Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-601-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studenta z definicjami, terminologią oraz prawami dotyczącymi procesów technologicznych wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych obejmujących między innymi procesy syntezy metalurgicznej, procesy odlewania oraz przeróbki plastycznej. Ponadto zostaną omówione technologie umożliwiające wytworzenie podstawowych półwyrobów z metali nieżelaznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe definicje oraz terminologię w procesach przetwórstwa wyrobów z metali nieżelaznych MTN1A_W03 Egzamin
M_W002 Student zna i rozumie definicje, systematykę oraz wymagania podstawowych wyrobów z metali nieżelaznych MTN1A_W01, MTN1A_W03 Egzamin
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe zasady i prawa związane z procesami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych MTN1A_W02, MTN1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi posługiwać się prawidłową terminologią w ocenie wymagań własności wyrobów wytwarzanych z metali nieżelaznych MTN1A_U08, MTN1A_U06, MTN1A_U05 Zaliczenie laboratorium,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi zaprojektować technologie wytwarzania podstawowych półwyrobów na bazie metali nieżelaznych MTN1A_U07, MTN1A_U02, MTN1A_U01, MTN1A_U08, MTN1A_K01, MTN1A_U03, MTN1A_U04 Wykonanie projektu,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi samodzielnie i krytycznie ocenić jakość danej technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych MTN1A_U02, MTN1A_U11, MTN1A_U08 Zaliczenie laboratorium,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U004 Student potrafi wytworzyć w warunkach laboratoryjnych podstawowe półwyroby na bazie metali nieżelaznych MTN1A_U01, MTN1A_U06, MTN1A_K02, MTN1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować referat oraz podjąć dyskusję na temat dowolnej technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych MTN1A_U07, MTN1A_U08, MTN1A_K01, MTN1A_K03, MTN1A_K02 Projekt,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe definicje oraz terminologię w procesach przetwórstwa wyrobów z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie definicje, systematykę oraz wymagania podstawowych wyrobów z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe zasady i prawa związane z procesami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się prawidłową terminologią w ocenie wymagań własności wyrobów wytwarzanych z metali nieżelaznych - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować technologie wytwarzania podstawowych półwyrobów na bazie metali nieżelaznych - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie i krytycznie ocenić jakość danej technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wytworzyć w warunkach laboratoryjnych podstawowe półwyroby na bazie metali nieżelaznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować referat oraz podjąć dyskusję na temat dowolnej technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 152 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z technologiami produkcji podstawowych
wyrobów/półwyrobów z metali nieżelaznych. W szczególności w ramach wykładu
omówione zostaną następujące zagadnienia:
1.Definicja i ogólna charakterystyka procesów technologicznych stosowanych w
przetwórstwie metali nieżelaznych (charakterystyka procesów przeróbki plastycznej,
charakterystyka procesów obróbki cieplnej, charakterystyka procesów
wykańczających).
2.Technologie wytwarzania podstawowych półwyrobów z metali nieżelaznych
przeznaczonych do dalszego przetwórstwa w procesach przeróbki plastycznej
(definicja i charakterystyka procesów odlewania, odlewanie ciągłe, odlewanie
półciągłe, zintegrowane systemy ciągłego odlewania i walcowania, podstawowe
problemy i ograniczenia procesu odlewania)
3.Technologie wytwarzania prętów/kształtowników/rur z metali nieżelaznych metodą
wyciskania (definicja wyrobu, wymagania materiałowe, charakterystyka procesu
wyciskania, narządzie i urządzenia w procesie wyciskania, podstawowe problemy i
ograniczenia procesu wyciskania)
4.Technologie wytwarzania blach/folii z metali nieżelaznych (definicja wyrobu,
wymagania materiałowe, charakterystyka procesu walcowania, narządzie i urządzenia
w procesie walcowania, podstawowe problemy i ograniczenia procesu walcowania)
5.Technologie wytwarzania drutów z metali nieżelaznych (definicja wyrobu,
wymagania materiałowe, charakterystyka procesu ciągnienia, narządzie i urządzenia
w procesie ciągnienia, podstawowe problemy i ograniczenia procesu ciągnienia)
6.Technologie wytwarzania elementów kutych (definicja wyrobu, wymagania
materiałowe, charakterystyka procesu kucia, narządzie i urządzenia w procesie kucia,
podstawowe problemy i ograniczenia procesu kucia)
7.Pozostałe technologie umożliwiające wytworzenia różnych wyrobów z metali
nieżelaznych
8.Kierunku rozwoju i trendy w technologiach wytwarzania wyrobów z metali
nieżelaznych

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Celem ćwiczeń laboratoryjnych będzie wytworzenie w skali laboratoryjnej
podstawowych wyrobów z metali nieżelaznych (drut, taśma itd.). W ramach ćwiczeń
laboratoryjnych stusdent zostanie zapoznany z metodami przetwórstwa metali
nieżelaznych oraz będzie uczestniczył podczas laboratoryjnych testów odlewania i
procesów przeróbki plastycznej, w wyniku których zostanie wytworzonych dowolny
półwyrób. Ponadto student w ramach ćwiczeń laboratoryjnych dokona identyfikacji
własności wytworzonego wyrobu.

Ćwiczenia projektowe (30h):

W ramach ćwiczeń projektowych student wykona samodzielnie projekt wyrobu z
metali nieżelaznych o z góry określonym zespole własności. Projekt będzie obejmował
półwyrobu, które można uzyskać na drodze procesu odlewania oraz przeróbki
plastycznej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: egzamin pisemny pod warunkiem pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych
Ćwiczenia laboratoryjne:
a) pozytywna ocena z zagadnień teoretycznych przed przystąpieniem do każdego bloku laboratoryjnego
b) pozytywna ocena ze sprawozdania z zamykającego temat badawczy objęty blokiem
Ćwiczenia projektowe: Pozytywna ocena z projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 100% ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się dwie nieobecności usprawiedliwione na cwiczeniach projektowych oraz laboratoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Znajomość matematyki, fizyki i mechaniki na poziomie I roku technicznych studiów I stopnia
2. Znajomość podstaw inżynierii materiałowej materiałów metalicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W.Szczepiński, Wstęp do analizy procesów obróbki plastycznej, PWN Warszawa, 1967
2. M.Morawiecki, L.Sadok, E.Wosiek, Teoretyczne podstawy technologicznych procesów przeróbki
plastycznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1977
3. W.F.Hosford, R.M.Caddel, Metal forming-mechanics and metallurgy, Cambridge University Press, 2008
4. D.C.stouffer, L.T.Dame, Inelastic deformation of metals, John Wiley & Sons, New York, 1996
5. J.Lubliner, Plasticity Theory, Dover Publications, New York, 2006
6. M.T.Huber, Stereomechanika techniczna, PWN, Warszawa 1958
7. N.I Biezuchow, Teoria sprężystości i plastyczności, PWN, Warszawa, 1957
8. K.Żaba, A.Mamala, Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych : walcownictwo i ciągarstwo-ćwiczenia
laboratoryjne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B.SMYRAK, T.KNYCH, A.MAMALA, A.KAWECKI, M.JABŁOŃSKI, K.KORZEŃ, B.JURKIEWICZ, M.GNIEŁCZYK, M.ZASADZIŃSKA, E.SIEJA-SMAGA, Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 73–75
2. M.WALKOWICZ, P.OSUCH, B.SMYRAK, A.MAMALA, M.ZASADZIŃSKA, T.KNYCH, Analiza technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczne, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 82–84
3. P. KWAŚNIEWSKI, G. KIESIEWICZ, T. KNYCH, A. MAMALA, M. GNIEŁCZYK, A. KAWECKI, B. SMYRAK, W. ŚCIĘŻOR, E. SMAGA-SIEJA, Research and characterization of Cu-graphene, Cu-CNT’s composites obtained by mechanical synthesis, Archives of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1929–1933
4. M.WALKOWICZ, P.OSUCH, B.SMYRAK, T.KNYCH, P.Czarnecki, B.Lipińska, Analiza wad powstałych w procesie ciągnienia drutów miedzianych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2015 R. 60 nr 1, s. 30–33
5. T. KNYCH, G. KIESIEWICZ, P. KWAŚNIEWSKI, A. MAMALA, A. KAWECKI, B. SMYRAK, Fabrication and cold drawing of copper covetic nanostructured carbon composites, Archives of Metallurgy and Materials , 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1283–1286
6. T. KNYCH, A. MAMALA, B. SMYRAK, Współczesne trendy przetwórstwa aluminium i jego stopów dla sektora elektroenergetyki, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2018 R. 63 nr 9, s. 88–93
7. P.KWAŚNIEWSKI, G.KIESIEWICZ, T.KNYCH, A.MAMALA, A.KAWECKI, B.SMYRAK, W.ŚCIĘŻOR, E. SIEJA-SMAGA, M. GNIEŁCZYK, Badania odkształcalności kompozytów Cu-C oraz Cu-CNT’s — Research of formability of Cu-C and CuCNT’s composites, Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa, 2015 t. 82 nr 1, s. 76–80
8. B. JURKIEWICZ, B.SMYRAK, A.NOWAK, T.KNYCH, A.MAMALA, M.JABŁOŃSKI, A.KAWECKI, P.KWAŚNIEWSKI, G.KIESIEWICZ, Badania wytrzymałości zmęczeniowej drutów na bazie miedzi i aluminium stosowanych w elektroenergetyce napowietrznej i kolejowej , Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 18–20
9. K.KORZEŃ, T.KNYCH, A.MAMALA, P.KWAŚNIEWSKI, A.KAWECKI, B.SMYRAK, G.KIESIEWICZ, E.SIEJA-SMAGA, J.Siemiński, M. Tokarski, Badania nad recyklingiem wysokojakościowych złomów pokablowych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling , 2018 R. 63 nr 1, s. 15-18
10. S. KSIĘŻAREK, [et al.], B. SMYRAK, P. KWAŚNIEWSKI, Badania procesu wytwarzania drutów bimetalowych stal/miedź o podwyższonych właściwościach fizyko-mechanicznych, monografia Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii : projekt POIG.01.03.01-00-086/09 : projekt zrealizowano w latach 2009–2015 / red. nauk. Mieczysław Woch. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2015

Informacje dodatkowe:

-