Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy przedsiębiorczości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-521-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają główne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówione zostaną podst. pojęcia związane z działalnością gospodarczą oraz koncepcje przedsiębiorcze. Nacisk zostanie położony na praktyczne ujęcie przedsiębiorczości w warunkach polskich, w tym formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Omówione zostanie również pojęcie i istota MSP, rola MSP w gospodarce; uwarunkowania prawne i specyfika działalności MSP. Przedstawione zostaną także przykłady sukcesów MSP.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorczości MTN1A_W10 Kolokwium
M_W002 Rozpoznaje podstawowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw MTN1A_W10 Kolokwium
M_W003 Sprawnie porusza się w pojęciach dotyczących form przedsiębiorczości MTN1A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wstępnie ocenić, która forma działalności gospodarczej jest optymalna dla wybranych branż.Sprawnie porusza się w pojęciach dotyczących form przedsiębiorczości MTN1A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozpoznaje czynniki kształtujące zjawiska gospodarcze w kontekście ich wpływu na sektor przedsiębiorstw MTN1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozpoznaje podstawowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W003 Sprawnie porusza się w pojęciach dotyczących form przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wstępnie ocenić, która forma działalności gospodarczej jest optymalna dla wybranych branż.Sprawnie porusza się w pojęciach dotyczących form przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozpoznaje czynniki kształtujące zjawiska gospodarcze w kontekście ich wpływu na sektor przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1) Podstawowe pojęcia związane z działalnością gospodarczą, specyfika warunków polskich
2) Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; wady i zalety prowadzenia działalności w zależności od wybranej formy; wybór optymalnej formy
3) Pojęcie i istota MSP, rola MSP w gospodarce
4) Innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście konkurencyjności na rynku, źródła finansowania innowacyjności
5) Rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości
6) Przedsiębiorstwa rodzinne w gospodarce
7) Opis wybranych firm z branży metali nieżelaznych w kontekście form organizacyjno-prawnych oraz sukcesu na rynku

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe 50 proc. wykładów), kolokwium zaliczeniowe

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80 % kolokwium zaliczeniowego z wykładów, 20 % frekwencja na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mazzucato M. Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2016
T. Piecuch, Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne, C. H. Beck, Warszawa 2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak