Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ekonomii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-519-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zapoznają się z podst. zagadnieniami związanymi z ekonomią. Studenci poznają podstawowe zależności występujące w gospodarce w skali mikro i makro. Przyswojone zostaną podstawowe teorie ekonomiczne, szczególnie w kontekście wdrażana innowacji. Studenci poznają podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem rynku (teoria wyboru konsumenta, teoria produkcji, teoria kosztów i zysków). Zostaną przedstawione główne nurty ekonomii występujące współcześnie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia ekonomiczne MTN1A_W09 Kolokwium
M_W002 Zna i potrafi zidentyfikować związek pomiędzy polityką ekonomiczną państwa a życiem gospodarczym MTN1A_W09 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zinterpretować i analizować tendencje makroekonomiczne MTN1A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi formułować wnioski dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych na rynku MTN1A_U07 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia ekonomiczne + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi zidentyfikować związek pomiędzy polityką ekonomiczną państwa a życiem gospodarczym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zinterpretować i analizować tendencje makroekonomiczne + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi formułować wnioski dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych na rynku + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1) Podstawowe zagadnienia ekonomii, kluczowe pojęcia
2) Główne nurty ekonomii – przegląd historyczny do współczesności
3) Znaczenie innowacji w ekonomii
4) Spektrum koncepcji ekonomicznych: od wolnego rynku do interwencjonizmu
5) System bankowy i polityka monetarna
6) Rynek pracy i bezrobocie
7) Konkurencyjność w gospodarce, podstawowe zagadnienia

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe 50 proc. wykładów), kolokwium zaliczeniowe

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80 % kolokwium zaliczeniowego z wykładów, 20 % frekwencja na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kalecki M. (1986), Teoria dynamiki gospodarczej: rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa
Schumpeter J. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Schumpeter J. 1995 Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Paul R. Krugman, Robin Wells, “Mikroekonomia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia: Teoria funkcjonowania i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak