Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metalurgia proszków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-526-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student zapozna się z metodami wytwarzania proszków metalicznych i stopowych takich jak: mechaniczne, fizykochemiczne, redukcji, elektrolizy, i wyżarzania dyfuzyjnego oraz ich zastosowaniem w przemyśle. Procesami konsolidacji prowadzącymi do wytwarzania elementów finalnych. Omówione zostaną poszczególne etapy technologii metalurgii proszków, charakterystyka zakładów metalurgii proszków w kraju i zagranicą. Przedstawione zostanie zagęszczanie proszków metalicznych i stopowych w wyniku prasowania konwencjonalnego, prasowania na gorąco, prasowania izostatycznego na zimno o na gorąco.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe metody, techniki, urządzenia i materiały stosowane w metalurgii proszków przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z uwzględnieniem organizacji pracy w cyklu produkcyjnym. MTN1A_W04, MTN1A_W03, MTN1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 Ma elementarną wiedzę na temat technologii metalurgii proszków. MTN1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z metalurgii proszków do rozwiązywania problemów inżynierskich. MTN1A_U02, MTN1A_U01, MTN1A_U04, MTN1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. MTN1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe metody, techniki, urządzenia i materiały stosowane w metalurgii proszków przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z uwzględnieniem organizacji pracy w cyklu produkcyjnym. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarną wiedzę na temat technologii metalurgii proszków. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z metalurgii proszków do rozwiązywania problemów inżynierskich. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Omówienie poszczególnych etapów technologii metalurgii proszków
2. Zastosowanie proszków metalicznych, stopowych w przemyśle, charakterystyka zakładów metalurgii proszków w kraju i za granicą
3.Własności technologiczne proszków metalicznych i stopowych
4. Metody wytwarzania proszków metalicznych i stopowych (mechaniczne, fizykochemiczne, redukcji, elektrolizy i wyżarzania dyfuzyjnego)
5. Zagęszczanie proszków metalicznych i stopowych (prasowanie konwencjonalne, prasowanie na gorąco, prasowanie izostatyczne na zimno i na gorąco, wyciskanie, walcowanie)
6. Spiekanie proszków metalicznych i stopowych w fazie stałej i ciekłej
7. Mechanizmy transportu materii w procesie spiekania proszków
8. Spiekanie plazmowe proszków metalicznych, stopowych i kompozytowych
9. Obróbka cieplno-chemiczna elementów spiekanych

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Wytwarzanie proszku miedzi w wyniku elektrolizy roztworów wodnych. Charakterystyka proszku (kształt, wielkość ziarna)
2. Badanie własności technologicznych proszku miedzi wytwarzanego metodą elektrolizy roztworów wodnych
3. Wpływ procesu wytwarzania proszków na kształt i wielkość cząstek proszków. Badania mikroskopowe.
4. Badanie składu ziarnowego proszków metalicznych i stopowych
5. Badanie zgęszczalności proszku miedzi. Procesy spiekania proszku miedzi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych pozytywne zaliczenie kolokwium.
Przewidziane jest dodatkowe kolokwium z wiedzy z zakresu obejmującego zagadnienia poruszone na wykładzie.
Przewidziane są maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się udział i aktywność w ćwiczeniach laboratoryjnych , wykonanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, pozytywne zaliczenie kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.
Ocena końcowa może być o ile to możliwe, podwyższona lub obniżona o pół oceny za zaangażowanie i aktywność. O podwyższeniu lub obniżeniu oceny decyduje prowadzący odpowiednią formę zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Preferowaną metodą wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest odrobienie zajęć z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości zadawana będzie praca indywidualna zależna od powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rutkowski W., "Projektowanie właściwości z proszków i włókien", PWN-Warszawa, (1977).
2. Leżański J., "Proszki metali i wysokotopliwych faz. Metody wytwarzania", AGH-Kraków, (1994).
3.Ciaś A., Pieczonka T., "Własności proszków metalicznych i ich badania", Kraków, (1978).
4. Ciaś A., Frydrych H., Pieczonka T., "Zarys metalurgii proszków", Warszawa. (1992).
5. German R.M., "Powder Metallurgy Science", MPIF, (1994).
6. Nowacki J., "Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną", WNT-Warszawa, (2005).
7. German R.M., "Powder Metallurgy & Particulate Materials Processing", EPMA, (2007).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • An experimental study of aluminum alloy matrix composite reinforced SiC made by hot pressing method — Badania kompozytu na osnowie stopu aluminium wzmacnianego SiC otrzymanego metodą prasowania na gorąco / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J.Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso // Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2B, s. 1523–1527. — Bibliogr. s. 1527
 • Effect of boron sinter-aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel-TiB2 composites — Wpływ dodatku boru na mikrostrukturę i właściwości kompozytów stal austenityczna-TiB2 / I. Sulima, L. Jaworska, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2619–2624. — Bibliogr. s. 2624
 • Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon — Wytwarzanie i właściwości spiekanych stopów Distaloy SA z dodatkiem boru i węgla / J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials , ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 41–45. — Bibliogr. s. 44–45
  *Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon, J. KARWAN-BACZEWSKA
  , Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 41–45
 • Structure investigation of ball milled composite powder based on AlSi5Cu2 alloy chips modified by SiC particles, M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J. Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 437–441
  *The properties of Fe−Ni−Mo−Cu−B materials produced via liquid phase sintering, J. KARWAN-BACZEWSKA, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 789–796
Informacje dodatkowe:

brak