Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Normalizacja w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-514-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Muzykiewicz Wacław (muzywac@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu studenci poznają cele i etapy oraz chronologię i poziomy normalizacji. Dowiadują się o organizacjach normalizacyjnych różnego poziomu (narodowych, międzynarodowych i o zasięgu światowym). Poznają typy i cechy norm. Wiedza ta stanowi background do poznania i zrozumienia zagadnień normalizacji w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych (aluminium, miedzi, cynku i ich stopów), stosowanych w budownictwie oraz do nabycia umiejętności materiałowego i asortymentowego doboru odpowiednich półwyrobów na instalacje na media, na dachy, elewacje i inne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie zagadnienia i potrzebę normalizacji w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych, stosowanych w budownictwie. MTN1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać funkcjonalności i użyteczności oraz kompatybilności i zamienności znormalizowanych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w budownictwie. MTN1A_U02, MTN1A_U11 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi dokonać właściwego wyboru znormalizowanego wyrobu z metali nieżelaznych do określonego zastosowania. MTN1A_U02, MTN1A_U11 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do podejmowania, ważnych społecznie, synergicznych inżynierskich zadań normalizacyjnych w zakresie zastosowań w budownictwie wyrobów z metali nieżelaznych. MTN1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zagadnienia i potrzebę normalizacji w procesach produkcyjnych wyrobów z metali nieżelaznych, stosowanych w budownictwie. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać funkcjonalności i użyteczności oraz kompatybilności i zamienności znormalizowanych wyrobów z metali nieżelaznych do zastosowań w budownictwie. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać właściwego wyboru znormalizowanego wyrobu z metali nieżelaznych do określonego zastosowania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do podejmowania, ważnych społecznie, synergicznych inżynierskich zadań normalizacyjnych w zakresie zastosowań w budownictwie wyrobów z metali nieżelaznych. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zaliczenia ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak