Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Oddziaływanie biomateriałów na komórki eukariotyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-515-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Bulanda Małgorzata (malgorzata.bulanda@uj.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studenta z aktualną, podstawową terminologią i pojęciami związanymi z drobnoustrojami i ich cechami chorobotwórczymi. Zapoznanie z wiedzą o biofilmie. Przekazanie wiedzy i omówienie podstawowych zasad z zakresu metodologii badań mikrobiologicznych, w tym metod badawczych (in vitro i in vivo) tworzenia biofilmu w warunkach naturalnych i sztucznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna pojęcie komórki eukariotycznej, jej strukturę i jej podstawowe funkcje MTN1A_W10 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu drobnoustrojów MTN1A_W10 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna definicję biofilmu, jego tworzenie, skład i cechy, pojęcie biofilmu tworzonego na strukturach naturalnych i powierzchniach biomateriałów MTN1A_W10 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna podstawowe procedury z zakresu metod mikrobiologicznych, w tym wykrywania biofilmu MTN1A_W10 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opisać etapy tworzenia biofilmu MTN1A_U11 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wykonać niektóre metody badań mikrobiologicznych (oglądanie preparatów mikroskopowych) MTN1A_U06, MTN1A_U03 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Umie zdefiniować pojęcie komórki ludzkiej i drobnoustroju - potrafi wyjaśnić wybrane procesy zachodzące w komórce bakteryjnej MTN1A_U11 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie komórki eukariotycznej, jej strukturę i jej podstawowe funkcje + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu drobnoustrojów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna definicję biofilmu, jego tworzenie, skład i cechy, pojęcie biofilmu tworzonego na strukturach naturalnych i powierzchniach biomateriałów + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe procedury z zakresu metod mikrobiologicznych, w tym wykrywania biofilmu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać etapy tworzenia biofilmu + - + - + - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać niektóre metody badań mikrobiologicznych (oglądanie preparatów mikroskopowych) + - + - + - - - - - -
M_U003 Umie zdefiniować pojęcie komórki ludzkiej i drobnoustroju - potrafi wyjaśnić wybrane procesy zachodzące w komórce bakteryjnej + - + - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Dziedziny medycyny w których zastosowanie mają wszczepy ( z podziałem na rodzaje możliwych do zastosowania biomateriałów).
2. Budowa komórki eukariotycznej i jej funkcje.
3. Budowa i fizjologia układu kostnego człowieka.
4. Budowa i fizjologia układu naczyniowego i nerwowego człowieka.
5. Podstawy mikrobiologii- budowa komórki prokariotycznej, fizjologia bakterii.
6. Klasyfikacja zakażeń okołowszczepowych.
7. Postacie zakażeń: egzogenne/endogenne, ostre/przewlekłe, miejscowe/ogólnoustrojowe.
8. Zakażenia szpitane.

Konwersatorium (15h):

1. Zastosowanie wszczepów jak metoda terapii/ polepszania jakości życia
2. Właściwości płynów ustrojowych i kanek w odniesieniu do stosowanych wszczepów.
3. Objawy kliniczne zakażeń okołowszczepowych.
4. Biofilm – tworzenie, cechy, skład.
5. Reakcje alergiczne, nadwrażliwość organizmu na biomateriały.
6. Procesy dezynfekcji i sterylizacji.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Podstawowe procedury mikrobiologiczne- hodowla, preparatyka
2. Pobieranie materiałów w celu diagnostyki zakażeń okołowszczepowych
3. Metody diagnostyki mikrobiologicznej
4. Metody diagnostyki obrazowej
5. Metody wykrywania biofilmu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Konwersatorium: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiot kończący się egzaminem testowym. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na zajęciach i aktywnym udziale w konserwatoriach i ćwiczeniach.
Warunki zaliczenia konwersatoriów i ćwiczeń: obecność, aktywność, referat.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa uwzględnia ocenę z egzaminu końcowego oraz pozostałych składowych (konwersatorium, ćwiczenia laboratoryjne)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Traczyk WZ Fizjologia człowieka w zarysie Warszawa, 8, 2016 PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Florian Czerwiński, Adam Krechowiecki Zarys anatomii człowieka, Warszawa, 8, 2018, PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Mikrobiologia lekarska, Wydanie: PZWL, Warszawa, 1, 2014; Redakcja naukowa: Agata Pietrzyk, Marta Wróblewska, Piotr B. Heczko p-ISBN: 978-83-200-4308-2
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. pod red. Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, p-ISBN: 978-83-200-5039
Beata Świeczko-Żurek, Biomateriały Gdańsk 2009 Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej ISBN 978-83-7348-272-2
Rafał Pokrowiecki1, Stefan Tyski,, Małgorzata Zaleska PROBLEMATYKA ZAKAŻEŃ OKOŁOWSZCZEPOWYCH POST. MIKROBIOL.,2014, 53, 2, 123–134
Del Pozo JL. Biofilm-related disease. Expert Rev Anti Infect Ther. 2018 Jan;16(1):51-65. doi: 10.1080/14787210.2018.1417036. Epub 2017 Dec 19. Review.
WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities. World Health Organization. Pan American Health Organization. ISBN 978 92 4 154985 1

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak