Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zarzadzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-520-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia poświęcone będą omówieniu podst. pojęć związanych z zarządzaniem, kierowaniem, organizacją, strukturą organizacyjną oraz procesem zarządzania. Zarządzanie przedstawione zostanie jako zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji, wykorzystanych do osiągnięcia celów w sposób sprawny i skuteczny. Omówione będą zagadn. związane z efektem organizacyjnym oraz współdziałaniem. Studenci zapoznają się z modelem procesu zarządzania, z uwzględnieniem roli kierownika.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem MTN1A_W10 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie podstawowe elementy procesu zarządzania z uwzględnieniem ich funkcji MTN1A_W10 Kolokwium
M_W003 Rozumie znaczenie doboru metod zarządzania w kontekście prawidłowości funkcjonowania organizacji MTN1A_W10 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stosować podstawowe metody diagnostyki organizacyjnej MTN1A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi dobrać metodę zarządzania do otoczenia MTN1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe elementy procesu zarządzania z uwzględnieniem ich funkcji + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie znaczenie doboru metod zarządzania w kontekście prawidłowości funkcjonowania organizacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować podstawowe metody diagnostyki organizacyjnej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dobrać metodę zarządzania do otoczenia + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1) Omówienie podstawowych pojęć (zarządzanie, kierowanie, organizacja, prakseologia, sprawne działanie)
2) Geneza nauk o zarządzaniu i przegląd głównych koncepcji
3) Cele i efektywność organizacji.
4) Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych
5) Komórka organizacyjna i jej atrybuty.
6) Role interpersonalne informacyjne i decyzyjne kierownika
7) Wpływ otoczenia na sposób zarządzania

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe 50 proc. wykładów), kolokwium zaliczeniowe

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80 % kolokwium zaliczeniowego z wykładów, 20 % frekwencja na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kotarbiński T., Traktat o Dobrej Robocie, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk (1975)
Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania , PWE, Warszawa 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak