Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-522-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z
problematyką organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. Opisane zostaną procesy, funkcje zarządzanie oraz rola podstawowych zasobów przedsiębiorstwa. Omówione zostaną podstawowe zasoby i związki pomiędzy nimi w kontekście zjawisk ekonomicznych w skali mikro. Student pozna podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach polskich oraz studium przypadku wybranych przedsiębiorstw.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienie z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem MTN1A_W10, MTN1A_W09 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zasoby przedsiębiorstw i ich roli dla sukcesu działalności gospodarczej MTN1A_W10, MTN1A_W09 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe formy działalności przedsiębiorstw MTN1A_W10, MTN1A_W09 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Prezentuje własne pomysły w zakresie przedsiębiorczości MTN1A_U07, MTN1A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna rolę pracownika w przedsiębiorstwie MTN1A_K01, MTN1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienie z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasoby przedsiębiorstw i ich roli dla sukcesu działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe formy działalności przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Prezentuje własne pomysły w zakresie przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rolę pracownika w przedsiębiorstwie + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1) Zakładanie i prowadzenie firmy – podstawowe informacje
2) Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
3) Otoczenie biznesu i znaczenie współpracy w działalności gospodarczej
4) Pracownik i jego rola w przedsiębiorstwie
5) Społeczna odpowiedzialność biznesu
6) Zasoby przedsiębiorstwa
7) Polski system podatkowy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe 50 proc. wykładów), kolokwium zaliczeniowe

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80 % kolokwium zaliczeniowego z wykładów, 20 % frekwencja na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Koźmiński A., W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, 2010.
Kożuch B., Nauka o organizacji, Cedeu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 2007..
Ricky W. Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak