Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Recykling metali
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-524-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Palimąka Piotr (palimaka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci w trakcie wykładu zapoznawani są z zagadnieniami związanymi z procesami recyklingu i odzysku metali nieżelaznych z surowców wtórnych. Zdefiniowane są i omawiane rodzaje recyklingu, urządzenia i technologie niezbędne do prowadzenia recyklingu zarówno mechanicznego, jak i metalurgicznego. W czasie ćwiczeń studenci mają możliwość zaprojektowania linii do recyklingu wybranych odpadów metalonośnych, bazując na dotychczasowej wiedzy nabytej w trakcie realizacji programu studiów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu recyklingu metali i zagospodarowania odpadów przemysłowych. MTN1A_W11, MTN1A_W01 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu odzysku metali ze źródeł wtórnych MTN1A_W11, MTN1A_W01 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować technologię przerobu złomów metali i innych odpadów przemysłowych MTN1A_U10 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość produkcji przemysłowych na środowisko naturalne człowieka. MTN1A_K01 Kolokwium
M_K002 Ma świadomość zagrożeń powodowanych przez działalność produkcyjną MTN1A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu recyklingu metali i zagospodarowania odpadów przemysłowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu odzysku metali ze źródeł wtórnych - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować technologię przerobu złomów metali i innych odpadów przemysłowych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość produkcji przemysłowych na środowisko naturalne człowieka. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość zagrożeń powodowanych przez działalność produkcyjną - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Definicje i podstawowe pojęcia związane z recyklingiem i odzyskiem
2. Rodzaje recyklingu i ich charakterystyka
3. Podział surowców wtórnych metali nieżelaznych
4. Metody fizyczne w recyklingu (procesy rozdrabniania i separacji – grawitacyjnej, elektrostatycznej, magnetycznej, wiroprądowej, w cieczach ciężkich)
5. Urządzenia stosowane w recyklingu, przykłady i ich zastosowanie w procesach rozdrabniania i separacji
6. Chemiczne procesy recyklingu – pirometalurgiczne i hydrometalurgiczne
7. Przykłady procesów recyklingu złomu aluminium, puszek UBC po napojach, wielomateriałowych opakowań aseptycznych, zgarów aluminiowych.
7. Recykling ołowiu (z kwasowych akumulatorów samochodowych – technologie stosowane w Polsce i na świecie)
8. Odzysk cynku z pyłów stalowniczych metodami hydro i pirometalurgicznymi
9. Recykling miedzi ze złomów nisko i wysokojakościowych
10. Recykling metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna)

Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Recykling pyłów stalowniczych metodami hydrometalurgicznymi
2. Recykling pyłów stalowniczych metodami pirometalurgicznymi
3. Odzysk indu ze zgarów pochodzących z rafinacji ołowiu
4. Odzysk neodymu z magnesów trwałych
5. Recykling ZSEE (sprzęt wielkogabarytowy AGD, sprzęt małogabarytowy, sprzęt elektroniczny, komputery, płytki PCB)
6. Recykling złomu samochodowego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów jest w formie kolokwium, natomiast ocena z projektu jest oceną z pisemnej pracy projektowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład jest nieobowiązkowy, aczkolwiek zalecany ze względu na przekazywane, cenne treści programowe. Rejestracja audiowizualna tylko za zgodą prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia z wykładów i oceny z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości spowodowane nieobecnością student jest zobowiązany do nadrobienia w ramach samodzielnego studiowania tematyki przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Kurs chemii, fizyki, matematyki i metalurgii w ramach dotychczasowego programu studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ, Katarzyna Ciećko, Ilona NEJMAN, Zinc recovery from steelmaking dust by hydrometallurgical methods, Metals, 2018 vol. 8 iss. 7 art. no. 547, S. 1–13.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Katarzyna Ciećko, Pyły stalownicze i ich zagospodarowanie w procesach, Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury, Lublin, 2018. S. 141–153.

Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA, Powstawanie i charakterystyka zgarów pochodzących z topienia złomów aluminiowych, Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach, Lublin, 2017 S. 107–127.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ, Recycling of zinc from the steelmaking dust in the sintering process , Energy Technology 2017 : carbon dioxide management and other technologies, Springer, 2017 S. 181–189.

Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Kamil Legomski, Anna KOŃKO, Ekstrakcja aluminium ze zgarów pochodzących z przetopu złomów, Rudy i Metale Nieżelazne, 2014 R. 59 nr 9, s. 453–458.

Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA , Charakterystyka ilościowa złomu elektrycznych i elektronicznych urządzeń laboratoryjnych, Rudy i Metale Nieżelazne, 2013 R. 58 nr 6, s. 301–306.

Informacje dodatkowe:

Brak