroko rozumianego rynku AGD (np. oświetlenie, ogrzewanie, chłodnictwo i klimatyzacja, maszyny elektryczne, silniki elektryczne, transformatory, druty, kable i przewody, akumulatory i ogniwa, osprzęt instalacyjny, urządzenia audio-video, komputery, telefony).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie procesów technologicznych otrzymywania materiałów wsadowych, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych do wytwarzania półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych stosowanych w branży AGD. MTN1A_W08, MTN1A_W02, MTN1A_W11, MTN1A_W03 Egzamin
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie metodologii i zasad wykorzystania nowoczesnych technik badawczych umożliwiających ocenę własności i jakości półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych stosowanych w branży AGD. MTN1A_W02, MTN1A_W04, MTN1A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać praktycznie do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi technikami produkcyjnymi oraz technologiami wytwarzania półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych dla branży AGD. MTN1A_U01, MTN1A_U10, MTN1A_U03 Kolokwium
M_U002 Student potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać praktycznie do prowadzenia eksperymentów w zakresie procesów wytwarzania materiałów, obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej oraz analizy własności półwyrobów i wyrobów z metali nieżelanzych dla branży AGD. MTN1A_U02, MTN1A_U01, MTN1A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi dokonać krytycznej samooceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz ocenić znacznie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgać opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także inicjować działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego przy poszanowaniu zasad etyki zawodowej oraz dbałości o tradycję Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych MTN1A_K01, MTN1A_K03, MTN1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie procesów technologicznych otrzymywania materiałów wsadowych, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych do wytwarzania półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych stosowanych w branży AGD. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie metodologii i zasad wykorzystania nowoczesnych technik badawczych umożliwiających ocenę własności i jakości półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych stosowanych w branży AGD. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać praktycznie do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi technikami produkcyjnymi oraz technologiami wytwarzania półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych dla branży AGD. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać praktycznie do prowadzenia eksperymentów w zakresie procesów wytwarzania materiałów, obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej oraz analizy własności półwyrobów i wyrobów z metali nieżelanzych dla branży AGD. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi dokonać krytycznej samooceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz ocenić znacznie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgać opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także inicjować działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego przy poszanowaniu zasad etyki zawodowej oraz dbałości o tradycję Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach wykładu studenci poznają możliwości zastosowania metali nieżelaznych i ich stopów na półwyroby oraz wyroby finalne szeroko rozumianego rynku AGD. Omawiane są procesy technologiczne wytwarzania z metali nieżelaznych i ich stopów zarówno materiałów wsadowych, jak również półproduktów i produktów gotowych.
Przedstawiane jest wykorzystanie metali i ich stopów głównie do zastosowania w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym, głównie miedzi, aluminium, magnezu, cynku, manganu, niklu, srebra, cyny, antymonu, irydu, złota, ołowiu, bizmutu, metali ziem rzadkich. (np. oświetlenie, ogrzewanie, chłodnictwo i klimatyzacja, maszyny elektryczne, silniki elektryczne, transformatory, druty, kable i przewody, akumulatory i ogniwa, osprzęt instalacyjny elektrotechniczny, urządzenia audio-video, komputery, telefony).

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Podczas ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z rożnymi technikami produkcyjnymi, technologiami wytwarzania wybranych półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych i ich stopów dla AGD oraz technikami pomiarowymi do badania ich różnych własności. Prowadzone są eksperymenty w skali laboratoryjnej w zakresie procesów wytwarzania materiałów, obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej oraz analizy własności mechanicznych, elektrycznych i innych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w egzaminie możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych. Do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń laboratoryjnych dopuszczone są osoby, które miały co najwyżej 1 nieusprawiedliwioną obecność na zajęciach. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest również oddanie oraz akceptacja przez prowadzącego zajęcia wszystkich sprawozdań i/lub opracowań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykłady nie są obowiązkowe, jednakże zalecane i bardzo pomocne do zrozumienia i opanowania wykładanych treści.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Do egzamiu może przystąpić student, który uzyskał pozytywną ocenę z kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych. Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych ustalane będą indywidualnie. Dopuszczalne jest odrabianie zajęć przez studenta z innymi grupami, za zgodą prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z metaloznawstwa, obróbki cieplnej oraz procesów przeróbki plastycznej metali i ich stopów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak