Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie ciągłego odlewania oraz ciągłego odlewania i walcowania metali nieżelaznych i ich stopów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-527-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z podstawowymi technologiami ciągłego i półciągłego odlewania metali nieżelaznych i ich stopów: metodą DC na przykładzie aluminium i jego stopów oraz różnymi wariantami metod ciągłego poziomego i pionowego odlewania na przykładzie miedzi i jej stopów, a także ciągłego odlewania do góry (technologie UPCAST i RAUTOMEAD) oraz z technologiami ciągłego odlewania i walcowania do produkcji walcówki okrągłej oraz taśm.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody wytwarzania wlewków okrągłych i bloków płaskich metodą ciągłego / półciągłego odlewania. MTN1A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna technologie ciągłego odlewania i walcowania stosowane w przemyśle metali nieżelaznych. MTN1A_W11 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna i zrozumie zasadę działania rozwiązań krystalizatorów stosowanych w różnych technologiach ciągłego odlewania MTN1A_W11 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi oszacować bilans cieplny procesu ciągłego odlewania MTN1A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi zidentyfikować podstawowe wady wlewków i określić ich prawdopodobne przyczyny. MTN1A_U04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody wytwarzania wlewków okrągłych i bloków płaskich metodą ciągłego / półciągłego odlewania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna technologie ciągłego odlewania i walcowania stosowane w przemyśle metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i zrozumie zasadę działania rozwiązań krystalizatorów stosowanych w różnych technologiach ciągłego odlewania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi oszacować bilans cieplny procesu ciągłego odlewania - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować podstawowe wady wlewków i określić ich prawdopodobne przyczyny. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
tematyka wykładów:

Podstawowe technologie półciągłego odlewania lekkich metali nieżelaznych i ich stopów: metoda DC na przykładzie aluminium i jego stopów (wlewki okrągłe i bloki) różne warianty metod ciągłego poziomego odlewania na przykładzie stopów miedzi, technologie pionowego odlewania na przykładzie miedzi i jej stopów, a także ciągłego odlewania do góry (technologie UPCAST i RAUTOMEAD), technologie ciągłego odlewania i walcowania do produkcji walcówki okrągłej oraz taśm (metoda Continuus Properzi, metoda Contirod, metoda Dip-Forming).
Dyskusja podstawowych wad wyrobów uzyskiwanych metodami ciągłego/półciągłego odlewania,

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

Badania procesu krzepnięcia czystego metalu i/lub eutektyki, badania procesu krzepnięcia stopu podeutektycznego, badania procesu ciągłego poziomego odlewania na laboratoryjnej linii z pomiarami parametrów procesowych, charakteryzacja właściwości wyrobów uzyskanych metoda ciągłego odlewania

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje przygotowanie i obronę sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Finalna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych uwzględnić będzie ocenę z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie równorzędna z oceną z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dmitry G. Eskin: Physical Metallurgy of Direct Chill Casting of Aluminum Alloys, 2008
John F. Grandfield, Dmitry G. Eskin, Ian F. Bainbridge: Direct‐Chill Casting of Light Alloys: Science and Technology, 2013
K. Ehrke, W. Schneider: Continuous Casting, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Knych, T. Kwaśniewski, P. Kowal, R. Mamala, A. Ściężor, W. Grzebinoga, J. Kordaszewski, S. Nowak, A. Franczak, K.: adania nad procesem odlewania ciągłego z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów aluminium serii 6xxx pozyskiwanych z materiałów odpadowych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
TADEUSZ KNYCH, ANDRZEJ MAMALA, BEATA SMYRAK: CHARAKTERYZACJA MIEDZI BEZTLENOWEJ Z LINII UPCAST, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling

Informacje dodatkowe:

-