Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metale strategiczne, deficytowe i krytyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-523-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Palimąka Piotr (palimaka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci w trakcie wykładów zapoznawani są z metalami uważanymi za strategiczne dla gospodarki UE, deficytowe oraz krytyczne. Program obejmuje zagadnienia związane ze światowymi zasobami tych metali, produkcją i konsumpcją oraz z zagrożeniami związanymi z niedoborem metali należących do wyżej wymienionych grup.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę i potrafi zdefiniować metale krytyczne, deficytowe i strategiczne MTN1A_W01 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu odzysku metali ze źródeł wtórnych. MTN1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować technologię odzysku wybranego metalu z materiałów odpadowych. MTN1A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość zagrożeń wynikających z niedoboru metali dla gospodarki UE. MTN1A_K02 Kolokwium
M_K002 Ma świadomość zagrożeń powodowanych przez działalność produkcyjną. MTN1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę i potrafi zdefiniować metale krytyczne, deficytowe i strategiczne + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu odzysku metali ze źródeł wtórnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować technologię odzysku wybranego metalu z materiałów odpadowych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zagrożeń wynikających z niedoboru metali dla gospodarki UE. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość zagrożeń powodowanych przez działalność produkcyjną. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z metalami strategicznymi dla gospodarki Unii Europejskiej, deficytowymi oraz krytycznymi. Identyfikacja materiałów krytycznych. Wskaźniki wykorzystywane w analizie krytyczności
2. Zagrożenia dla gospodarki związane z niedoborem metali krytycznych i strategicznych
3. Źródła pierwotne i metody otrzymywania metali krytycznych, strategicznych i deficytowych
4. Poziomy produkcji, główni producenci i zastosowanie metali krytycznych
5. Znaczenie materiałów krytycznych dla gospodarki Polski i UE.
6. Znaczenie recyklingu materiałów krytycznych dla Polski i UE
7. Źródła wtórne metali krytycznych do recyklingu
8. Procesy recyklingu materiałowego metali krytycznych, strategicznych i deficytowych

Ćwiczenia projektowe (15h):

Ćwiczenia projektowe związane są z realizacją przez studentów projektów tematycznych obejmujących zagadnienia związane ze światowymi zasobami metali nieżelaznych, ich zapotrzebowaniem, zużyciem i światową produkcją w różnych rejonach świata, zagrożeniami dla gospodarki UE związanymi z niedoborem metali uważanych za krytyczne, zastosowaniem metali strategicznych i deficytowych, źródłami wtórnymi metali i możliwościami ich pozyskania w nowoczesnych technologiach recyklingowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów jest w formie pisemnej, natomiast ćwiczenia projektowe zaliczane są na zasadzie oceny indywidualnie wykonanych projektów przez zespoły studentów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości spowodowane nieobecnością student jest zobowiązany nadrobić w ramach samodzielnego studiowania literatury tematu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Chemia, fizyka, matematyka i metalurgia w zakresie dotychczasowego programu studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak